Bedömning av kommunikations- och interaktionsfärdigheter (ACIS-S)

Pris (inkl. moms och porto)

Medlem:
480 kr
Studentmedlem:
384 kr (ett ex. per person)
Ej medlem:
960 kr
Fler publikationer inom

Detta observationsinstrument bedömer en persons kommunikations- och interaktionsfärdigheter vid (socialt) samspel med andra personer i någon form av aktivitet.

Med stöd av observation med ACIS-S bedöms personens utförande i ett socialt sammanhang och hur detta påverkar samspelet. ACIS-S bedömer däremot inte underliggande orsaker till brister i kommunikations- och interaktionsfärdigheter. 

Nyreviderad manual släppt i maj 2023!

Från tidigare svenska översättning och bearbetning (2017) har följande nu uppdaterats: 

- Instrumentet används numera även med barn över tre år. 

- Ny forskning och utveckling (och färska referenser) från de senare åren. 

- Ny fiktiv fallbeskrivning framtagen utifrån Vuxenhabilitering. 

Färdighetsvariablerna (tid. bedömningskomponenterna), skattningsskalan och skattningskriterierna är de samma som tidigare men bilaga A har bytt namn till bedömningsformulär (tid. sammanställningsformulär).

Teoretisk grund

ACIS-S har Model of Human Occupation (MOHO) som teoretisk grund och är en översättning av det amerikanska originalet. 

Avsedda användare

ACIS-S är utvecklat av och används främst av arbetsterapeuter. Även andra professioner som har behov av att förstå och bedöma en persons kommunikations- och interaktionsfärdigheter i aktivitet kan finna värde i att använda instrumentet.

Målgrupper och områden

ACIS-S är generiskt och inte bundet till någon specifik diagnosgrupp och används med barn från 3 år och vuxna. Instrumentet kan användas när en person uppvisar svårigheter vad gäller kommunikations- och interaktionsfärdigheter oavsett om dessa svårigheter beror på en stroke, en psykiatrisk diagnos eller en utvecklingsstörning. I Sverige ser vi användning inom många olika verksamheter bland annat vuxenhabilitering vilket det finns en fallbeskrivning utifrån.

Innehåll och tillämpning

Kommunikations- och interaktionsfärdigheterna betraktas i instrumentet utifrån två perspektiv:

  1. Fullföljande av målet eller syftet med aktiviteten. Har man beslutat att laga en lunch eller spela ett spel måste man samspela tills lunchen är klar eller spelet avslutats.
  2. Samspelet med andra människor. Vid samspel måste man kunna beakta motpartens reaktion, visa hänsyn för andras åsikter och kunna skapa en positiv atmosfär.

Instrumentet innehåller 20 färdighetsvariabler uppdelat i följande tre domäner:

  • Fysisk kontakt
  • Informationsutbyte
  • Relationer

Färdighetsvariablerna skattas utifrån en fyrgradig skala.

Validitet och reliabilitet

I samverkan med Kirsty Forsyth och Gary Kielhofner har Lena Haglund och Anette Kjellberg studerat validitet och reliabilitet för den svenska versionen av ACIS-S. Resultatet tyder på god validitet och reliabilitet både för ACIS-S (Kjellberg et al., 2003) och den amerikanska originalversionen (Forsyth et al., 1999). Under senare år har även användbarheten gällande den svenska versionen studerats (Kjellberg & Haglund, 2016) och det resultatet stödjer praktisk tillämpning av ACIS-S.

Bilaga A i utskrivbar och ifyllbar pdf-fil

Bilaga B: ICF-mappning 

ACIS-S färdighetsvariabler har 2023 uppdaterats till Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) (bilaga B i manualen)

Referens till manualen (APA-7)

Om du ska referera till manualen föreslår vi följande referenssättning:
"Forsyth, K., Salamy, M., Simon, S., & Kielhofner, G. (2023). Bedömning av kommunikations- och interaktionsfärdigheter (ACIS-S), (K. Alfredsson Ågren & I. Kåhlin, svensk övers. och bearb., version 4.2). Sveriges Arbetsterapeuter. (The Assessment of Communication & Interaction Skills (ACIS), version 4.0 (1998)."

Om du ska bedriva någon form av utvecklingsarbete eller forskning rekommenderas att du införskaffar det amerikanska originalet från MOHO-IRM Clearinghouse. 

Författare

Originalförfattare (version 4.0/1998): K. Forsyth, M. Salamy, S. Simon och G. Kielhofner, Översättning och bearbetning till svenska (version 4.2/2023): Kristin Alfredsson Ågren & Ida Kåhlin

Faktaruta

Språk: Svenska
Sidantal: 44
Utgivningsår: 2023
Version: 4.2
ISBN: 978-91-87837-91-3
Artikel: 3273