Intervjubaserad aktivitetsberättelse och bedömning av identitet, kompetens och miljö (OPHI-II-S)

Pris (inkl. moms och porto)

Medlem:
900 kr
Studentmedlem:
720 kr (ett ex. per person)
Ej medlem:
1800 kr
Fler publikationer inom

OPHI-II-S bedömer, genom intervju, en persons fungerande i aktivitet och personens aktivitetsberättelse (dåtid-nutid-framtid) kan upprättas för fortsatta samtal och intervention. 

OPHI-II-S är en svensk översättning av det amerikanska originalet Occupational Performance History Interview (OPHI-II). Översättaren Elin Ekbladh menar att OPHI-II-S är ett riktigt "hardcore" arbetsterapiinstrument. 

Teoretisk grund 

Teoretisk grund för OPHI-II-S är Model of Human Occupation (MOHO) och det personcentrerade förhållningssättet.

Validitet och reliabilitet

Instrumentet har visat sig ha god validitet och reliabilitet.

Avsedda användare

Avsedda användare av OPHI-II-S är främst arbetsterapeuter. 

Med OPHI-II-S får klienten chans att berätta sin historia samtidigt som det ger mig en förståelse för klientens perspektiv, hur tidigare trauma och beroende har påverkat hens liv.

Anonym arbetsterapeut som använt instrument

Målgrupper och områden

OPHI-II-S används med olika personer oavsett ålder (från tonåren och uppåt),  funktionsnedsättning, aktivitetsbegränsning eller diagnos. Personen bör ha förmåga att besvara frågor i en intervjusituation.

Det var först väldigt jobbigt att tänka tillbaka i tiden men i efterhand tycker jag att det var väldigt bra. Jag känner att jag hittat tillbaka till mig själv på något sätt.

Anonym klient med beroendeproblematik och psykisk ohälsa

Innehåll och tillämpning

OPHI-II-S har ett fördjupat fokus och innehåller tre delar: intervju, skattning och aktivitetsberättelse. Informationen som framkommer används för att stödja positiva förändringar och planera den arbetsterapeutiska interventionen samt utvärdera densamma. Instrumentet är flexibelt och kan anpassas både efter personens och situationens unika omständigheter. Det kan administreras som helhet vid ett tillfälle eller uppdelat på flera tillfällen.

  • Genom den semistrukturerad intervjun utforskas hur personens aktivitetsliv har formats och skapats i en pågående process med fokus på dagliga rutiner, roller, miljöer, aktivitets- och verksamhetsval och kritiska livshändelser. Som stöd har arbetsterapeuten rekommenderade frågor i en intervjuguide. Intervjun tar ungefär en timme.
  • I tillhörande bedömning skattas personens fungerande i aktivitet (styrkor och svårigheter) utifrån aktivitetsidentitet, aktivitetskompetens och aktivitetsmiljö. Arbetsterapeutens skattning sker utifrån en fyrgradig skala och i bedömningsformuläret finns exempel på kriterier för de olika skalstegen. De så kallade nyckelformulären kan användas för ökad förståelse och för jämförelse av poäng för en och samma person, mellan olika personer och mellan grupper.
  • Därutöver upprättas en aktivitetsberättelse som är utformad för att fånga upp personens livsmönster och avgörande livshändelser. Aktivitetsberättelsen baseras på de kvalitativa dragen i personens livsberättelse som framkommit i intervjun och kopplar ihop dåtid med nutid.

För att stödja tillämpningen innehåller manualen en utvecklad fallbeskrivning och en mappning av instrumentets bedömningskomponenter till Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) (bilaga i manualen).

Formulär/bilagor

Instrumentets formulär finns tillgängliga här som utskrivbara och ifyllbara pdf-filer, med lösenord som framgår i den inköpta manualen (se sidan 69). Formulären finns på en lösenordsskyddad sida, främst av upphovsrättsliga skäl, men även för att de ska användas på ett tillförlitligt sätt tillsammans med manualen.

Referens till manualen​

Om du ska referera till manualen föreslås följande referenssättning:
"Kielhofner, G., Mallison, T., Crawford, C., Nowak, M., Rigby, M., Henry, A., & Walens, D. (2021). Intervjubaserad aktivitetsberättelse och bedömning av identitet, kompetens och miljö (OPHI-II). (E. Ekbladh, övers. version 2.0). Sveriges Arbetsterapeuter. (Originalet: Occupational Performance History Interview (OPHI-II), version 2.1/2004)."

Om du ska bedriva någon form av utvecklingsarbete eller forskning rekommenderas att du införskaffar det amerikanska originalet från MOHO-IRM Clearinghouse.

Författare

Originalförfattare: Kielhofner et al. Översättning och bearbetning av Elin Ekbladh.

Produktinformation

Språk: Svenska
Sidantal:
104
Utgivningsår:
2021
Version: 2.0
ISBN: 978-91-87837-62-3
Artikel: 3284