Rapporter och kunskapsstöd

  • Ordnat för omställning? Utvärdering av omställningen till en god och nära vård: delrapport. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har i uppdrag av regeringen att utvärdera omställningen i hälso- och sjukvården till en god och nära vård. I denna rapport fördjupar de analysen av de yrkesverksammas och verksamheternas perspektiv på omställningen. Resultatet visar bland annat att mycket av arbetet inom omställningen har hittills bedrivits på strategisk nivå men utan synliga effekter i verksamheterna. Verksamheterna har inte fått bättre förutsättningar för att nå omställningens mål eller uppfylla väsentliga delar i primärvårdens grunduppdrag. Det saknas resurser för att klara uppdraget och för att driva det utvecklingsarbete som omställningen kräver. Kompetensförsörjningen är fortsatt en utmaning i primärvården, trots en bredd av kompetenser. Primärvården behöver utvecklas på områden som är centrala för omställningen, men vårdcentralerna har svårt att med befintliga resurser prioritera till exempel förebyggande arbete och samverkan på ett tillräckligt sätt. Hälso- och sjukvården i områden med socioekonomiska utmaningar är mer resurskrävande och behöver prioriteras högre
  • SKR:s rapport Rehabilitering i hemmet – en kartläggning av rehabilitering i hemmet och dess effekter på individ, närstående och verksamhet, som Sveriges Arbetsterapeuter varit delaktiga i framtagandet av, syftar till att kartlägga förekomsten av rehabilitering i hemmet, fördjupa kunskapen kring hur arbetet kan bedrivas samt identifiera vilka framgångsfaktorer som kan förklara ett positivt resultat. Målsättningen med rapporten är att den ska ge ett lättillgängligt kunskapsunderlag som etablerar en tydlig bild av arbetet med rehabilitering i hemmet i dag samt fungerar som en inspirationskälla för verksamheter som överväger att införa team för rehabilitering i hemmet.
  • Arbetsterapeuters kompetens är en avgörande pusselbit i den Nära vården, men det finns gemensamma utmaningar och brister när det gäller arbetsterapeutens uppdrag inom såväl regional som kommunal primärvård, och det framkommer också skillnader mellan huvudmännen. Det visar förbundets rapport Arbetsterapi inom regional och kommunal primärvård. En kartläggning av uppdrag och förutsättningar för arbetsterapeutiska insatser i den nära vården (2022), som bygger på en enkätundersökning som förbundet har gjort bland arbetsterapeuter som arbetar inom regiondriven och/eller kommunal primärvård. Rapporten ger fördjupad kunskap om arbetsterapeuters förutsättningar att med kvalitet arbeta utifrån sin legitimation, kompetensbeskrivning och etisk kod oavsett huvudman.
  • Omställningen till Nära vård omfattar och påverkar hela sjukvårdssystemet. Det har därför varit angeläget att även inhämta kunskap om uppdrag och förutsättningar för arbetsterapeuter inom den specialiserade hälso- och sjukvården. Mot bakgrund av genomfördes under 2023 en enkätundersökning i syfte att inhämta fördjupad kunskap om uppdrag och förutsättningar hos arbetsterapeuter med anställning inom den specialiserade eller högspecialiserade hälso- och sjukvården. Resultatet är sammanställt i rapporten Arbetsterapeuters uppdrag och förutsättningar inom den specialiserade hälso- och sjukvården (2023)

    Sveriges Arbetsterapeuter har genomfört två enkätundersökningar bland yrkesverksamma arbetsterapeuter inom olika vårdnivåer. I det samlade faktabladet Arbetsterapeuters uppdrag och förutsättningar i den nära vården (2023) finns en jämförelse av svaren på vissa nyckelfrågor och våra slutsatser och avslutande uppmaningar till beslutsfattare.

  • Socialstyrelsen har tagit fram kunskapsstöden Kunskapsunderlag – Hälsoekonomiska effekter av rehabiliteringsinsatser i hemmet, Metodstöd – Guida och stödja målsättning vid rehabilitering i hemmet och Hälso- och sjukvård i hemmet – Kunskapsstöd för personcentrerad vård och rehabilitering. Du hittar samtliga kunskapsstöd på Socialstyrelsens webbplats.

    Syftet är att inspirera till en fortsatt utveckling av en personcentrerad, jämlik och säker hälso- och sjukvård i hemmet. Arbetet är en del i Socialstyrelsens övergripande uppdrag för att stödja omställningen till en nära vård. I metodstödet för att guida och stödja målsättning lyfts COPM fram som ett instrument som bör användas. I ett av kunskapsunderlagen tydliggörs de hälsoekonomiska utmaningar som finns utifrån resultat av forskning kopplat till rehabilitering i hemmet.