Bedömning av delaktighet i aktivitet (OCAIRS-S)

Pris (inkl. moms och porto)

Medlem:
480 kr
Studentmedlem:
384 kr (ett ex. per person)
Ej medlem:
960 kr
Fler publikationer inom

Detta semistrukturerade intervjuinstrument kartlägger personens delaktighet i olika aktiviteter - som en grund till intervention och framtida förändringar.

Ny version är under framtagning

Översättaren arbetar under 2024 med en uppdatering av manualen och en ny version beräknas vara klar preliminärt i oktober 2024.

Teoretisk grund

Teoretisk grund för OCAIRS-S är Model of Human Occupation (MOHO) och är ett svensköversatt MOHO-instrument.

Avsedda användare

OCAIRS-S är utvecklat av arbetsterapeuter och används främst av leg. arbetsterapeuter. Men även andra professioner som i sitt yrkesutövande har behov av att förstå och bedöma en persons delaktighet i det dagliga livets aktiviteter kan finna värde i instrumentet.

Målgrupper och områden

OCAIRS-S kan användas i verksamheter när det finns behov av att fånga personens delaktighet i sina vardagliga aktiviteter. Instrumentet är utvecklat tillsammans med vuxna personer med olika former av funktionsnedsättningar. Genom att anpassa intervjufrågorna så har det visat sig att instrumentet även fungerar tillsammans med ungdomar. Instrumentet är inte miljöbundet.

Innehåll och tillämpning

OCAIRS-S används i form av en semistrukturerad intervju. Instrumentet innehåller intervjufrågor utifrån följande 12 frågeområden:

 • Intressen
 • Roller
 • Vanor
 • Uppfattning om egen förmåga
 • Värderingar
 • Utförande: motoriska färdigheter, processfärdigheter och kommunikations- och interaktionsfärdigheter
 • Tolkning av tidigare erfarenheter
 • Fysisk miljö
 • Social miljö
 • Kortsiktiga mål
 • Långsiktiga mål
 • Beredskap för förändring

En intervju tar cirka 30–40 minuter men tiden beror givetvis på personens kommunikationsförmåga och intervjuarens vana. Vid intervjun beskriver personen själv, med sina egna ord, sin förändring och delaktighet. Genom att låta personen själv beskriva sin aktivitetsgrad så startar det automatiskt en process som kan påverka personens engagemang i interventionen och i olika aktiviteter. Den sammanfattande analysen underlättar journalföring och kommunikation mellan teammedlemmar och kan även utgöra en grund för utvärdering av de interventioner som gjorts. 

OCAIRS-S kan också ingå som ett intervjualternativ vid tillämpning av bedömningsinstrumentet Screening av delaktighet i olika aktiviteter (MOHOST-S).

Validitet och reliabilitet

OCAIRS-S har genomgått ett flertal prövningar som visar på god validitet och reliabilitet och stöder praktiskt användning. Senaste svenska prövningen tyder också på god validitet och reliabilitet (Haglund & Forsyth, 2013) .

Formulär/bilagor

Med hjälp av ett lösenord som finns på sidan 27 i den inköpta manualen kan du ladda ner, fylla i och skriva ut lösenordsskyddad pdf-fil av instrumentets sammanställningsformulär (bilaga A). Formuläret finns i högerspalten under rubriken "Dokument". Formulären är lösenordsskyddade främst av upphovsrättsliga skäl men även för att de ska användas på ett tillförlitligt sätt tillsammans med manualen.

Vänligen observera att de ifyllbara formulären enbart fungerar i webbläsaren Explorer eller Adobe Acrobat Reader (kostnadsfritt pdf-hanteringsprogram). Webbläsarna Edge och Google Crome fungerar dessvärre ej för de ifyllbara filerna.

ICF-mappning 

OCAIRS-S intervjufrågor har 2017 mappats till Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) (bilaga i manualen). Uppdatering av ICF har skett under årens lopp och täcker sedan 2017 alla åldrar. Förbundet har under december  2019 granskat befintlig mappning av instrumentet som gjordes 2017. Benämning/kodtext för nedanstående två kategorier och ett block har ändrats.
- b330 Funktioner för språkbehärskning och rytm i tal = b330 Funktioner för flyt och rytm i tal.
- Allmänna mellanmänskliga interaktioner (d710-d729) = Att ha allmänna mellanmänskliga interaktioner (d710-d729).
- e210 Fysisk geografi = e210 Planeten jordens fysiska egenskaper.

Observera att ”b140 Uppmärksamhetsfunktion” är fel angivet - rätt benämning är "b140 Uppmärksamhetsfunktioner" och rubriken för Kapitel 2 i avsnittet Kroppsfunktioner ska vara "Sinnesfunktioner och smärta" (inte "Sinnesfunktion och smärta").

Beskrivningstexten för en ICF-kod anges inte i mappningen. Följaktligen har eventuella förändringar av beskrivningstext inte noterats i den uppföljande granskningen. De nya koderna som tillkommit och som vid granskningen bedömts relevanta för instrumentet, kan anses vara inkluderade i de beskrivningsnivåer som använts vid den tidigare mappningen.

Referens till manualen (APA-7)

Om du ska referera till manualen föreslår vi följande referenssättning: "Forsyth, K., Deshpande, S., Kielhofner, G., Henriksson, C., Haglund, L., Olson, L., Skinner, S., & Kulkarni, S. (2017). Bedömning av delaktighet i aktivitet (OCAIRS-S), (L. Haglund, övers. och bearb., version 2.2). Sveriges Arbetsterapeuter. (The Occupational Circumstance Assessment-Interview and Rating Scale (OCAIRS), version 4.0 (2005)."

Om du ska bedriva någon form av utvecklingsarbete eller forskning rekommenderas att du införskaffar det amerikanska originalet från MOHO-IRM Clearinghouse.

Författare

Originalförfattare (version 4.0/2005): K. Forsyth, S. Deshpande, G. Kielhofner, C. Henriksson, L. Haglund, L. Olson, S. Skinner och S. Kulkarni., Översättning och bearbetning till svenska (version 2.2/2017): Lena Haglund.

Produktinformation

Språk: Svenska
Sidantal: 36
Utgivningsår: 2017
Version: 2.2
ISBN: 978-21-87837-35-7
Artikel: 3219