Etiska rådet

Medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter har möjlighet att vända sig till etiska rådet för vägledning i etiska dilemman som rör arbetsterapeutisk verksamhet.

Etiska rådet

Etiska rådet är förbundsstyrelsens beredningsorgan i yrkesetiska frågor.

I rådets uppdrag ingår även att:

  • stödja Sveriges Arbetsterapeuters medlemmar i yrkesetiska frågor
  • stimulera till en aktiv debatt i etiska frågor
  • fortlöpande revidera och uppdatera den etiska koden
  • föreslå förbundsstyrelsen att till fullmäktige lägga förslag i etiska frågor.

Etisk kod för arbetsterapeuter och exempelsamlingen är ett betydelsefullt stöd för arbetsterapeuter under utbildning och i yrkeslivet. I den etiska koden finns modell för etisk analys som kan ge vägledning och stöd för reflektion när det gäller etiska dilemman.

Det är inte rådets uppgift att utdela erinran eller å styrelsens vägar utreda eventuell uteslutning ur förbundet. Om du som hälso- och sjukvårdspersonal vill klaga på eller göra en anmälan om fel (till exempel oetiskt handlande)  finns flera andra vägar att gå. Du finner mer information om hur en sådan klagan kan gå till Inspektionen för vård och omsorgs webbplats.

Fråga etiska rådet

På Min sida kan du som medlem skicka frågor till etiska rådet kring etiska dilemman.

Etiska rådets styrelse

Maria Ranner
Ordförande

Ann-Charlotte Kassberg
Ledamot

Anneli Nyman
Ledamot

Britta Kvist Sjödin
Ledamot

Gunilla Rehn
Ledamot

Boel Eklund
Ledamot

Jessica Nihlén Fahlquist
Etiker