Gap i vardagens aktiviteter – självskattning av vad en person vill göra och faktiskt gör

Pris (inkl. moms och porto)

Medlem:
400 kr
Studentmedlem:
320 kr (ett ex. per person)
Ej medlem:
800 kr
Fler publikationer inom

Gap i vardagens aktiviteter (GAP) är ett instrument som kartlägger skillnaden mellan vad en person vill göra och vad hen faktiskt gör i vardagslivet, det vill säga vilka aktiviteter som personen vill utföra respektive faktiskt utför

GAP syftar till att undersöka om personer uppfattar sig vara delaktiga i de aktiviteter som de vill utföra i vardagslivet. GAP mäter inte vad en person kan eller inte kan utföra. Manualen beskriver GAP:s teoretiska grund, utveckling och forskning, självskattningsproceduren, analys och tolkning av resultaten samt innehåller en fallbeskrivning. Vidare ingår instrumentets formulär samt en mappning av instrumentets aktiviteter till ICF.

Ny version 3.0/2024 lanserad

Författaren Gunilla Eriksson och medförfattare Mandana Fallahpour har reviderat tidigare GAP-manual från 2017 och det finns nu en ny version 3.0/2024. Nytt är bland annat uppdaterade texter, referenser och ICF-mappning samt några modifieringar i påståendena (items). 

Den engelska översättningen i ny version kommer tidig höst. 

Teoretisk grund

GAP har Model of Human Occupation (MOHO) som teoretisk grund. Andra teoretiska och centrala utgångspunkter är occupation, delaktighet (participation), tillfredsställelse (satisfaction) samt det personcentrerade förhållningssättet. 

Målgrupper och användningsområden

GAP har hitintills använts av arbetsterapeuter i forskning och i klinik med personer med funktionsnedsättning i vuxen ålder och deras närstående.  I forskning har instrumentet främst används med personer med stroke, förvärvad hjärnskada, stressrelaterade besvär, cancer och demens.

I klinik används GAP i olika verksamheter och områden. Utifrån genomförda studier och testning är instrumentet användbart oavsett funktionsnedsättning eller aktivitetsbegränsning. Personerna bör dock inte vara i akut fas efter skada eller insjuknande.

Validitet och reliabilitet

Forskning visar att instrumentet mäter delaktighet i vardagens aktiviteter och har acceptabel validitet och reliabilitet för olika diagnosgrupper med funktions- och aktivitetsbegränsningar (Eriksson et al., 2009; Eriksson et al., 2013). 

Innehåll och tillämpning

GAP:s självskattningsformulär innefattar 30 vardagliga aktiviteter inom I-ADL, fritidsaktiviteter, sociala aktiviteter och arbete/arbetsliknande aktiviteter, där personen besvarar två frågor med ett ”Ja” eller ”Nej” vid varje aktivitet:

  • Utför du aktiviteten?
  • Vill du utföra aktiviteten?

Arbetsterapeuten följer i sammanställningsformuläret upp gap mellan vad personen utför och vill utföra. Resultat ligger till grund för diskussion och interventionen med personen. 

Formulär

Du får tillgång till GAP:s självskattningsformulär (bilaga A) och sammanställningsformulär (bilaga B) med hjälp av ett lösenord som finns i den inköpta manualen från 2024 (s. 26). Formulären är lösenordsskyddade främst av upphovsrättsliga skäl men även för att de ska användas på tillförlitligt sätt tillsammans med manualen. Vänligen observera att de ifyllbara formulären enbart fungerar i Adobe Acrobat program  (Reader är kostnadsfritt att ladda ner). 

ICF-mappning

GAP:s aktiviteter (items) har mappats till Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) utifrån Socialstyrelsens senaste uppdatering 2024. Mappningen finns i bilaga C i inköpt manual. 

Rekommenderad referens (APA7)

Eriksson, G., & Fallahpour, M. (2024). Gap i vardagens aktiviteter – självskattning av vad en person vill göra och faktiskt gör, version 3.0. Sveriges Arbetsterapeuter.

Översättningar till andra språk

GAP har översatts till ett antal språk:

Författare

Gunilla Eriksson, leg. arbetsterapeut, med. dr. och Mandana Fallahpour, docent i arbetsterapi

Produktinformation

Språk: Svenska
Sidantal: 36
Utgivningsår: 2024
Version: 3.0
ISBN: 978-91-87837-94-4
Artikel: 3277