Upplevd säkerhet i dagliga aktiviteter - självskattning för personer med åldersförändringar i gula fläcken

Pris (inkl. moms och porto)

Medlem:
400 kr
Studentmedlem:
320 kr (ett ex. per person)
Ej medlem:
800 kr
Fler publikationer inom

Detta instrument användas för personer med synnedsättning för att fånga upp tidiga tecken på aktivitetsförändringar hos äldre personer med åldersförändringar i gula fläcken.

Upplevd säkerhet i dagliga aktiviteter är ett självskattningsinstrument som syftar till att fånga upp tidiga tecken på aktivitetsförändringar hos äldre personer med åldersförändringar i gula fläcken. Det kan användas separat eller som utvärdering av intervention, till exempel med det hälsofrämjande programmet Finna nya vägar (instrumentet ingår vid köp av hela Finna nya vägar-paketet). Både programmet och instrumentet har använts i Sverige i mer än 20 år och är utvecklat av Synneve Dahlin-Ivanoff, leg. arbetsterapeut och professor vid Göteborgs universitet.

Nyheterna i korthet

Sveriges Arbetsterapeuter har tidigare givit ut en version 1.0/2006 och 2.0/2014. 

I denna nya version 3.0/2021 har manualen:

  • genomgått en större text- och referensbearbetning samt uppdatering av ICF.
  • fått en ny layout och ligger nu separat (tidigare införlivades instrumentet i Finna nya vägar).

Instrumentets bilagor/formulär finns nu som både utskrivbara och ifyllbara pdf-filer (åtkomst med lösenord).

Byggstenar och centrala begrepp

Instrumentets byggstenar och centrala begrepp utgår ifrån det personcentrerade förhållningssättet, tron på personens egna förmåga (self-efficacy) och Health Belief Model (HBM) som beskriver faktorer som påverkar en persons förändring av beteende.

Avsedda användare

Instrumentet är främst utvecklat för att användas i samverkan med arbetsterapeut eller av arbetsterapeut i primärvård/närhälsa eller på syncentral/synenhet.

Målgrupp och användningsområden 

Instrumentets målgrupp är, precis som för programmet, äldre personer med åldersförändringar som upplever osäkerhet i dagliga aktiviteter och som har eget boende.

Innehåll och tillämpning

Instrumentet bygger på personens självskattning av säkerhet/osäkerhet i dagliga aktiviteter. Personen besvarar frågan ”Hur säker känner du dig på att ... ?” med 30 dagliga aktiviteter på en fyrgradig skala (säker – någorlunda säker – osäker – mycket osäker). Självskattningsformuläret finns i två format: samlat på en A4-sida (bilaga B) och i förstorad text på fyra sidor (bilaga C). Skattningsskalan finns även som separat bilaga A. 

De 30 frågorna utgår från följande sju aktivitetsområden i självskattningsformuläret:

  • Mat och dryck
  • Klädvård och personlig vård
  • Kommunikation
  • Städning
  • Förflyttning
  • Matinköp
  • Ekonomi

Personens självskattning ligger till grund för de mål och interventioner som växer fram i en dialog mellan person och arbetsterapeut. Instrumentet kan separat eller inför och efter intervention. Olika bedömningstillfällen kan illustreras med en aktivitetsprofil i instrumentets sammanställningsformulär (bilaga D). För att tydliggöra tillämpningen finns en fallbeskrivning med Asta, 79 år och tillsammans med hennes sammanställningsformulär och aktivitetsprofil utifrån två olika bedömningstillfällen, före och efter intervention med programmet Finna nya vägar. 

Validitet och reliabilitet​

Instrumentet har visat sig ha god validitet och reliabilitet (Dahlin-Ivanoff et al., 2001).

Formulär/bilagor

Instrumentets formulär (bilagorna A-D) finns tillgängliga som utskrivbara och ifyllbara pdf-filer, med lösenord som framgår i den inköpta manualen (se sidan 17). Formulären finns på en lösenordsskyddad sida, främst av upphovsrättsliga skäl, men även för att de ska användas på ett tillförlitligt sätt tillsammans med manualen.

ICF-mappning 

Instrumentets aktiviteter/frågor (bedömningskomponenter) har mappats till Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) (bilaga E), för att underlätta dokumentation som sker utifrån ICF-struktur.

Produktinformation

Språk: Svenska
Sidantal: 
32 
Utgivningsår:
 2021
Version: 3.0
ISBN: 978-91-87837-46-3
Artikel: 3262