Aktivitet i tid med struktur (ATMS-S)

Pris (inkl. moms och porto)

Medlem:
480 kr
Studentmedlem:
384 kr (ett ex. per person)
Ej medlem:
960 kr
Fler publikationer inom

Detta självskattningsinstrument identifierar personens egna upplevelser av sina problem med att hantera tid och organisera sina dagliga aktiviteter.

Aktivitet i tid med struktur (ATMS-S) är ett personcentrerat självskattningsinstrument som identifierar personens egna upplevelser av sina problem kring tidshantering och organisationsförmåga. Personens egen mening, motivation och delaktighet är avgörande för planering av insatser och förändring. ATMS-S ingår i Ha koll-paketet (LGO-S) (2023).

ATMS-S har använts sedan 2016 och har även reviderats genom årens lopp. Den senaste versionen är 3.0/2022 och manualen kommer inte att revideras förrän tidigast år 2027.

Följande uppdateringar har gjorts: 

  • Textbearbetningar och ny forskning bland annat medel- och normvärden (som jämförelsemått) har tillkommit. 
  • I tre påståenden har ord justerats till en bättre översättning men innebörden är den samma som tidigare. 
  • Två fallbeskrivningar som beskriver tillämpningen och analysen har tillkommit.
  • Nya mer användbara självskattnings- respektive sammanställningsformulär med uppdelningar i ATMS-S delskalor (bilaga A och B). Hanteringen utav de 10 tidskomponenterna har utgått (tidigare bilaga C).
  • ICF-mappningen har uppdaterats utifrån senaste nytt från Socialstyrelsen 2022. 

Användare

Arbetsterapeuter är avsedda användare av instrumentet. ATMS-S, liksom det sammankopplade interventionsprogrammet Ha koll (LGO-S), har en stark förankring i arbetsterapi - i antagandet att aktivitetsförmågan är beroende av tidsplanering och organisationsförmåga för att personer ska kunna hantera sin tid och få den aktivitetsbalans i vardagen som man själv önskar.

Målgrupper och områden

I USA har instrumentet främst används med personer med allvarlig psykisk ohälsa och missbruksrelaterade sjukdomar. I Sverige har ATMS-S testats kliniskt med goda resultat på personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, ryggmärgsbråck, cerebral pares, intellektuell funktionsnedsättning samt personer som får stöd via psykiatrin.

Innehåll och tillämpning

ATMS-S är ett standardiserat självskattningsinstrument som identifierar personens egna upplevelser av sina problem kring tidshantering och organisationsförmåga.  Instrumentet kan administreras fristående på individnivå men kan även användas på  före och efter intervention med interventionen Ha koll (LGO-S).

Självskattningsformuläret (bilaga A) består av 27 påståenden med aktiviteter inom tidshantering och organisationsförmåga och fyra svarsalternativ för hur ofta personen utför aktiviteterna; ”aldrig”, ”ibland”, ”oftast” och ”alltid”. Formuläret fylls i av personen på egen hand, vilket tar ungefär tio minuter. Personens svar poängsätts av arbetsterapeuten utifrån en särskild mall. Ju högre poäng personen får desto bättre förmåga har hen gällande tidshantering och organisationsförmåga.

Arbetsterapeuten kan även få en bild över personens självskattning utifrån instrumentets delskalor:

  • Tidshantering
  • Förmåga att organisera och planera
  • Reglera känslor

Sammanställningsformuläret (bilaga B) använder arbetsterapeuten för att sammanställa och tolka personens skattningar samt återkoppla resultatet. Häri kan även personens råpoäng jämföras med normvärden samt omvandlas till skalpoäng inom delskalorna.

Validitet och reliabilitet

Det amerikanska originalet, ATMS, är utvärderat med data från vuxna utan funktionsnedsättning i USA med goda resultat för både innehållsvaliditet och reliabilitet (Roshanay et al 2022; White, 2007; White et al., 2013).

Under de senaste åren har även forskningsbaserad validering av svenska ATMS-S genomförts med en Rasch-analys. Resultatet visar att ATMS-S har acceptabel validitet (Janeslätt et al., 2018). I en nyligen avslutad studie utvärderades test-retest reliabiliteten hos instrumentet hos personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Resultat visar god stabilitet över tid (Thorsson et al., 2023). En randomiserad kontrollerad (RCT) studie pågår och studieprotokollet där man kan läsa ingående om interventionen Ha koll finns publicerad. I RCT-studien används bland annat ATMS-S med 27 påståenden (Holmefur et al., 2021)

Bilagor/formulär

ATMS-S formulär finns tillgängliga som utskrivbara och ifyllbara (på dator) pdf-filer med lösenord som framgår i manualen. Formulären finns på en lösenordsskyddad sida, främst av upphovsrättsliga skäl men även för att de ska användas på ett tillförlitligt sätt tillsammans med manualen.

ICF-mappning 

De 27 påståendena i ATMS-S har mappats till Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) (bilaga C i manualen). 

Referens till manualen (APA-7)

Om du ska referera till manualen föreslår vi följande referenssättning: "White, S. M. (2022). Aktivitet i tid med struktur – sjä̈lvskattning av tidshantering och organisationsfö̈rmåga (ATMS-S), (G. Janeslätt & M. Holmefur, övers., version 3.0). Sveriges Arbetsterapeuter. (Originalet Assessment for Time Management Skills (ATMS), 2014 och 2022)."

Författare

Originalförfattare (2014/2022): Suzanne White. Översättning och bearbetning till svenska (version 3.0/2022): Gunnel Janeslätt

Produktinformation

Språk: Svenska
Sidantal:
48
Utgivningsår:
2022
Version: 3.0
ISBN: 978-91-87837-81-4
Artikel: 3214