Screening av delaktighet i olika aktiviteter (MOHOST–S)

Pris (inkl. moms och porto)

Medlem:
600 kr
Studentmedlem:
480 kr (ett ex. per person)
Ej medlem:
1200 kr
Fler publikationer inom

Detta personcentrerade screeninginstrument syftar till att, med olika insamlingsmetoder, kartlägga personens delaktighet i aktiviteter gällande personlig vård, boende, produktivitet och fritid.

Ny version 2.2/2024 lanserad den 16 april 2024

Översättaren Lena Haglund har omarbetat manualen vad gäller textbearbetningar och nya referenser samt nytt avsnitt om analys, tolkning och uppföljning. Instrumentets båda formulär har bytt namn. ICF-mappningen har uppdaterats utifrån Socialstyrelsens senaste version 2024. Dessutom har en fallbeskrivning från primärvården om en person med ångest och autism tillkommit (framtagen av Elin Friman). 

Kurs:

Den 6 maj 2024 håller förbundets Akademin en distanskurs i MOHOST-S. Läs mer och anmäl dig här

Teoretisk grund

Model of Human Occupation (MOHO) är MOHOST-S teoretiska grund.

Avsedda användare

Avsedda användare är leg. arbetsterapeuter i första hand. Även andra professioner kan använda instrumentet men det krävs då god kunskap i MOHO för att få så användbar data som möjligt.

Målgrupper och områden

MOHOST-S är mycket flexibelt och kan används tillsammans med ungdomar, vuxna och äldre. Instrumentet är personcentrerat och används inom såväl det somatiska som det psykosociala området. I Sverige används instrumentet bland annat inom arbetslivsinriktade insatser (exempelvis inom Arbetsförmedlingen och tjänsten Steg till arbete), habilitering, öppenpsykiatri och socialtjänsten. 

Instrumentet har stor flexibilitet och något krav på verbal förmåga finns inte. Avsikten är att beskriva personens delaktighet i olika aktiviteter bortsett från symtom, diagnos eller behandlingsmiljö.

Innehåll och tillämpning

MOHOST-S innehåller 24 variabler, fyra för var och en av följande sex områden:

  • Motivation för aktivitet (vilja)
  • Aktivitetsmönster (vanor)
  • Kommunikations och interaktionsfärdigheter
  • Processfärdigheter
  • Motoriska färdigheter
  • Miljö

De 24 variablerna skattas utifrån hur delaktig personen är i aktivitet (hur bra personen fungerar). MOHOST-S innehåller både ett bedömningsformulär och ett sammanställningsformulär (vid upprepade skattningar eller olika miljöer). De 24 variablerna har även mappats till ICF:s termer och begrepp.

MOHOST-S är i första hand ett screeningverktyg där den primära datainsamlingsmetoden var observation. Varefter prövning har pågått har andra datainsamlingsmetoder tillkommit. Information kan insamlas via intervju (rekommenderade frågor finns framarbetade), samtal med klienten, observation (informella eller formell) av klienten och samtal med andra teammedlemmar. 

Validitet och reliabilitet

Både den amerikanska och svenska prövningen av MOHOST-S tyder på god validitet och reliabilitet.

Formulär med lösenordsskydd

MOHOST-S formulär finns tillgängliga som utskrivbara och ifyllbara pdf-filer. Formulären finns på en lösenordsskyddad sida, främst av upphovsrättsliga skäl (MOHO), men även för att de ska användas på ett tillförlitligt sätt tillsammans med manualen. 

Referens till manualen

Om du ska referera till manualen föreslår vi följande referenssättning:
"Parkinson, S., Forsyth, K., & Kielhofner, G. (2024). Screening av delaktighet i olika aktiviteter (MOHOST-S). (L. Haglund, övers. och bearb., version 2.2). Sveriges Arbetsterapeuter. (The Model of Human Occupation Screening Tool (MOHOST), version 2.0 (2006)."

Om du ska bedriva någon form av utvecklingsarbete eller forskning rekommenderas att du införskaffar det amerikanska originalet från MOHO-IRM Clearinghouse.

Författare

Originalförfattare (version 2.0/2006): S. Parkinson, K. Forsyth och G. Kielhofner, Översättning och bearbetning till svenska (version 2.2/2024): Lena Haglund

Produktinformation

Språk: Svenska
Sidantal: 60
Utgivningsår: 2024
Version: 2.2
ISBN: 978-91-87837-95-1
Artikel: 3280