Dialog om arbetsförmåga (DOA)

Pris (inkl. moms och porto)

Medlem:
680 kr
Studentmedlem:
544 kr (ett ex. per person)
Ej medlem:
1360 kr
Fler publikationer inom

Detta självskattningsinstrument är ett stöd för person och bedömare (vanligen arbetsterapeut) i utredning av arbetsförmåga och arbetslivsinriktade insatser.

Dialog om arbetsförmåga (DOA) syftar till att ge en samlad bild av en persons resurser och begränsningar i förhållande till arbete eller arbetsliknande aktiviteter. DOA avser att användas vid kartläggning och utredning av arbetsförmåga samt för att sätta mål och följa upp arbetslivsinriktade insatser på individnivå. DOA kan även användas för att mäta förändringar av arbetsförmåga på gruppnivå. 

DOA har används i Sverige sedan 2001 och reviderats genom årens lopp. Kurs i DOA anordnas kontinuerligt. Sedan 2019 finns även en DOA-lättläst - en anpassning till personer som har inte har svenska som modersmål, personer med intellektuell funktionsnedsättning eller personer som av andra skäl har svårigheter att ta till sig skriven text.

DOA finns även översatt till engelska och ges ut som e-manual, Dialogue about Work Ability (DWA).

Förändringar i nya manualen (2023) jämfört med tidigare manual (2017)

I denna reviderade manualen, 2023, har avsnitten kring DOA:s utveckling och forskning, fallbeskrivningarna och referenserna uppdaterats. Instrumentets lättläst-anpassning som publicerades som särtryck 2019 har nu införlivats i manualen. Mappningen till ICF har också uppdaterats utifrån senaste svenska översättningen hos Socialstyrelsen. DOA:s frågor och skattningsskala har inte förändrats.

Errata gällande fallbeskrivning "Maryam" på s. 33 och s. 35:
Eftersom DOA enbart har ett och samma sammanställningsformulär ska ordet "lättläst" strykas i rubriken. Maryams självskattning har däremot utgått från "lättläst"-självskattningsformuläret.

Teoretisk grund

DOA har Model of Human Occupation (MOHO) som teoretisk grund. En online-kurs i MOHO anordnas kontinuerligt. DOA utgår även från ett personcentrerat förhållningssätt. 

Avsedda användare

Avsedda användare av DOA är främst leg. arbetsterapeuter. Instrumentet även tillgängligt för andra professioner inom arbetslivsinriktade verksamheter. Förutsättningen är att man skaffar sig tillräcklig kännedom om MOHO, eftersom den ger stöd till fördjupade följdfrågor i dialogen efter genomförd skattning. Om en arbetsterapeut finns att tillgå inom verksamheten bör dennes kompetens tas tillvara i frågor som relaterar sig till den teoretiska grunden.

Målgrupper och områden

Målgruppen är personer i arbetsför ålder. DOA utgår från ett aktivitetsperspektiv och ej utifrån specifika diagnoser. DOA används bland annat inom Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsenheter. 

Innehåll och tillämpning

DOA består av självskattning av 34 frågor (items) inom följande fem frågeområden:

  • Självkännedom, intressen och värderingar.
  • Roller och vanor.
  • Fysisk förmåga.
  • Organisations- och problemlösningsförmåga.
  • Förmåga till samspel och kommunikation.

DOA fokuserar på personcentrering och delaktighet. Personen gör sin egen självskattning av arbetsförmågan (självskattningsformuläret). Även bedömaren gör en skattning över personens arbetsförmåga (sammanställningsformuläret). En Likertskala med skalstegen 1-5 ligger till grund för skattningarna. Slutligen förs en dialog mellan personen och bedömaren om resultatet i skattningarna, mål och planering för personens fortsatta väg till arbete - utifrån hens resurser och begränsningar. I sammanställningsformuläret kan även en grafisk bild ritas in manuellt.

Vid upprepad skattning kan förändringar av personens arbetsförmåga avläsas i relation till tidigare skattning och dialog. Vidare kan instrumentet användas både på individ- och gruppnivå.

Validitet och reliabilitet

Studier om DOA visar på god validitet och reliabilitet (Linddahl, Norrby & Bellner, 2003; Norrby & Linddahl, 2006; Linddahl, 2007). 

Formulär/bilagor

DOA:s formulär (bilaga A-B) finns även tillgängliga som utskrivbara och ifyllbara pdf-filer (på dator i Adobe-program) (se lösenord i manualen (2023) på s. 38). Dessa bilagor finns på en lösenordsskyddad sida, främst av upphovsrättsliga skäl, men även för att de ska användas på ett kvalitets- och patientsäkert sätt tillsammans med manualen. DOA:s 34 frågor har för verksamhetsstöd även mappats till Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) (bilaga C)

Inköp av senaste manualen rekommenderas men i en övergång, under 2023, finns dessa tidigare formulär kvar här.

Rekommenderad referens (APA7)

Norrby, E., & Linddahl, I. (2023). Dialog om arbetsförmåga (DOA), version 5.0 inklusive DOA-lättläst. Sveriges Arbetsterapeuter.