Bedömning av viljeuttryck (VQ-S)

Pris (inkl. moms och porto)

Medlem:
480 kr
Studentmedlem:
384 kr (ett ex. per person)
Ej medlem:
960 kr
Fler publikationer inom

Detta observationsinstrument används för att på ett strukturerat sätt bedöma uttryck för vilja i aktivitet hos personer med kognitiva och/eller kommunikativa begränsningar.

VQ-S kan användas fristående eller tillsammans med Remotivationsprocessen för utvärdering av intervention. VQ-S ingår vid köp av Remotivationsprocessen. 

Teoretisk grund

VQ-S har Model of Human Occupation (MOHO) som teoretisk grund och är ett svensköversatt MOHO-instrument.

Avsedda användare

Avsedda användare av VQ-S är främst leg. arbetsterapeuter. Bedömning kan även utföras av annan personal där arbetsterapeuten ger en grundläggande orientering i MOHO och syftet med VQ-S, det praktiska genomförandet och skattningen. När det gäller tolkningen av resultaten av bedömningarna är det nödvändigt att arbetsterapeuten stödjer personalen i detta och i planerandet av åtgärdsprogram.

Målgrupper och områden

VQ-S kan användas med ungdomar, vuxna och äldre personer med fysiska, kognitiva och/eller kommunikativa begränsningar. Några exempel på målgrupper är personer med långvariga psykiatriska problem, demens, hjärnskada, stroke eller intellektuell funktionsnedsättning.

Innehåll och tillämpning

Bedömningen görs genom observation av en person som utför en aktivitet. Vid observationstillfället bedöms också miljön där aktiviteten utförs. Bedömningstillfället ska erbjuda personen erfarenheter av att utforska i olika miljöer som arbete, boende och/eller fritid. Vidare kan detta ge personen möjligheter till engagemang i en variation av aktiviteter som personen har uttryckt intresse för. Observationstiden bestäms i relation till varje person och kan omfatta 5–30 minuter. I nära anslutning till observationens avslutande ska de båda formulären fyllas i, vilket beräknas ta 20–60 minuter beroende på bedömarens erfarenhet av att använda instrumentet.

VQ-S innefattar nedanstående 14 bedömnings-komponenter som ger uttryck för personens uppfattning om sin egen förmåga, värderingar och intressen.

 • Visar nyfikenhet.
 • Tar initiativ till handling/uppgifter.
 • Provar nytt.
 • Visar preferenser.
 • Visar att en aktivitet är speciell.
 • Ger uttryck för mål.
 • Är fortsatt involverad.
 • Visar stolthet.
 • Försöker lösa problem.
 • Försöker rätta till misstag.
 • Fullföljer en aktivitet.
 • Lägger ner extra energi/känsla/uppmärksamhet.
 • Söker ökat ansvar.
 • Söker utmaningar.

Komponenterna skattas utifrån en fyrgradig skala och därtill görs även en bedömning av miljön.

Validitet och reliabilitet

Studier som utförts på den svenska versionen av VQ-S uppvisar validitet för instrumentet. Studier visar också en användbarhet genom att VQ-S ger en djupare kunskap om personen och tillför även kunskaper som förbättrar åtgärdsplaneringen (Alfredsson Ågren & Kjellberg, 2008).

Formlär/bilagor

I högerspalten under rubriken "Dokument" finns instrumentets formulär att ladda ner eller skriva ut. Du får tillgång till formulären med hjälp av ett lösenord som finns i den inköpta manualen. Formulären är lösenordsskyddade främst av upphovsrättsliga skäl men även för att de ska användas på tillförlitligt sätt tillsammans med manualen. Vänligen observera att de ifyllbara formulären enbart fungerar i webbläsaren Explorer eller Adobe Acrobat Reader (kostnadsfritt pdf-hanteringsprogram). Webbläsarna Edge och Google Crome fungerar dessvärre ej för de ifyllbara filerna.

ICF-mappning

VQ-S bedömningskomponenter har mappats till Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) (bilaga i manualen). Ändringar i och tillägg till ICF har skett under årens lopp och ICF täcker sedan 2017 alla åldrar. Förbundet har i december 2019 granskat tidigare genomförd mappning av VQ-S.

Benämning/kodtext för nedanstående två kategorier har ändrats:
- e210 Fysisk geografi = e210 Planeten jordens fysiska egenskaper.
- e340 Personliga vårdgivare och personliga assistenter = e340 Personliga vårdare och personliga assistenter.

Beskrivningstexten för en ICF-kod anges inte i förbundets mappning. Följaktligen har eventuella förändringar av beskrivningstext inte noterats i den uppföljande granskningen. De nya koderna som tillkommit och som vid granskningen bedömts relevanta för instrumentet, kan anses vara inkluderade i de beskrivningsnivåer som använts vid den tidigare mappningen.

Referens till manualen (APA-7)

Om du ska referera till manualen föreslår vi följande referenssättning: "de las Heras, C. G., Geist, R., Kielhofner, G., & Li, Y. (2018). Bedömning av viljeuttryck (VQ-S), (K. Alfredsson Ågren & A. Kjellberg, övers. och bearb., version 4.0). Sveriges Arbetsterapeuter. (The Volitional Questionnaire (VQ), version 4.1 (2007)."

Om du ska bedriva någon form av utvecklingsarbete eller forskning rekommenderas att du införskaffar det amerikanska originalet från MOHO-IRM Clearinghouse.

Författare

Originalförfattare (version 4.1/2007): C. G. de las Heras, R. Geist, G. Kielhofner & Y. Li. Översättning och bearbetning till svenska (version 4.0/2018): Kristin Alfredsson Ågren & Anette Kjellberg.

Produktinformation

Språk: Svenska
Sidantal: 44
Utgivningsår: 2019
Version: 4.0
ISBN: 978-91-87837-41-8
Artikel: 3274