Demokrati och organisation

Förbundets verksamhet består av ett samspel mellan medlemmarna, de förtroendevalda i våra 24 kretsar ute i landet och kansliet i Stockholm.

Förbundet är en demokratisk organisation och vår uppbyggnad är reglerad i vår stadga. Vi arbetar utifrån en vision, strategier och fokusområden, som fastställs av fullmäktige vart tredje år.

Fullmäktige

Fullmäktige är förbundets högst beslutande organ och ordinarie fullmäktige äger rum på hösten vart tredje år. Det är kretsarna och Sveriges Arbetsterapeutstudenter som utser ombud till fullmäktige. På fullmäktige beslutar ombuden om förbundets mål och inriktning samt väljer förbundsstyrelse för de kommande tre åren. Nästa fullmäktige äger rum hösten 2024. 

Förbundsstyrelsen

Mellan fullmäktigemötena är det förbundsstyrelsen som är vår högsta beslutande instans. Styrelsen består av en ordförande, två vice ordföranden och nio ledamöter. Styrelsen leder förbundets verksamhet och ansvarar för att verkställa fullmäktiges beslut. Styrelsen består utöver ordföranden av elva ledamöter, varav en är representant för Sveriges Arbetsterapeutstudenter.

Presentation av förbundsordförande Ida Kåhlin

Kontaktuppgifter till förbundsstyrelsen

Verkställande utskott

Förbundsstyrelsen utser ett verkställande utskott (VU), som utför de uppgifter som förbundsstyrelsen överlämnar till utskottet. För arbetet mellan VU:s sammanträden ansvarar förbundsordföranden.

Lokala kretsar

Förbundets lokala organisation består av 24 kretsar. Kretsarna leds av en lokal styrelse som väljs på årsmötet. Kretsarnas uppdrag är att samla medlemmarna kring till exempel olika professionsfrågor, driva opinionsbildning på lokal nivå, arbeta med lönebildning och att bistå enskilda i medlemmar när de behöver fackligt stöd.

Kretsarnas lokala hemsidor

Kretsordföranderåd

Kretsordföranderådet består av ordföranden från alla kretsar. Rådet är rådgivande till förbundsstyrelsen och sammanträder minst en gång per år.

Sveriges Arbetsterapeutstudenter

Sveriges Arbetsterapeutstudenter är vår organisation för alla studentmedlemmar. Organisationen består av studenter på de åtta högskolorna där man kan studera till arbetsterapeut. Den arbetar för att göra utbildningarna bättre och har en representant i vår förbundsstyrelse och utbildnings- och forskningsråd, samt representation på fullmäktige, som är förbundets högsta beslutande organ.

Råd, grupper och expertpanel

För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag på bästa sätt har vi dessutom flera råd och grupper för olika sakområden, samt en expertpanel som består av sakkunniga inom sitt professionsområde.

Kansliet

Förbundet har ett kansli med ungefär 25 anställda, som arbetar med fackliga frågor, professionsutveckling, utredning, studentfrågor och kommunikation och opinion.

Kontaktuppgifter till medarbetare på kansliet

Vi är en del av Saco

Förbundet är en partipolitiskt obunden organisation och en del av Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, som samlar cirka 960 000 akademiker i 21 fackförbund. Genom opinionsbildning, egna studier och aktiviteter kämpar vi gemensamt för att akademisk utbildning ska löna sig.

Medlem i WFOT, COTEC och Union to Union

Sveriges Arbetsterapeuter är också medlem i WFOT (World Federation of Occupational Therapists), COTEC (Council of Occupational Therapists for the European Communities) och Union to Union.

Gå med du också!

Bli medlem