Varför legitimation?

Arbetsterapeut blev ett legitimationsyrke 1999. Legitimation är sedan länge det viktigaste beviset på en yrkesutövares kompetens inom hälso- och sjukvården. Den anger att en person står under samhällets tillsyn och har godkänts för yrkesutövningen inom sitt område med hänsyn till kunskaper och personliga egenskaper.

Det viktigaste motivet för att ha legitimation är patientsäkerheten. Genom att legitimera en yrkesgrupp vill vi i Sverige säkerställa en kvalitetsnivå i vården och skapa trygghet för patienten. Legitimation är med andra ord en form av kvalitetsstämpel gentemot en patient som söker vård hos en legitimerad arbetsterapeut. För närvarande finns det – utöver arbetsterapeuter – ytterligare 20 yrkesgrupper som efter högskoleexamen eller annan adekvat utbildning kan legitimeras av Socialstyrelsen.

Som blivande legitimerad arbetsterapeut kommer du att ha både rättigheter och skyldigheter när du arbetar inom hälso- och sjukvårdens område. En rättighet är att endast du som är legitimerad arbetsterapeut får använda beteckningen legitimerad respektive yrkestiteln arbetsterapeut. Några centrala skyldigheter som du har som legitimerad är att arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, rapportera avvikelser, dokumentera i patientjournal, utfärda intyg samt iaktta tystnadsplikt och sekretess. Du har också ett eget personligt yrkesansvar när du utövar ditt yrke.