ReDO®-metoden

ReDO®-metoden är ett arbetsterapeutiskt kunskapsbaserat gruppbehandlingsprogram, utvecklat av professor Lena-Karin Erlandsson. ReDO®-metoden syftar till att genom att tydliggöra vardagens aktiviteter, hur de samverkar och hur de påverkar hälsan för att ge deltagarna bättre förutsättningar för och kraft att hantera sin vardag och förbättra eller bibehålla sin hälsa.

ReDO®-metoden möjliggör för de personer som erhåller behandlingen att återta vardagshälsa och i de fall det är tillämpligt, återgå i arbete. Genom programmet påbörjas en process för omstrukturering av aktiviteter och rutiner i vardagen mot en mer hälsosam balans.

Behandlingsprogrammet har sin grund i ett forskningsprojekt vid Lunds universitet som syftade till att utveckla och utvärdera ett arbetsrehabiliteringsprogram för kvinnor med stressrelaterad ohälsa. Projektet genomfördes 2008–2009 med Lena-Karin Erlandsson som projektledare och under vetenskaplig ledning av professor Mona Eklund.

Teoretisk grund

ReDO® tar sin utgångspunkt i vardagens hela aktivitetsrepertoar och bygger i huvudsak på forskning inom aktivitetsvetenskap, arbetsterapi samt arbetsterapiteori.

ReDO® -metoden baserad på den aktivitetsbaserade begreppsmodellen kallad ValMO, som fått sitt namn från den engelska titeln The Value and Meaning in Occupations model. Modellen är utvecklad av Dennis Persson, Lena-Karin Erlandsson, Mona Eklund och Susanne Iwarsson från Lunds universitet (Persson, D et al. 2001; Erlandsson, & Persson, 2014, 2020).

Se senast publicerade artiklar av Lena-Karin Erlandsson

Målgrupper och områden

ReDO®-metoden riktas till vuxna som har behov av att förändra sin vardag till förmån för bättre hälsa. Detta oavsett diagnos eller vårdform.

ReDO® är alltså inte diagnosspecifik. Programmet innehåller inte heller information om sjukdom, behandling eller sjukdomsförebyggande eller egenvård. ReDO® är inte lämpligt eller utprovat på andra grupper än vuxna som har kognitiv och språklig kapacitet att följa programmet på svenska eller engelska (översatt material erhålls direkt via Lena-Karin Erlandsson).

Metoden är från början utvecklad för kvinnor med stressrelaterad ohälsa men har med framgång använts för flera andra grupper i primärvård som slutenvård och i preventivt arbete.

Innehåll och tillämpning

ReDO®-metoden är ett evidensbaserat behandlingsprogram som i sin ursprungliga form omfattar i huvudsak gruppbaserad intervention under 10 + 6 veckor (6 veckor är arbetspraktik och inkluderas därmed inte alltid). Personerna kartlägger sina egna aktivitetsmönster (vilka vardagliga sysslor finns i mönstret) hur de upplevs, när och hur görs de? Därefter analyseras vad i vardagen som behöver förändras, respektive är viktigt att behålla eller förstärka.

ReDO® syftar till: 

  • att i grupp ge deltagarna redskap för att själva analysera sin vardag, att identifiera styrkor och svagheter samt på egen hand sätta upp mål och formulera strategier för förändring.
  • att ge deltagarna en förståelse för dynamiken i görandet och vardagen, förmedla nya begrepp och ord för att deltagarna själva ska förstå och kunna förklara hur deras vardag, det som de gör men också inte gör, påverkar deras hälsa.
  • att deltagarna ska kunna ta till sig en ny kunskap och redskap för att själva kunna hantera sin vardag. Därmed är syftet med ReDO® långsiktigt och målsättningen en varaktig förmåga till förändring och bibehållen hälsa.
  • att ge den enskilde deltagaren stöd och redskap för att kommunicera sina behov, mål och strategier med till exempel arbetsgivare, läkare, familj och vänner.

ReDO®-programmet löper över 16 veckor (ReDO®-16). Grupperna träffas två gånger per vecka under cirka två timmar. Grupptillfällena består av miniseminarium, gemensamma aktiviteter och uppföljning av de hemuppgifter som deltagarna får göra mellan kurstillfällena.

Instrument som rekommenderas för utvärdering av metoden är Värdeupplevelser i samband med aktivitet – OVal-pd och Tillfredsställelse med aktiviteter i dagliga livet (SDO). Instrument som används i ReDO®-metoden är Störningar i vardagen (THU 5) och Värdeupplevelser i samband med aktivitet – OVal-9

Olika versioner av ReDO®

ReDO® finns idag i tre versioner som alla bygger på den ursprungliga metoden, de nya versionerna har alla anpassade manualer och alla har utvärderats och visats verksamma i olika studier. Den ursprungliga versionen ReDO®-16, som omfattar 10 veckor gruppbehandling, samt 6 veckors arbetspraktik och ReDO®-10 som är en nedkortad version (omfattar 10 veckors gruppbehandling).

ReDO® Familj är en version av metoden som utvecklats specifikt för föräldrar som har barn med särskilda behov. Beskrivning av ReDO® Familj.

Kursen och manualen

ReDO®-metoden är en manualbaserad metod vilket innebär att följas manualen kan personer som deltar i en ReDO®-grupp garanteras att de tar del av samma gruppbehandling, med samma innehåll. Detta är i sin tur en förutsättning för att kunna hävda att den evidens som visas i olika studier också kan gälla för alla de gruppbehandlingar som certifierade ReDO®- ledare ger.

För att kunna utöva metoden och få tillgång till manualen krävs en kurs i Sveriges Arbetsterapeuters regi med Lena-Karin Erlandsson och Susanne Bohs som kursledare. Genomförd och godkänd kurs innebär att du blir certifierad i metoden. För att bli certifierad i ReDO®-familj krävs en separat kurs eller en påbyggnad på kursen för ReDO®-metoden. Kurserna är endast tillgänglig för legitimerade arbetsterapeuter.

Läs mer om kursen och anmäl dig i kurskatalogen.

Det lönar sig att vara medlem

Som medlem betalar du bara halva priset på Akademins kurser och publikationer och prioriteras alltid vid kursantagning.

Bli medlem nu!