Min mening om olika aktiviteter – självskattning av kompetens och värderingar (OSA-S)

Pris (inkl. moms och porto)

Medlem:
620 kr
Studentmedlem:
496 kr (ett ex. per person)
Ej medlem:
1240 kr
Fler publikationer inom
Omslag Min Mening

Detta självskattningsinstrument syftar till att ge personen möjlighet att uttrycka sin egen uppfattning om sitt aktivitetsutförande (styrkor och svagheter) och betydelsen av olika aktiviteter.

 Personens känsla av kompetens (problem och styrkor) inför utförandet av dagliga aktiviteter tydliggörs, liksom värderingar av olika aktiviteter.

Genom självskattningen och uppföljande samtal med arbetsterapeuten påbörjas en process som gör det möjligt för personen att få större kontroll över sin situation och behandlingsmålen.

Manualen beskriver instrumentets teoretiska grund, utveckling och uppdaterad forskning, syfte, genomförande och uppföljning av självskattningen, samt en mappning av instrumentets påståenden till ICF. Manualen innehåller även en fallbeskrivning samt en kortversion av instrumentet med enbart 12 påstående som kan användas i vård- och omsorgsituationer där tiden att samla information är relativt kort.

Teoretisk grund

Min mening har Model of Human Occupation (MOHO) och det personcentrerade arbetssättet (Client-centered practice) som teoretisk grund.

Avsedda användare

Avsedda användare är leg. arbetsterapeuter.

Målgrupp och områden

Min mening kan användas tillsammans med ungdomar och vuxna oavsett diagnos eller funktionsnedsättning. Instrumentet används nu även i rehabilitering efter Covid-19. För barn 7-17 år finns det relaterade instrumentet Barns mening om aktiviteter (COSA-S)

Genomförande och innehåll

Personen skattar först i ett Självskattningsformulär med 21 påståenden om dagliga aktiviteter hur hen klarar att utföra varje påstående (utifrån en fyrgradig kompetensskala). Därefter skattar personen samma påstående hur viktigt varje påstående är (utifrån en fyrgradig Värderingsskala). Slutligen prioriterar personen upp till fyra påståenden som hen vill förändra eller utveckla, vilka även arbetats vidare med i behandlingsplaneringen. De flesta personer fyller i självskattningsformuläret på 10–20 minuter. 

Därefter gör personen och arbetsterapeuten tillsammans en plan för fortsatt behandling med mål och planerade aktiviteter. För detta ändamål finns i instrumentet ett Behandlingsplansformulär. När behandlingen ska avslutas eller när arbetsterapeuten önskar göra en uppföljning på en person, finns ett Uppföljningsformulär. Instrumentets Sammanställningsformulär kan sedan användas för att överskådliggöra skattningarna från den initiala respektive uppföljande skattningen och förändringarna.

Därutöver innehåller instrumentet även Nyckelformulär som kan användas för att få fram numeriska resultat av skattningar för att exempelvis jämföra personer med varandra, påvisa en persons utveckling och undersöka en grupp av personer.

En kortversion av instrumentet togs fram i USA under 2018 (OSA-SF). En svensk översättning och prövning av en kortversion har gjorts under 2019. Kortversionen innehåller enbart 12 påståenden och kan användas i vård- och omsorgsituationer där tiden att samla information om personen är relativt kort.

I det amerikanska originalet från 2006 finns ett särskilt miljöavsnitt det vill säga specifika frågor om personens miljö. Miljöskattningsformuläret ligger även kvar i den nya svenska versionen som en bilaga.

Instrumentet har även mappats till ICF:s begrepp och termer. Detta ligger som en bilaga i manualen.

Formulären

Instrumentets alla formulär finns tillgängliga med lösenord som anges i manualen på s. 37, både som utskrivbar pdf-fil (där du själv väljer vilka sidor som ska skrivas ut) och som ifyllbara pdf-filer (uppdelat per formulär).

De ifyllbara pdf-filerna fungerar enbart i webbläsaren Explorer (öppna upp dem och fyll i dem där) och gratisprogrammet Adobe Acrobat Reader (spara ned dem på din dator och öppna sedan upp filen i detta program).

Notera dock att de båda Nyckelformulären (bilaga E) även i den ifyllbara filen kräver en manuell hantering vad gäller inringande av skalstegen (i den högra kolumnen). Däremot kan skattningen sedan summeras i en särskild kolumn (den vänstra kolumnen).

Validitet och reliabilitet

Instrumentet har visat sig ha god intern validitet och att det förmår att särskilja olikheter mellan personer i fråga om aktivitetskompetens och värderingar. Det har även visats sig att instrumentet kan användas på ett reliabelt sätt av majoriteten av människor oberoende av diagnos, funktionsnivå och behandlingskontext.

Referens till manualen

Om du ska referera till manualen föreslår vi följande referenssättning:
"Baron, K., Kielhofner, G., Iyenger, A., Goldhammer, V. & Wolenski, J. (2019). Min mening om olika aktiviteter - självskattning av kompetens och värderingar (OSA-S), (L. Haglund, övers. och bearb., version 3.0). Sveriges Arbetsterapeuter. (Occupational Self Assessment (OSA), version 2.2/2006)."

Om du ska bedriva någon form av utvecklingsarbete eller forskning rekommenderas att du införskaffar det amerikanska originalet från MOHO-IRM Clearinghouse.