Rollchecklistan (RC V2: QP-S)

Pris (inkl. moms och porto)

Medlem:
300 kr
Studentmedlem:
240 kr (ett ex. per person)
Ej medlem:
600 kr
Fler publikationer inom
Omslag Rollchecklistan

Denna checklista används för kartläggning av personens roller och rollutförande i olika aktiviteter och vilka förändringar hen önskar göra till framtiden.

Teoretisk grund

Rollchecklistan har Model of Human Occupation (MOHO) som teoretisk grund.

Avsedda användare

Avsedda användare för Rollchecklistan är främst leg. arbetsterapeuter men även andra professioner med kunskap i MOHO kan använda den.

Målgrupper och områden

Rollchecklistan är framtagen för tillämpning tillsammans med ungdomar och vuxna. Instrumentet är inte bundet till någon speciell funktionsnedsättning utan kan användas när det finns behov av att beskriva en persons delaktighet i vardagliga aktiviteter.

Innehåll och tillämpning

Självskattningsformuläret innefattar 10 olika roller som besvaras utifrån tre delar; 1) Rollinnehav, 2) Rollens värde och 3) Rollutförande.

Genom att granska personens ifyllda svar tillsammans med personen, kan arbetsterapeuten få en förståelse för om personen förlorat roller eller om det finns roller som personen inte har i dag men gärna vill ha i framtiden. Informationen från formuläret kan även vara ett underlag i den fortsatta behandlingsplaneringen och i att stödja personen i hans/hennes förståelse kring sitt aktivitetsutförande.

Manualen beskriver kort instrumentets teoretiska grund, utveckling och forskning, genomförande av självskattningen samt tolkning av svaren. Vidare innehåller manualen självskattningsformuläret samt en mappning av instrumentets roller till ICF.

Validitet och reliabilitet

Resultat från studier av denna nya svenska version visar på god vetenskaplig standard och att den stöder tillämpning i praxis.

Referens till manualen

Om du ska referera till manualen föreslår vi följande referenssättning:
"Scott, P. (2016). Rollchecklistan - självskattning av persons rollinnehav, rollens värde samt kvaliteten i rollutförandet (RC V2: QP-S), (L. Haglund, övers. och bearb., version 2.0). Sveriges Arbetsterapeuter. (The Role Checklist, version 2: Quality of Performance (RC V2:QP), 2008)."

Om du ska bedriva någon form av utvecklingsarbete eller forskning rekommenderas att du införskaffar det amerikanska originalet från MOHO-IRM Clearinghouse. Deras senaste version är 3.0/2019. 

Formuläret för utskrift (med lösenordsskydd)

Med hjälp av ett lösenord som finns på sidan 11 i den inköpta manualen kan du ladda ner och skriva ut en lösenordsskyddad pdf-filer av Rollchecklistan (se upptill). Det finns både formulär att skriva ut och fylla i manuellt och formulär att fylla i på skärm. 

Omslag Rollchecklistan

Författare

Originalförfattare (version 2.0/2008): Patricia Scott., Översättning och bearbetning till svenska (version 2.0/2016): Lena Haglund.

Produktinformation

Språk: Svenska
Sidantal:
16 
Utgivningsår:
 2016
Version: 2.0
ISBN: 978-91-87837-29-6
Artikel: 3282