Värdeupplevelser i samband med aktivitet - OVal-pd och OVal-9

Pris (inkl. moms och porto)

Medlem:
480 kr
Studentmedlem:
384 kr (ett ex. per person)
Ej medlem:
960 kr
Fler publikationer inom

MÅNADENS BOK I MAJ 2024: Som medlem får du 20 % rabatt på ordinarie medlemspris den 1–31 maj med kampanjkoden MAJ24. Priset blir då 384 kronor istället för 480 kronor inklusive moms och porto. Rabatten dras på fakturan.

Denna manual innehåller två olika instrument, OVal-pd och OVal-9, som mäter värdeupplevelser i samband med aktivitet. OVal-pd, utgår ifrån flera aktiviteter och OVal-9 utgår från en specifik aktivitet. De båda instrumenten har delvis olika syften, men har en gemensam nämnare i form av att de båda mäter ”värdeupplevelser i samband med aktivitet”.

OVal-instrumenten kan bidra till ett bra utgångsläge inför planerade interventioner samt vid utvärderingsfasen. Individen får möjlighet att konstatera nuläget, vara delaktig i sitt förändringsarbete och även tydliggöra kopplingen mellan värdeupplevelsen och upplevd hälsa och livskvalitet.

Charlotta Qvarfort , Specialistarbetsterapeut , Region Uppsala

Forskning och utveckling

OVal-pd är utvecklat av Mona Eklund (Eklund et al., 2003; Eklund et al., 2009). OVal-9 är utvecklat av Lena-Karin Erlandsson och Dennis Persson (Persson & Erlandsson, 2010). De båda instrumenten har genomgått psykometriska testningar med goda resultat.

OVal-instrumenten utvecklades för att reflektera de värdedimensioner som beskrivs i ValMO-modellen (The Value, Meaning and Occupations Model), det vill säga konkret värde, socio-symboliskt värde samt självbelönande värde (Persson, et al., 2001; Erlandsson & Persson, 2020). 

Avsedda användare och målgrupper

OVal-instrumenten är avsedda att tillämpas av leg. arbetsterapeuter i forskning och i praxis. De används främst tillsammans med personer som upplever någon form av obalans eller ohälsa. Manualen innehåller två fallbeskrivningar som visar på användningen av både OVal-pd och Oval-9.

OVal-pd: innehåll och tillämpning

OVal-pd består av 18 påståenden om olika upplevelser/utfall till följd av aktiviteter som personen har utfört under den senaste månaden. Ett exempel på påstående är ”Jag upplever att jag under den senaste månaden gjort saker där jag lärde mig något nytt". Personen besvarar påståendena utifrån fyra svarsalternativ som tar fasta på hur ofta det exemplifierade aktivitetsvärdet upplevts, från ”mycket sällan eller aldrig” till ”mycket ofta”. Personen väljer det alternativ som passar bäst in på hens upplevelse. Arbetsterapeuten använder sig sedan av en ”nyckel” för poängberäkning och analys av resultatet. OVal-pd kan användas separat för kartläggning eller i samband med intervention, exempelvis ReDO® eller Vardag i balans

En nypublicerad forskningsartikel om OVal-pd visar att inre faktorer som självkänsla och upplevd kontroll över tillvaron var positiva för alla tre värdedimensionerna. Att ha en vän var en yttre faktor som var generellt positiv. Att ha barn var däremot negativt, särskilt för hur ofta man upplevde självbelönande värde. Studien undersöker också förändring över tid bland personer som deltagit i Vardag i balans och fann att upplevelserna av aktivitetsvärde blev mer frekventa efter avslutad intervention (Eklund, 2023).

OVal-9: innehåll och tillämpning

OVal-9 består av nio påståenden och fokuserar på en specifik aktivitet och vad en person upplever i och efter att ha utfört denna. Ett exempel på påstående är ”När jag gör denna aktivitet får jag uppskattning". Personen besvarar påståendena utifrån en sju-gradig skala från ”i mycket låg grad” till ”i mycket hög grad”.

Arbetsterapeuten använder sig även här av en ”nyckel” för poängberäkning och analys av resultatet. Instrumentet kan användas som ett självreflektionsverktyg eller i samband med intervention, exempelvis Vardag i balans™ och ReDO®.

Instrumentens formulär 

OVal-pd:s självskattnings- och sammanställningsformulär (bilagorna A-B) samt OVal-9:s självskattnings- och sammanställningsformulär (bilagorna C-D) finns att skriva ut och ladda ned med lösenord som framgår i den inköpta manualen (se sidan 27). Formulären finns på en lösenordsskyddad sida, främst av upphovsrättsliga skäl, men även för att de ska användas på ett tillförlitligt sätt tillsammans med manualen.

Mappning till ICF

De båda OVal-instrumenten har även mappats till Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF), något som bland annat kan underlätta dokumentation som sker utifrån en ICF-struktur. Mappningen till ICF ligger som en separat bilaga till manualen (bilaga E).

Referens till manualen (enligt APA-7)

"Eklund, M., Erlandsson, L.-K., & Persson, D. (2021). Värdeupplevelser i samband med aktivitet – OVal-pd och OVal-9, version 1.0. Sveriges Arbetsterapeuter".