Hälsa och aktivitet i vardagen – ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv

Pris (inkl. moms och porto)

Medlem:
440 kr
Studentmedlem:
352 kr (ett ex. per person)
Ej medlem:
880 kr
Fler publikationer inom

SOMMARENS BOK 2024: Som medlem får du 20 % rabatt på ordinarie medlemspris den 1 juni–31 augusti med kampanjkoden SOMMAR24. Priset blir då 352 kronor istället för 440 kronor inklusive moms och porto. Rabatten dras på fakturan.

Vardagslivets aktiviteter liksom levnadsvanors stora betydelse för hälsa är aktuella ämnen. Här har arbetsterapeuter en mycket viktig roll, oavsett i vilken verksamhet de finns. Hälsosamma vanor, meningsfulla aktiviteter och balans i vardagen har alltid varit viktiga delar i arbetsterapeutens professionsutövning. Under senare år har intresset ökat för kunskap om hur olika aktiviteter kan påverka en persons hälsa, men det finns få böcker på svenska i ämnet. 

Denna boks innehåll speglar både exempel från den forskning som bedrivs av arbetsterapeuter och hur arbetsterapeuter arbetar med levnadsvanor i praxis.

Provtitt i boken

Denna boks innehåll speglar både den forskning som bedrivs av arbetsterapeuter och hur arbetsterapeuter arbetar i praxis. Innehållet ger exempel, genom hela livet och i mångahanda situationer, där betydelsen av vardagslivets aktiviteter för hälsa, välbefinnande och delaktighet framkommer. Syftet med boken är att ge kunskap om och underlag för diskussioner om hur arbetsterapeuten kan främja hälsa ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv.

Bokens målgrupp är både studenter samt yrkesverksamma arbetsterapeuter. Likaså kan beslutsfattare, chefer, politiker och yrkesverksamma i andra professioner ha stor behållning av boken.

Bokens kapitel och författare

Redaktören Petra Wagmans introduktion till boken Hälsa och aktivitet i vardagen

 1. Ett arbetsterapeutiskt perspektiv på folkhälsa, Susanne Iwarsson.
 2. Aktivitetsbalans i hälsofrämjande arbetsterapi, Carita Håkansson & Petra Wagman.
 3. Arbetsterapi och hälsofrämjande insatser med fokus på seniorer, Ingeborg Nilsson.
 4. Hälsofrämjande insatser för äldre personer i kommunal verksamhet, Magnus Zingmark.
 5. Främja hälsa genom engagerande aktiviteter inom strokeområdet, Eric Asaba et al.
 6. Barns hälsa och aktivitet med fokus på skolan, Matilda Hafström & Helene Lidström. Läs också Kompetensprofil för arbetsterapeuter inom skolans elevhälsa​ (2022).
 7. Delaktighet främjar hälsa hos barn och unga med funktionsnedsättning, Kristina Avaheden. Rapporten Motverka onödig ohälsa (2013).
 8. Levnadsvillkor och hälsa för personer som har migrerat till Sverige,  Qarin Lood.
 9. Arbetsterapi med flyktingar och asylsökande, Anne-Le Morville.
 10.  Aktivitetsperspektivet – ett outnyttjat perspektiv inom suicidprevention, Christina Andersson & Birgitta Lundgren Pierre.
 11. Alkoholens inverkan på vardagslivet, Christina Andersson & Kajsa-Lena Thundal.
 12. Arbetsterapi och samtal kring sexuell hälsa, Stefan Balogh.
 13. Fatigue – ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv, Eva Månsson Lexell & Malin Regardt.
 14. Arbete, vardagsliv och hälsa, Annika Lexén & Maria Larsson Lund.
 15. Äldre i arbetslivet, Anita Björklund Carlstedt & Pia Hovbrandt.
 16. Aktivitet, hälsa och arbetsterapi ur ett hållbarhetsperspektiv, Petra Wagman, Lena-Karin Erlandsson, Ida Kåhlin & Dennis Persson.