Finna nya vägar-paketet

Pris (inkl. moms och porto)

Medlem:
1150 kr
Studentmedlem:
920 kr (ett ex. per person)
Ej medlem:
2300 kr
Fler publikationer inom

Detta är ett evidensbaserat hälsoutbildningsprogram för personer med åldersförändringar i gula fläcken (makuladegeneration)

Ett hälsoutbildningsprogram med tillhörande patientinformation och bedömningsinstrument

Finna nya vägar är i första hand utvecklat för att bedrivas av eller i samverkan med arbetsterapeut i primärvård/närhälsa eller på syncentral/synenhet. Programmet utförs med fördel i grupp, men kan även ges individuellt, på alla nivåer inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg.

Finna nya vägar har använts i Sverige i mer än 20 år och är utvecklat och under åren omarbetats av Synneve Dahlin-Ivanoff, leg. arbetsterapeut och professor vid Göteborgs universitet. 

Det nya "Finna nya vägar-paketet" innehåller tre delar (och separata publikationer):

  • Manual (36 sidor) för att genomföra och vara gruppledare av programmet Finna nya vägar. Manualen beskriver programmets utveckling, byggstenar, upplägg och innehåll samt hela genomförandeprocessen.
  • Informationsguide (90 sidor) för patienterna som går programmet Finna nya vägar i grupp eller individuellt alternativt för egen inläsning. Syftet med guiden är att ge deltagarna information om ögonsjukdomen samt tips om dagliga aktiviteter, problemlösning och olika aktivitetsstrategier. Denna skrift gavs tidigare ut av Hjälpmedelsinstitutet (2008).
  • Manual (32 sidor) för att använda det tillhörande självskattningsinstrumentet Upplevd säkerhet, som används som vägledning inför samt utvärdering av programmet Finna nya vägar. Instrumentet syftar till att fånga upp tidiga tecken på aktivitetsförändringar hos patientgruppen. Instrumentet bygger på personens självskattning av säkerhet/osäkerhet i dagliga aktiviteter. Instrumentet säljs även separat.

Tre omslag

Avsedda användare

Leg. arbetsterapeuter och synpedagoger är de avsedda användarna och gruppledarna för Finna nya vägar-programmet. I vissa av gruppträffarna inhämtas  även kunskap från ögonläkare, ögonsjuksköterska, optiker och belysningsexperter. 

Målgrupp/verksamhetsområde

Programmets målgrupp är personer med åldersförändringar i gula fläcken och som bor i eget boende. Finna nya vägar kan användas på alla nivåer inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg. Det är i första hand utvecklat för att bedrivas i primärvård/närhälsa eller på syncentral/synenhet. Programmet kan genomföras i grupp om ungefär sex personer eller individuellt. 

Utgångspunkter och mål

Finna nya vägar tar avstamp i ett folkhälsoperspektiv och det personcentrerade förhållningssättet. Tron på personens egna förmåga och engagemang och vilja att förändra är också viktiga utgångspunkter. Målgruppens osäkerhet och problem i dagliga aktiviteter, som en konsekvens av den nedsatta synförmågan, ligger till grund för programmet. Målet med programmet är att personerna ska kunna omvandla sina förmågor och utveckla eller upprätthålla aktiviteter som är värdefulla för dem.

Innehåll och tillämpning

De olika stegen i Finna nya vägar är följande:

Bild över de olika stegen i "Finna nya vägar"

Inför programmet har arbetsterapeuten och personen en bedömningsdialog utifrån frågor kring personens upplevelse av förändringar i gula fläcken, övrig hälsa, erhållen information om ögonsjukdomen, socialt samt aktivitet/delaktighet i vardagen. Ett särskilt kartläggningsformulär (bilaga A) finns framtaget för detta ändamål. Personen gör även en självskattning av 30 olika dagliga aktiviteter med instrumentet Upplevd säkerhet i dagliga aktiviteter. Personen tillfrågas därefter om hen vill delta i programmet som gruppintervention eller individuell intervention och en plan för detta görs.

Programmet innehåller åtta gruppträffar, som helst genomförs varje vecka och där varje träff varar uppemot två timmar. I fyra av gruppträffarna inbjuds även olika experter. Gruppträffarna syftar till att förmedla kunskap och utifrån identifierade aktivitetsproblem hos deltagarna lära av varandra, arbeta med olika aktivitetsstrategier och uppmuntra till problemlösning. Aktivitetsstrategier kan vara att ändra utförandet av aktiviteten, förändra omgivningen, förenkla aktiviteten, använda alla sinnen, be om hjälp eller att helt enkelt välja bort aktiviteten.

Den tillhörande informationsguiden används för att under programmets gång ge information, tips, och inspiration. Den finns för fri nedladdning och utskrift härifrån (upptill till höger). Den går även att beställa separat om så önskas (kontakt för beställning).

Teman på gruppträffarna utgår från följande sju aktivitetsområden:

  • Mat och dryck
  • Klädvård och personlig vård
  • Kommunikation
  • Städning
  • Förflyttning
  • Matinköp
  • Ekonomi

Efter programmet rekommenderas utvärdering med olika tidsintervall. Till utvärderingen används ett utvärderingsformulär (bilaga B) och det görs även en uppföljande självskattning med instrumentet Upplevd säkerhet i dagliga aktiviteter.

Bilagor för nedladdning/utskrift

Finna nya vägar:s kartläggnings- och utvärderingsformulär (bilagorna A-B) finns att skriva ut och ladda ned för ifyllnad på skärm med lösenord som framgår i den inköpta manualen (se sidan 27). Formulären finns på en lösenordsskyddad sida, främst av upphovsrättsliga skäl, men även för att de ska användas på ett tillförlitligt sätt tillsammans med manualen. 

Evidens, validitet och reliabilitet

Finna nya vägar-programmet har visats sig vara effektivt, dels vad gäller resultatet efter intervention och dels kostnads- och tidsmässigt. Personerna har i forskning blivit säkrare och mindre beroende av andra i dagliga aktiviteter. Personalresurserna har i ett folkhälsoperspektiv nyttjats effektivare och insatserna därmed blivit billigare.  Det finns således evidens för programmet (Dahlin-Ivanoff et al., 2002; Eklund et al., 2004). Det tillhörande instrumentet Upplevd säkerhet i dagliga aktiviteter har även visat på god validitet och reliabilitet (Dahlin-Ivanoff et al., 2001). 

Författare

Synneve Dahlin-Ivanoff, leg. arbetsterapeut och professor

Produktinformation

Språk: Svenska
Sidantal:
36 (programmanualen) och 90 (informationsguiden) 
Utgivningsår:
 2021
Version: 3.0
ISBN: 978-91-87837-45-6 (programmanualen) och 978-91-87837-47-0 (informationsguiden)
Artikel: 3261

Även instrumentet Upplevd säkerhet i dagliga aktiviteter ingår paketet.
Artikel: 3262