Remotivationsprocessen – interventionsmetod för att främja den egna viljan till aktivitet

Pris (inkl. moms och porto)

Medlem:
1050 kr
Studentmedlem:
840 kr (ett ex. per person)
Ej medlem:
2100 kr
Fler publikationer inom
Omslag Remotivationsprocessen

Denna metod har en med stark koppling mellan teori och praxis och har fokus på aktivitet, miljön och relationen mellan person och arbetsterapeut.


Remotivationsprocessen (RP) är en strukturerad interventionsmetod för att främja personens egen vilja och motivation till aktivitet. Instrumentet Bedömning av viljeuttryck (VQ-S) ingår i köpet av Remotivationsprocessen. Bedömningen utifrån VQ-S används parallellt med Remotivationsprocessen och ger vägledning till var personen befinner sig i processen och därmed vilka interventioner som kan vara lämpliga vid olika tidpunkter.

Teoretisk grund

Remotivationsprocessen och VQ-S har Model of Human Occupation (MOHO) som teoretisk grund.

Avsedda användare

Remotivationsprocessen är avsedd att ledas av arbetsterapeuter som möter personer som har svårigheter att uttrycka vilja till aktivitet eller har nedsatt viljekraft. Metoden lämpar sig också mycket väl för arbetsterapeuter, som arbetar med personer som har begränsningar kognitivt och/eller kommunikativt. Metoden beskriver och strukturerar det som skulle kunna benämnas sunt förnuft eller den tysta kunskapen inom aktivitetsvetenskap och arbetsterapi.

Målgrupper och områden

Remotivationsprocessen är inte knuten till en specifik diagnosgrupp, utan riktar sig till alla personer som har problem med att uttrycka vilja till aktivitet eller har nedsatt viljekraft.

Metoden används i Sverige främst med ungdomar och vuxna med fysiska, kognitiva och/eller kommunikativa begränsningar. Några exempel på målgrupper är personer med psykisk ohälsa, hjärnskada, stroke eller intellektuell funktionsnedsättning. Det finns även erfarenheter där metodens teori och praxismodell har inspirerat till ett nytt och mer fungerande förhållningssätt till fler grupper än ursprungliga målgruppen, såsom barn och dementa.

Innehåll och tillämpning

I Remotivationsprocessen beskrivs de grundläggande begreppen inom viljekraften och hur viljekraften rör sig i ett förändringskontinuum. Interventionsmetodens olika nivåer, Utforskande - Kompetens - Prestation,  är uppdelade i specifika faser, steg, målinriktningar samt strategier med tillhörande strukturerade interventioner enligt översikten nedtill. Manualen inkluderar insamling av information, föreslag på mål och interventioner samt flera fallbeskrivningar.

Sedan utgivningen av den första svenska översättningen av metoden har kurser genomförts och metoden har prövats i svensk kontext. I originalversionen redogörs för fallbeskrivningar med långa behandlingar. I denna svenska översättning finns även en fallbeskrivning på en kortvarigare vårdkontakt, hämtat ifrån erfarenhet i psykiatrisk öppenvård i Sverige samt en fallbeskrivning från habiliteringen där huvuddelen av interventionerna övergår till att bli indirekta. 

Referens till manualen

Om du ska referera till manualen föreslår vi följande referenssättning: "de las Heras, C. G., Llerena, V., & Kielhofner, G. (2018). Remotivationsprocessen – interventionsmetod för att främja den egna viljan till aktivitet, (G. Wahlström Wärngård, övers. och bearb., version 3.0). Sveriges Arbetsterapeuter. (The Remotivation Process: Progressive intervention for individuals with severe volitional challenges, version 1.0 (2003)."

Om du ska bedriva någon form av utvecklingsarbete eller forskning rekommenderas att du införskaffar det amerikanska originalet från MOHO-IRM Clearinghouse. Deras senaste version är 2.0/2019.

Omslag Remotivationsprocessen

Författare

Originalförfattare (version 1.0/2003): C. G. de las Heras, V. Llerena & G. Kielhofner. Översättning och bearbetning till svenska (version 3.0/2018): Gunilla Wahlström Wärngård.

Produktinformation

Språk: Svenska
Sidantal:
100 (plus 44 sidor i VQ-S) 
Utgivningsår:
 2019
Version: 2.0
ISBN: 978-91-87837-42-5
Artikel: 3207