NÄRA VÅRD-FRUKOST: Evidensbaserad arbetsterapi

Tid:
2023-09-14 07:30 – 2023-09-14 08:30
Plats:
Digitalt

Evidensbaserad arbetsterapi är temat för höstens första Nära vård-frukost. Välkommen att inspireras av doktorand Lena Johansson som berättar om sin forskning. Lena Johansson är leg. arbetsterapeut med erfarenhet främst från strokerehabilitering och kommunal vård och har ett särskilt intresse för reablement, personcentrerad vård, strokerehabilitering och aktivitetsbaserade strategier vid kognitiva sjukdomar. Lenas nuvarande anställning är som deltidsdoktorand och distriktsarbetsterapeut inom kommunalt vård- och boende. Hennes forskning handlar om reablement inom vård och omsorg. Äldre personer på särskilt boende riskerar en stillasittande livsstil. Lenas examensarbete syftar till att undersöka om reablement kan vara en metod för att minska riskerna och främja yrkesprestation, delaktighet och välbefinnande hos äldre personer på boende.

Forskarskolan ”Nära vård i sydöstra sjukvårdsregionen och dess kommuner” vid Linköpings universitet bidrar till att utveckla och förankra perspektivet Nära vård. Forskarskolan leder till forskarutbildade medarbetare med kunskaper och kompetenser som är användbara och efterfrågade i verksamheter och organisationer där doktoranderna arbetar och verkar. Maria Andreassen presenterar forskarskolan och dess upplägg och Jessica Vollertsen och Erika Högstedt som är doktorander och arbetsterapeuter, presentera sina projekt.

Du får även höra mer om förbundets gratisutbildning Evidensbaserad arbetsterapi – ett utbildningsmaterial som syftar till att stärka arbetsterapeuters förmåga att kunna ta del av och kritiskt granska, aktuell forskning som grund för att bedriva en evidensbaserad arbetsterapi med stöd från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). Kursen vänder sig till dig som är yrkesverksam arbetsterapeut, men är också relevant för dig som är arbetsterapeutstudent på grund- eller avancerad nivå. Här guidas vi av Malin Curlo som berättar om utbildningen och dess innehåll som exempelvis Vad är evidens?Evidensbaserad praktik och Att arbeta evidensbaserat. Även ämnen som Att tydliggöra en frågeställning, Att söka kunskap, Att värdera kunskap och Att arbeta evidensbaserat behandlas i utbildningen.

Medverkande:
Lena Johansson
Maria Andreassen
Malin Curlo