Tillfredsställelse med aktiviteter i dagliga livet – intervjubaserad screening (SDO)

Pris (inkl. moms och porto)

Medlem:
480 kr
Studentmedlem:
384 kr (ett ex. per person)
Ej medlem:
960 kr
Fler publikationer inom

Detta är ett arbetsterapeutiskt screeninginstrument som syftar till att få en snabb och initial bild av personens utförda aktiviteter och tillfredsställelsen med dem. Instrumentet kan även tillämpas i uppföljande och utvärderande syfte.

Forskning och utveckling

SDO är utvecklat av Mona Eklund i slutet av 1990-talet inom ramen för forskning, på basis av empiriska erfarenheter och behov, och utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. I forskningsprojekten har SDO använts för att beskriva målgruppers vardagliga aktiviteter och för att utvärdera interventioner (Eklund, 2004; Eklund & Gunnarsson, 2007; 2008; Eklund et al., 2014; Eklund & Argenzell, 2016; Wästberg et al., 2016). Forskning visar att instrumentet har god validitet och reliabilitet. SDO används i flera olika länder och finns översatt till engelska, spanska, kinesiska och arabiska. 

English SDO

For information about the English user's manual of the SDO - please contact the author Mona Eklund

Avsedda användare

SDO:s användare är leg. arbetsterapeuter, i forskning och klinisk verksamhet.

Målgrupper och områden

SDO är ursprungligen utvecklat för personer med psykisk ohälsa men instrumentet har även använts med andra grupper exempelvis personer med reumatologisk sjukdom, bröstcancer, smärtproblem samt med nyanlända flyktingar med posttraumatiskt stressyndrom. Instrumentet har även fungerat på ett acceptabelt sätt bland personer utan känd sjukdom.

Innehåll och tillämpning

SDO innefattar 13 frågor inom följande fyra frågeområden:

  • Arbete/studier
  • Fritid
  • Hem- och underhåll
  • Egenvård.

Instrumentet tillämpas genom intervju och med stöd av ett frågeformulär. SDO används även för utvärdering av intervention såsom interventionsprogrammen Vardag i balans, ReDO® och Tree Theme Method® (TTM) (förbundet ger kurser dem).

Personen besvarar frågorna med ”Ja ”eller ”Nej” och anger även sin tillfredsställelse på en skala mellan 1 och 7. Tillfredsställelseskalan finns även med smileys.

SDO är utformat för vuxna och finns i olika varianter:

  • SDO originalversion
  • SDO-OB som även inbegriper frågor om aktivitetsbalans
  • SDO-E som är anpassad för äldre personer som inte längre är i arbetsför ålder.

Instrumentet har även mappats till Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF), något som underlättar användningen i flera verksamheter. För att förtydliga den kliniska tillämpningen med instrumentet har två fallbeskrivningar tillkommit.

Instrumentets formulär

SDO:s formulär (bilagorna A-E) finns att skriva ut och ladda ned med lösenord som framgår i den inköpta manualen (se sidan 27). Formulären finns på en lösenordsskyddad sida, främst av upphovsrättsliga skäl, men även för att de ska användas på ett tillförlitligt sätt tillsammans med manualen.

Referens till manualen (enligt APA-7)

"Eklund, M. (2021). Tillfredsställelse med aktiviteter i dagliga livet - intervjubaserad screening (SDO), version 1.0. Sveriges Arbetsterapeuter".

 

Författare

Mona Eklund, professor

Produktinformation

Språk: Svenska
Sidantal:
44 
Utgivningsår:
2021
Version: 1.0
ISBN: 978-91-87837-70-8
Artikel: 3258