Vad är nära vård?

Kärnan i nära vård är ett personcentrerat arbetssätt som utgår från individens behov och förutsättningar. Det innebär att se, involvera och anpassa insatserna efter vad som är viktigt för just den personen. En viktig del av omställningen till en god och nära vård är att stärka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Arbetsterapeuters kompetens är en avgörande pusselbit i den nära vården för personer i alla åldrar.

Patienternas behov och förutsättningar i centrum

Övergången till en god och nära vård är en av de största förändringarna inom svensk hälso- och sjukvård och omsorg i modern tid. Omställningen till en god och nära vård syftar till att patienter och anhöriga ska känna sig delaktiga i hälso- och sjukvården och att vården ska vara lättillgänglig och ges med god kontinuitet. För att lyckas med detta behöver hälso- och sjukvården i högre grad organiseras och bedrivas med utgångspunkt från patienternas behov och förutsättningar. För att patienterna ska uppfatta vården som nära behöver samarbetet utvecklas mellan olika delar av hälso- och sjukvården i regionerna, kommunerna och socialtjänsten. De personer som har störst behov av hälso- och sjukvård har ofta behov av insatser från flera vårdnivåer och socialtjänsten samtidigt. Personerna kan också vara beroende av att samverkan fungerar väl mellan kommuner och regioner. Omställningen pågår för fullt och under de närmaste åren kommer den pågående primärvårdsreformen och satsningar på kvalitetshöjningar inom den kommunala primärvården att vara den i särklass viktigaste hälso- och sjukvårdsfrågan. Inom dessa verksamhetsområden finns den största andelen av Sveriges Arbetsterapeuters medlemmar, men där finns också våra största utmaningar när det gäller arbetsmiljö, kompetensutveckling och kompetensförsörjning samt förutsättningar för jämlik hälsa.

Arbetsterapeuter en avgörande pusselbit

Arbetsterapeuters kompetens är en avgörande pusselbit i den nära vården för personer i alla åldrar, men för att omställningen ska vara genomförbar behöver Sveriges Arbetsterapeuter både visa arbetsterapeuters värde inom området och driva på för ett hållbart arbetsliv. Förbundets aktuella fokus ligger därför på arbetsterapeutens uppdrag i den nära vården, att tydliggöra arbetsterapeutens hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser oavsett vårdnivå eller huvudman. Förbundet fokuserar även på att det ska finnas rimliga förutsättningar för att bedriva arbetsterapi i den nära vården – en hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö samt bättre möjligheter till yrkeslivslångt lärande.

Fokus nära vård

Sveriges Arbetsterapeuter har tagit fram flera rapporter avseende uppdrag och förutsättningar inom den nära vården, enkätundersökningar baserat på svar från våra medlemmar. Resultatet visar tydligt att vi både behöver visa arbetsterapeuters värde inom området och driva på för ett hållbart arbetsliv. Förbundets aktuella fokus ligger därför på arbetsterapeutens uppdrag i den nära vården, att tydliggöra arbetsterapeutens hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser oavsett vårdnivå eller huvudman.

Arbetsterapi i god och nära vård är ett av förbundets fokusområden under mandatperioden 2022–2024 och vi gör särskilda satsningar för att stärka arbetsterapeuters roll i den nära vården.