Strukturerad dokumentation – informatik

En gemensam terminologi och ett gemensamt språkbruk är viktigt för kvalitet och yrkesutveckling.

KVÅ (Klassifikation av vårdåtgärder)

KVÅ är en svensk åtgärdsklassifikation som förvaltas av Socialstyrelsen. Med åtgärder avses patientinriktade insatser som görs i ett utredande, behandlande eller förebyggande syfte. Klassifikationen togs ursprungligen fram utifrån läkarprofessionens behov av en statistisk registrering av patientrelaterade åtgärder. Sedan 2008 finns även andra typer av åtgärder i klassifikationer framförallt i kapitel Q och P. Dessa åtgärder har grund i ICF (se nedan).  

KVÅ ska ses som ett första steg mot en gemensam åtgärdsklassifikation för alla yrkeskategorier av hälso- och sjukvårdspersonal. Läs mer om KVÅ på Socialstyrelsens webbplats.

Förbundet följer aktivt de förändringar som sker inom KVÅ och vi lämnar också in förslag på uppdateringar efter kontakter med medlemmarna.

Åtgärdsregistrering (KVÅ) inom arbetsterapi

För att stödja tillämpningen av KVÅ inom arbetsterapi har förbundet låtit göra ett urval av koder som återspeglar åtgärder som arbetsterapeuter vanligen gör oavsett verksamhetsområde. Ladda ner den senaste versionen av rekommenderade KVÅ-koder inom arbetsterapi. Många av dessa koder är direkt relaterade till ICF.

ICF

ICF (Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa) är en klassificering av hälsokomponenter och är en av WHO:s huvudklassifikationer. Ett av syftena med ICF är att skapa ett gemensamt språk bland olika yrkeskategorier inom vård och omsorg för att beskriva hälsa och hälsorelaterade tillstånd. ICF har ett biopsykosocialt perspektiv och utgår ifrån den medicinska och den sociala modellen. Klassifikationen antogs 2001 och sedan 2010 sker en årlig uppdatering av klassifikationen. För att hålla dig ajour se Socialstyrelsens webbplats.

I klassifikationen finns mer än 1 800 begrepp och för att stödja tillämpning har olika standardurval (core-sets), en lista av relevanta ICF-kategorier för ett specifikt hälsotillstånd eller specifik situation, utvecklats. Du hittar mer information om standarurval här.

ICHI

WHO arbetar nu aktivt med utveckling av en ny klassifikation för åtgärder, ICHI  (International Classification of Health Interventions) som har en direkt koppling till  ICF. Socialstyrelsen svarade för den svenska prövningen som pågick under 2018 och förbundet var representerade i arbetet. Även WFOT deltog i prövningen.

Historik

Sveriges Arbetsterapeuter har en lång historia av att utveckla, förvalta och publicera begrepp och termer för åtgärdsregistrering och för att strukturera journalföring inom arbetsterapi. Exempelvis utvecklades ARTUR (Journalstruktur) och GÄRDA (Patientrelaterade Arbetsterapeutiska Åtgärder) och FSAdis (IT-stöd för arbetsterapiprocessen) under många år. Den senaste uppdateringen gjordes 2006. Utvecklingen mot en alltmer digitaliserad vård och omsorg, där Socialstyrelsens arbete med exempelvis den Nationella informationsstrukturen (NI) och den nationella visionen för e-hälsan 2025 är viktiga strukturer som påverkar arbetsterapeutens registrering och journalföring. Detta gör att förbundets arbete med informationsteknik måste knytas tydligare till denna utveckling. Vidare medför den utveckling som sker inom regioner, kommuner med mera när det gäller system för dokumentation att journalföringssystem mer och mer utvecklas till att bli vårdinformationssystem. Förbundet måste följa och anpassa sitt arbete med begrepp och termer till rådande strukturer och klassificeringar.

Gå med du också!

Bli medlem