Canadian Occupational Performance Measure (COPM)

Pris (inkl. moms och porto)

Medlem:
650 kr
Studentmedlem:
520 kr (ett ex. per person)
Ej medlem:
1300 kr
Fler publikationer inom

Detta bedömningsinstrument syftar till att upptäcka förändringar i en persons självrapporterade aktivitetsutförande över tid.

The Canadian Occupational Performance Measure (COPM) är utvecklat i Kanada och har översatts till 40 olika språk runt om i världen. Förbundet har givit ut en svensk översättning av COPM sedan 1998 och det är ett av de mest använda bedömningsinstrumenten bland landets arbetsterapeuter. COPM är ett evidensbaserat och välbeforskat instrument med en klientcentrerad grund. 

Ny upplaga lanseras den 25 april 2024

Nyheterna är bland annat: 

- Textbearbetat formulär.

- Nya figurer 1 (CMOP-E) och 2 (CPPF) hämtade från Enabling Occupation II (Townsend & Polatajko, 2007) med tillstånd från CAOT.

- Ny forskning och nya referenser

- Nytillkommet avsnitt om instrumentets känslighet.

- Omarbetade fallbeskrivningar.

Teoretisk grund

COPM var ursprungligen utvecklat för att erbjuda ett praktiskt verktyg för arbetsterapeuter som använder the Canadian Model of Occupational Performance (CMOP). Tillägget av begreppet engagemang  (E i CMOP-E) utgör en hörnsten inom arbetsterapi och avser att tydliggöra arbetsterapeutens unika intresse för såväl klientens engagemang i som utförande av aktivitet (Enabling occupation II  (Townsend & Polatajko, 2007). CMOP-E och COPM betonar det klientcentrerade förhållningssättet.

Avsedda användare

COPM utvecklades ursprungligen för arbetsterapeuter men i dag används det även av andra professioner och team i strävan efter att nå en ökad personcentrering i vård- och omsorgsinsatser.

Målgrupper och områden

COPM används i forskning och brett inom många olika verksamhetsområden, vilket beskrivs närmare i manualen. COPM används även i rehabilitering efter covid-19. I manualen finns från originalet en fallbeskrivning om en person med smärta och i bilaga finns även ytterligare tre fallbeskrivningar från geriatrik, BUP och neuro- och synrehabilitering.

Innehåll och tillämpning

COPM är en metod för individualiserad bedömning av en persons egen uppfattning av problem hen stöter på vid utförandet av en aktivitet. COPM används för att identifiera och prioritera problem, sätta mål och upptäcka förändringar i en persons uppfattning om sin förmåga vid utförande av olika vardagsaktiviteter. COPM är tänkt att användas vid början av en kontakt för att sätta mål och upprepas efter en lämplig tid för att fastställa förändring och resultat.

COPM utförs som en semistrukturerad intervju som tar ungefär 15–30 minuter att genomföra. Själva COPM-formuläret administreras av arbetsterapeuten, medan det är personen som identifierar problemen i hens aktivitetsutförande. 

COPM-formuläret är indelat i tre aktivitetsområden: 

  • personliga dagliga aktiviteter,
  • produktivitet, och
  • fritid.

När de problemen i aktivitetsutförande har identifierats, ska personen skatta varje aktivitet utifrån hur betydelsefull den är för hen. Betydelsen skattas på en tiogradig skala utifrån:

  • betydelse (hur viktigt det är för personen att utföra aktiviteten),
  • utförande (hur personen upplever att hen kan utföra aktiviteten), och
  • tillfredsställelse (hur nöjd personen är med sättet att utföra aktiviteten). 

Medelvärde för utförande och tillfredsställelse räknas fram. Vid en överenskommen tid efter den inledande skattningen och interventionen görs en sedan en uppföljande skattning.

Validitet och reliabilitet

Flera studier med COPM och olika klientgrupper och i flera länder visar på god validitet och reliabilitet. Studierna och referenserna framgår tydligt i manualen och går även att läsa om på COPM:s kanadensiska webbplats

COPM-formuläret och skattningskorten

COPM-formuläret och skattningskorten finns tillgängliga här som utskrivbara och  pdf-filer, med lösenord som framgår i den inköpta manualen. Observera att det är olika lösenord beroende på vilken upplaga du inhandlat. 

Referens till manualen (APA-7)

Om du ska referera till manualen föreslår vi följande referenssättning enligt APA7:
"Law, M., Baptiste, S., Carswell, A., McColl, M.A., Polatajko, H., & Pollock, N. (2024). Canadian Occupational Performance Measure (COPM), (K. Samuelsson & A. Bergström, övers. och bearb., 5:e upplagan, 2:a tryckningen). Sveriges Arbetsterapeuter. (Originalet: Canadian Occupational Performance Measure (COPM), 5th ed. rev. (2019)."

Författare

Originalförfattare: M. Law, S. Baptiste, A. Carswell, M-A. McColl, H. Polatajko & N. Pollock. Översättning: K. Samuelsson & A. Bergström

Produktinformation

Språk: Svenska
Sidantal:
62 
Utgivningsår:
2024
Version: 5:e reviderade upplagan, 2:a tryckningen
ISBN: 978-91-87837-93-7
Artikel: 3215