Bedömning av färdigheter vid användning av vardagsteknik (META)

Pris (inkl. moms och porto)

Medlem:
800 kr
Studentmedlem:
640 kr (ett ex. per person)
Ej medlem:
1600 kr
Fler publikationer inom

Detta bedömningsinstrument identifierar färdigheter (och brister) i teknikanvändning i hemmet och i samhället.

Bedömning av färdigheter vid användning av vardagsteknik (META) är ett bedömningsinstrument som syftar till att identifiera färdigheter och brister i att använda vardagsteknik, såväl i hemmet som ute i samhället. Bedömningen sker genom observation och intervju.

Arbetet med att utveckla instrumentet Bedömning av färdigheter vid användning av vardagsteknik (META) inleddes 2006 av Louise Nygård, professor i arbetsterapi vid Karolinska Institutet, i samarbete med forskarkollegor och yrkesverksamma arbetsterapeuter. META har utvecklats parallellt med verktyget Användning av vardagsteknik - frågeformulär vid intervju (ETUQ). Numera ger Sveriges Arbetsterapeuter ut de båda instrumenten. Både META och ETUQ undersöker teknikanvändning bland äldre personer med och utan kognitiva svårigheter. Informationen som samlas in med de bägge instrumenten kompletterar dock varandra. Medan ETUQ redogör för användningen av en stor variation av vardagstekniker med fokus på personens upplevda relevans och förmåga att använda dem, ger META en mer detaljerad information om personens färdigheter att använda ett mindre antal av dessa relevanta vardagstekniker. Arbetsterapeuten kan välja att använda antingen ETUQ eller META för att få kunskap om personens förmåga att använda vardagsteknik men en kombination av tillsammans ger de båda en mer omfattande bild av förmågan. 

Olika verktyg inom användning av vardagsteknik

Teoretisk grund

Teoretisk grund för META är Model of Human Occupation (MOHO). META utgår även från ett personcentrerat förhållningssätt. 

Avsedda användare

META används främst av arbetsterapeuter, eftersom den bedömningskompetens och speciella kunskap om aktivitet och aktivitetsnedsättningar som arbetsterapeuter har är central för användningen av bedömningsinstrumentet och metoden för bedömning. META har hitintills använts huvudsakligen i forskning men även i klinik.  

Målgrupper och områden

META används med personer i vuxen ålder och deras närstående. Instrumentet är i första hand utvecklat för att användas med äldre personer med kognitiv svikt, demenssjukdomar (exempelvis Alzheimers sjukdom), men även för äldre i allmänhet och för personer med kognitiva nedsättningar på grund av exempelvis hjärnskada.

Det standardiserade instrumentet ger detaljerad information om färdigheter och brister i vardagen hos personer som ofta är självständiga, men där problem i det dagliga livets aktiviteter har börjat märkas. Instrumentet bidrar även med information om hur miljöns krav och personens förutsättningar inverkar på förmågan att använda vardagsteknik samt kunskap om individens egen uppfattning om färdigheter i användning av vardagsteknik. På så sätt kan META bidra till att ringa in områden för arbetsterapeutiska interventioner och utvärdering av dessa.

Innehåll och tillämpning

META innehåller fyra delar med totalt 18 bedömningskomponenter:

  • Del A. Observerbara färdigheter vid användning av viss vardagsteknik.
  • Del B. Hur miljöns krav inverkar på användning av viss vardagsteknik.
  • Del C. Hur personens förutsättningar inverkar på användning av viss vardagsteknik.
  • Del D. Säkerhet och personens värdering av vardagsteknikens angelägenhet.

Bedömningen föregås av ett förberedande samtal med val av aktuella bedömningssituationer. Varje bedömningstillfälle omfattar vanligtvis 30–60 minuter utifrån både observation och intervju. Tidsåtgången beror på om enbart viss del av intervjun görs, exempelvis del A eller om alla delar i delar A-D i intervjun görs.

Validitet och reliabilitet

Prövning har gjorts av META:s validitet avseende inre struktur och om META kan särskilja grupper med olika kognitiv förmåga. Resultatet visar att META:s skala fungerar acceptabelt (Malinowsky et al., 2011).

Test-retest reliabilitet för META har gjorts i en grupp personer med förvärvad hjärnskada. Resultatet visar att META har en god förmåga att generera statistiskt stabila mått på personernas förmåga att hantera vardagsteknik (Malinowsky et al., 2016).

Instrumentets formulär

META:s formulär (bilagorna A-C) finns tillgängliga som utskrivbara och ifyllbara pdf-filer, med lösenord som framgår i den inköpta manualen (se sidan 51). Formulären finns på en lösenordsskyddad sida, främst av upphovsrättsliga skäl, men även för att de ska användas på ett tillförlitligt sätt tillsammans med manualen.

Referens till manualen

Nygård, L., Malinowsky, C. & Kottorp, A. (2020). Bedömning av färdigheter vid användning av vardagsteknik (META), version 3.0. Sveriges Arbetsterapeuter.