Vardag i Balans™

Vardag i balans™ är en aktivitetsbaserad och återhämtningsinriktad gruppintervention, utvecklad av Mona Eklund och Elisabeth Argentzell. Syftet med Vardag i Balans™ är att personer med psykisk ohälsa som upplever obalans i vardagen ska finna vägar i sin återhämtningsprocess som leder mot bättre aktivitetsbalans och ett mer meningsfullt vardagsliv. Interventionen har ett tydligt fokus på aktivitet, social interaktion och personcentrering samt har ett övergripande återhämtningsperspektiv.

Från våren 2021 arrangerar Sveriges Arbetsterapeuter kurs i Vardag i balans™. I samband med att Sveriges Arbetsterapeuter tog över ansvaret för kursen gjordes en större uppdatering av kursmaterialet. För dig som tidigare gått kurs via Lunds universitet finns det nu möjlighet att ta del av det uppdaterade materialet i samband med en fördjupningskurs som innebär att du blir certifierad i metoden. Läs mer här.

Teoretisk grund

Den teoretiska grunden för Vardag i balans™ vilar på fem ben:

  • Aktivitetsvetenskap, främst sambanden mellan aktivitet och välbefinnande hos personer med psykisk sjukdom samt aktivitetsbalans
  • Arbetsterapeutisk teori och forskning, såsom ValMO-modellen, tidigare interventions forskning, sensorisk bearbetning
  • Personlig återhämtning
  • Peer support, det vill säga att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa stödjer andra med psykisk ohälsa (i metoden betonas sk informellt peer support
  • Gruppteori och gruppmodeller

Vardag i balans™ innehåll är baserat på forskning vid Lunds universitet, Institutionen för hälsovetenskaper, kring aktivitetsbalans och upplevelsen av mening för målgruppen samt på generella teorier kring återhämtning.

Vardag i balans™ är utvärderad i en större jämförande forskningsstudie där interventionen visat sig effektiv i form av ökad grad av aktivitet, upplevd aktivitetsbalans och bättre psykosocialt fungerande samt minskade symtom.

Målgrupper och områden

Vardag i balans™ riktar sig till personer med psykisk ohälsa som upplever obalans i vardagen. Interventionen riktar sig dock inte till någon specifik diagnosgrupp utan är, med goda resultat, testad på personer med olika former av psykisk ohälsa såsom psykossjukdom, bipolär sjukdom, förstämnings- och ångestsyndrom samt neuropsykiatrisk problematik. Under senare år har Vardag i balans™ också börjat användas för personer med beroendeproblematik.

Idag används metoden främst inom öppenvårdens psykiatri, rättspsykiatri, socialpsykiatri samt inom primärvården. Nyare områden där arbetsterapeuter utbildat sig är inom barn- och ungdomspsykiatrin samt vuxenhabiliteringen.

Innehåll och tillämpning

Vardag i Balans™ är en evidensbaserad gruppintervention som ges i kursform. Kursen ges över sammanlagt 19 veckor med 2 timmars kurstillfälle per vecka de första 15 veckorna och därefter två ”booster-sessioner” varannan vecka, som ett fortsatt stöd.

Syftet med Vardag i Balans™ är att hjälpa personer att skapa en känsla av balans mellan olika typer av vardagsaktiviteter. Kursen fokuserar även på generell återhämtning dvs att känna tillhörighet och hopp, skapa en bra identitet, uppleva mening och öka känslan av empowerment i sin vardag.

Vardag i balans ™ är strukturerat i tre faser; Fas A - Kartläggning av aktivitet, Fas B - Mot bättre balans och Fas C- På egna ben. Fokusområden i interventionen är återhämtning, hälsa, relationer, arbete/utbildning och fritidsaktiviteter. Metoden består av undervisande moment, praktiska övningar, erfarenhetsutbyte mellan deltagare samt direkt erfarenhet av aktivitet, det senare delvis i form av ”hemläxor”. En viktig aspekt av kursen är att se till personens möjlighet till egen kontroll över sitt liv och välbefinnande.

Instrument som ingår i metoden med syfte att analysera vardagslivet är Värdeupplevelser i samband med aktivitet – OVal-9, Tillfredsställelse med aktiviteter i dagliga livet (SDO) och Profiles of Occupational Engagement (POES).

Kurs i Vardag i balans™

Vardag i balans™ är en manualbaserad metod vilket innebär att genom att manualen följs kan personer som deltar i Vardag i balans™ garanteras att de tar del av samma gruppbehandling, med samma innehåll. Detta är i sin tur en förutsättning för att kunna hävda att den evidens som visas i olika studier också kan gälla för alla de gruppbehandlingar som utförs av de som är certifierade i metoden.

För att kunna utöva metoden och få tillgång till manualen krävs en kurs i Sveriges Arbetsterapeuters regi med Elisabeth Argentzell och Jenny Hultqvist som kursledare. Kursen syftar till att ge kursdeltagarna en fördjupad kunskap om den teoretiska grunden och forskningen som metoden bygger på, samt ge kunskaper och färdigheter i att genomföra och tillämpa metoden i arbetsterapeutisk verksamhet. Som kursdeltagare får man även utbildning i och tillgång till de tre instrument som ingår.

Genomförd och godkänd kurs innebär att man blir certifierad i metoden. Kurserna är endast tillgänglig för leg. arbetsterapeuter, men ”co-terapeuter” av annan yrkeskategori får tillgång till manualen när de gemensamt med en arbetsterapeut utövar metoden. Arbetsterapeuter som är certifierade i metoden får tillgång till Vardag i balans™ - Kommunikationsplattform för certifierade där det senaste materialet finns och möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer i kurskatalogen.

För dig som tidigare gått kurs i Vardag i balans™

För dig som tidigare gått kurs i Vardag i balans™ (före 2021) vid Lunds universitet finns det möjlighet att gå en fördjupningskurs på distans som syftar till att utbyta erfarenheter med andra som utövar metoden. Du får i samband med distanskursen tillgång till den uppdaterade manualen och tillgång till Vardag i balans™ - Kommunikationsplattform för certifierade för erfarenhetsutbyte.

Läs mer i kurskatalogen

Äldre version av kursmaterial

För dig som tidigare gått kurs i Vardag i balans™ via Lunds universitet finns det fortfarande möjlighet att använda den äldre versionen av materialet från Lunds universitet. 

Äldre version av kursmaterial till Vardag i balans™ Lunds Universitet (låst sida)

”I Vardag i Balans™ finns inga pekpinnar”

Läs vad arbetsterapeuten Jessica Sender tycker om Vardag i Balans™

Det lönar sig att vara medlem

Som medlem betalar du bara halva priset på Akademins kurser och publikationer och prioriteras alltid vid kursantagning.

Bli medlem nu!