AusTOMs-OT-S – utvärdering av arbetsterapeutiska åtgärders resultat

Pris (inkl. moms och porto)

Medlem:
800 kr
Studentmedlem:
640 kr (ett ex. per person)
Ej medlem:
1600 kr
Fler publikationer inom

AusTOMs-OT-S – utvärdering av arbetsterapeutiska resultats åtgärder är ett instrument som används för att mäta effekt och utvärdera resultat av arbetsterapeutisk intervention.

Denna instrumentmanual är en svensk översättning av originalet Australian Therapy Outcome Measures (AusTOMs-OT) författad av C. Unsworth och D. Duncombe, Australien (tredje upplagan från 2014). Detta generiska instrument används för utvärdering av arbetsterapeutiska åtgärder och utgår ifrån ICF. Instrumentet lanserades i en första version i Sverige 2011 och nu tio år senare har vi en reviderade version 2.0/2021. Nyheterna är bland annat ny forskning, textomarbetning, ifyllbar pdf-fil av skattningsformuläret, uppdaterad mappning till ICF samt nya fallbeskrivningar från svensk kontext.

Avsedda användare

Avsedda användare för instrumentet är leg. arbetsterapeuter men det finns även andra AusTOMs-varianter särskilt utvecklade för fysioterapeuter och logopeder.

Målgrupper och områden

Instrumentet kan användas med personer som har behov av arbetsterapeutiska åtgärder oavsett ålder, diagnos, funktionstillstånd eller funktionsnedsättning. I manualen finns totalt tio fallbeskrivningar som visar på det breda tillämpningsområdet (t.ex. stroke, demens, förvärvad hjärnskada, ms, schizofreni, Rhetts syndrom, Huntingtons sjukdom, fraktur och subdoralblödning). Fallbeskrivningarna är tänkta om övningar inför tillämpandet tillsammans en uppföljande del med förslag på svar och resonemang. I denna nya version har ytterligare tre fallbeskrivningar (akutsjukvård (lårbensfraktur), barn med Duchennes muskeldystrofi samt allmängeriatrik) tillkommit och som särskilt är framtagna utifrån svensk kontext (extramaterial).

Relationen till ICF 

Instrumentet bygger på begrepp från Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) ​och dess komponenter kroppsfunktion, kroppsstruktur, aktivitet och delaktighet. En så kallad mappning av instrumentets domäner till ICF:s begrepp och termer har gjorts och senast uppdaterats 2021 (bilaga C i manualen). I skattningsformuläret kan även KVÅ-koder (Klassifikation av vårdåtgärder) registreras. 

Innehåll och tillämpning

Instrumentet innehåller 12 domäner:

 1. Lärande och att tillämpa kunskap
 2. Funktionell gång och rörlighet
 3. Använda övre extremiteter
 4. Genomföra dagliga uppgifter och rutiner
 5. Förflyttning
 6. Använda transportmedel
 7. Personlig vård
 8. Hemliv: hushållsaktiviteter
 9. Hemliv: ekonomi och inköp
 10. Mellanmänskliga interaktioner och relationer
 11. Arbete, anställning och utbildning
 12. Samhällsgemenskap, rekreation, fritid och lek

Aktuell/a domän/er för personen skattas hens hälsa och funktion utifrån fyra komponenter:

 • funktionsnedsättning (skattas för varje domän)
 • aktivitetsbegränsning (skattas för varje domän)
 • delaktighetsinskränkning (skattas endast en gång oavsett antal domäner)
 • bekymmer/välbefinnande (skattas endast en gång oavsett antal domäner)

Arbetsterapeuten använder instrumentets skattningsformulär (bilaga A) och tillhörande skattningsguide (bilaga B). Skattningsskalan sträcker sig mellan 0 och 5 och även halva poäng är möjliga. 

AusTOMs-OT-S struktur

Validitet och reliabilitet

Instrumentet används världen över, bland annat i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, USA och Sverige. Både svenska (Fristedt et al., 2013) och internationella studier (Unsworth et al., 2004; Unsworth, 2017; Unsworth et al., 2018) visar att det har god validitet och reliabilitet.

Formulär/bilagor för utskrift

Skattningsformuläret om en A4-sida (bilaga A) finns som utskrivbar och "på skärm"-ifyllbar pdf-fil. Den tillhörande skattningsguiden med exempel för varje skalsteg (bilaga B) finns att skriva ut i olika format. För åtkomst till de båda bilagorna använder du lösenordet i din inköpta manual. 

Referens till manualen

"Unsworth, C.A. & Duncombe, D. (2021). AusTOMs-OT-S - utvärdering av arbetsterapeutiska åtgärders resultat.  (S. Fristedt & M. Regardt, översättning till svenska version 2.0). Sveriges Arbetsterapeuter. (Originalet: AusTOMs for Occupational Therapy, 3rd ed. 2014)."

Författare

Originalförfattare (3rd ed. /2014): Carolyn Unsworth och Dianne Duncombe. Översättning till svensk version 2.0/2021: Sofi Fristedt och Malin Regardt

Produktinformation

Språk: Svenska
Sidantal: 100
Utgivningsår: 2021
Version: 2.0
ISBN: 978-91-87837-71-5
Artikel: 3271