Nära vård-frukost

Tid:
2024-05-29 07:30 – 2024-05-29 08:30
Plats:
Digitalt
Målgrupp:
Alla som är intresserade av nära vård!

Hur långt har vi kommit i omställningen till Nära vård? En uppföljning av arbetsterapeuters uppdrag och förutsättningar på primärvårdsnivå presenteras. Vi kommer även få inspiration av goda kliniska exempel där verksamheterna ställt om till mer nära vård- säkrade processer och arbetssätt.

Hur skapar vi strukturerade mötesplatser i samverkan, på strategisk nivå inom primär vård? Välkommen att lyssna på erfarenheter från Region Jönköpings län – Maria Johansson, utvecklingsledare, Qulturum, Region Jönköpings län och Pia Persson, utvecklingschef, Kommunal utveckling, Region Jönköpings län, medverkar.

För att åstadkomma det som blir bäst för Esther* är en kultur av tillit och samverkan viktig. En god mötesstruktur stödjer möjligheter att agera på gemensamma resultat som till exempel kan handla om förbättringsarbete eller kompetensförstärkning i samverkan. Målet är arbetsformer för kontinuerlig planering, samordning, kompetensförstärkning och gemensam uppföljning  tydliga mötesplatser för lokal samverkan, som en del i Gemensam plan för primär vård. Hur förstärker vi vår lokala samverkan?

”Att stärka relationer och tillit är A och O för att få en samverkan som håller över tid.”

”Strukturerade möten som är väl planerade ger bra förutsättningar för konstruktiva möten”

(Citat från lokal samverkan)       

* "Esther" är en symbolisk person med komplexa vårdbehov som kräver integrerad vård och samordning mellan sjukhus, primärvård, hemvård och omsorg.