Etik och etisk kod

Etik och ett etiskt förhållningssätt är ständigt närvarande i arbetsterapeutens professionsutövning. Som stöd för arbetsterapeutens professionsutövning behövs därför en professionsetisk kod som reglerar de värden och normer som arbetsterapeuten förväntas uppfylla inom ramen för yrket.

Människans görande och aktivitet är centralt i arbetsterapeutens professionsutövning. Arbetsterapeutiska insatser är inriktade på att tillsammans med personen, i hens unika sammanhang, möjliggöra ett gott vardagsliv, med meningsfulla och hanterbara aktiviteter, trots exempelvis en funktionsnedsättning eller en utsatt livssituation. Arbetsterapeutens arbete ställer därför stora krav på förmåga att väga olika normer och värden mot varandra.

Etisk kod för arbetsterapeuter

Etisk kod för arbetsterapeuter syftar till att ge vägledning och stöd för reflektion och analys vid professionsetiska ställningstaganden och utgör både ett betydelsefullt stöd för arbetsterapeuter under utbildning och i yrkeslivet. Etiskt förhållningssätt är även viktigt i forsknings och utvecklingsarbeten, där många etiska överväganden görs. Oavsett arbetsterapeutens verksamhetsområde kan den etiska koden utgöra en utgångspunkt för beslutsfattande och förhållningssätt inom ramen för professionsutövningen. 

Stöd och vägledning av etiska rådet

Du som är medlem i Sveriges Arbetsterapeuter kan också få stöd och vägledning i yrkesetiska frågor av förbundets etiska råd. 

Läs mer om etiska rådet och om hur du kontaktar det. 

Gå med du också!

Bli medlem