Miljöns betydelse för delaktighet i aktivitet – bedömning och rekommendation för särskilda boendeformer (REIS-S)

Pris (inkl. moms och porto)

Medlem:
680 kr
Studentmedlem:
544 kr (ett ex. per person)
Ej medlem:
1360 kr
Fler publikationer inom
Omslag REIS

Detta instrument fokuserar på hur miljön i särskilda boenden för vuxna personer påverkar de boendes möjligheter till delaktighet i aktivitet.

REIS-S ger arbetsterapeuten möjlighet att undersöka och beskriva hur miljön stödjer eller hindrar personens aktivitet och delaktighet. Arbetsterapeuten kan även på gruppnivå identifiera vilka miljörelaterade åtgärder som skulle behöva vidtas för att stödja de boendes aktivitet och delaktighet.

Bedömningen ger arbetsterapeuten information som kan vara till stor nytta i rollen som handledare och/eller konsult i olika särskilda boenden. För den som är MAR, MAS, chef eller verksamhetsutvecklare ger instrumentet betydelsefulla underlag i det kontinuerliga förbättrings- och kvalitetsarbetet avseende utformningen av särskilda boenden.

Teoretisk grund

REIS-S teoretiska grund är Model of Human Occupation (MOHO).

Avsedda användare

Avsedda användare av REIS-S är främst leg. arbetsterapeuter.

Målgrupp och områden

REIS-S kan användas inom särskilda boendeformer för exempelvis äldre personer, personer med missbruksproblematik och personer med intellektuell eller psykisk funktionsnedsättning. Vidare kan instrumentet användas för personer som är på väg att flytta in i ett särskilt boende och därmed ange boendets potential i relation till personens behov och önskemål. Om en verksamhet ska genomgå extern eller intern utvärdering kan instrumentet även ge stöd i det förberedelsearbetet.

Datainsamlingen består av tre delar:

  • Observation.
  • Intervju med boende.
  • Intervju med personal.

Instrumentet består av 20 bedömningskomponenter som delats in i fyra kategorier:

  • Utrymme.
  • Föremål.
  • Sociala grupper.
  • Aktivitetsform.

Information som samlas in skattas med hjälp av en fyrgradig skattningsskala. Utifrån skattningarna tas sedan rekommendationer gällande miljörelaterade åtgärder fram.

REIS-S belyser miljöns påverkan på de boendes aktivet på ett sätt som väl överensstämmer med den Internationella klassifikationen av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). En mappning av instrumentets komponenter till ICF har gjorts och finns som en bilaga. 

Validitet och reliabilitet

Användbarheten av den svenska översättningen har genomgått testning med goda resultat (Svensson et al., 2017).

Formulären för utskrift

Med hjälp av ett lösenord som finns på sidan 79 i den inköpta manualen kan du ladda ner och skriva ut en lösenordsskyddad pdf-fil av instrumentets formulär, bilagorna A-B. Se pdf-fil längst upp till höger på denna sida och observera att du här själv får välja vilket format/bilaga du vill skriva ut.

Referens till manualen

Om du ska referera till manualen föreslår vi följande referenssättning:
"Fisher, G., Forsyth, K., Harrison, M., Angarola, R., Kayhan, E., Noga, P.L, Johnson, C., & Irvine, L. (2015). Miljöns betydelse för delaktighet (REIS-S), (A. Kjellberg & I. Kåhlin, övers. och bearb., version 1.0). Sveriges Arbetsterapeuter. (The Residential Environment Impact Scale (REIS)), version 4.0 (2014)."

Om du ska bedriva någon form av utvecklingsarbete eller forskning rekommenderas att du införskaffar det amerikanska originalet från MOHO-IRM Clearinghouse. 

Omslag REIS

Författare

Originalförfattare (version 4.0/2014): G. Fisher, K. Forsyth, M. Harrison, R. Angarola, E. Kayhan, P.L. Noga, C. Johnson & L. Irvine., Svensk översättning och bearbetning (version 1.0/2015): Anette Kjellberg och Ida Kåhlin.

Produktinformation

Språk: Svenska
Sidantal:
92 
Utgivningsår:
2017
Version: 1.0
ISBN: 978-91-87837-33-3
Artikel: 3278​