Användning av vardagsteknik - frågeformulär vid intervju (ETUQ)

Pris (inkl. moms och porto)

Medlem:
800 kr
Studentmedlem:
640 kr (ett ex. per person)
Ej medlem:
1600 kr
Fler publikationer inom

Detta frågeformulär om olika vardagstekniker tillämpas i en strukturerad intervju.

ETUQ-manual med online-kurs

ETUQ-manualen har tidigare enbart givits ut enbart efter genomgången kurs. Under 2022 har manualen genomgått en revidering med nya texter kring tillämpning i forskning och i praxis. Nu har vi släppt en ny version av ETUQ utan kurskrav, men där en online-kurs på engelska ingår om totalt ungefär åtta timmar. 

ETUQ är utvecklat under 2000-talet inom forskning vid Karolinska Institutet och finns på svenska och engelska. Samma forskargrupp har parallellt utvecklat instrumentet Bedömning av färdigheter vid användning av vardagsteknik (META) och skriften Rådgivning och förskrivning av teknik - dialogstöd i mötet med person och närstående. Förbundet anordnar även kursen "Teknikanvändning i vardagen" tillsammans med författarna. 

Både ETUQ och META undersöker teknikanvändning. Medan ETUQ redogör för användningen av en stor variation av vardagstekniker med fokus på personens upplevda relevans och förmåga att använda dem, ger META en mer detaljerad information om personens färdigheter att använda ett mindre antal av dessa relevanta vardagstekniker. Arbetsterapeuten kan välja att använda antingen ETUQ eller META för att få kunskap om personens förmåga att använda vardagsteknik men en kombination av tillsammans ger de båda en mer omfattande bild av förmågan. 

Teoretisk grund

Teoretisk grund för ETUQ är Model of Human Occupation (MOHO). ETUQ utgår även från ett personcentrerat förhållningssätt. 

Avsedda användare och områden

Under de senare åren har ETUQ även använts av kliniskt verksamma arbetsterapeuter i olika verksamhetsområden, exempelvis geriatrik, rehabilitering, minnesutredning och primärvård.

Målgrupper 

ETUQ används med personer med och utan nedsättningar. ETUQ har i forskning använts med äldre personer med och utan kognitiv svikt eller tidig demenssjukdom. Det har också använts i forskning med vuxna med utvecklingsstörning, personer med förvärvade hjärnskador och personer med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). 

Innehåll och tillämpning

ETUQ:s frågeformulär syftar till att undersöka personers och gruppers uppfattning om teknikens relevans och deras förmåga/deras svårigheter att använda olika vardagstekniska föremål och tjänster. Frågeformuläret innefattar sju frågeområden med olika föremål/tjänster:

 1. Hushåll
 2. Information och kommunikation
 3. Egenvård
 4. Underhåll och reparation
 5. Tillgänglighet
 6. Ekonomi och inköp
 7. Resor

Frågeområdena besvaras i en strukturerad intervju utifrån följande tre frågor:

 • Vilken vardagsteknik personen uppfattar vara relevant för sin livssituation.
 • I vilken mån personen erfar svårigheter i användandet av vardagstekniken.
 • I vilken mån personen inte använder vardagsteknik som är relevant för hen.

Validitet och reliabilitet

Den första versionen av ETUQ har prövats med goda resultat (Rosenberg et al. 2009a; Rosenberg et al., 2009b). Den andra versionen (2019) har utgivits via kurs i Sveriges Arbetsterapeuters regi och med arbetsterapeuter från olika verksamheter runt om i landet och internationellt. 

Tillhörande material 

Nedanstående tillhörande material får du åtkomst till genom lösenord på s. 31 i inköpt manual (2022).

 • ETUQ:s frågeformulär (bilaga A) finns som utskrivbar och ifyllbar pdf-fil. Formuläret finns på en lösenordsskyddad sida, främst av upphovsrättsliga skäl, men även för att de ska användas på ett tillförlitligt sätt tillsammans med manualen.
 • Tillhörande online-kurs om ETUQ.

Referens till manualen

Nygård, L., Rosenberg, L., & Kottorp, A. (2022). Användning av vardagsteknik - frågeformulär vid intervju (ETUQ), version 3.0. Sveriges Arbetsterapeuter.

Författare

Louise Nygård, Lena Rosenberg och Anders Kottorp

Produktinformation

Språk: Svenska
Sidantal: 48 sidor och en online-kurs som ett komplement till manualen
Utgivningsår: 2022
Version: 3.0
ISBN: 978-91-87837-82-1

ETUQ finns även på engelska