Information om förbundets behandling av personuppgifter för icke medlemmar

Sveriges Arbetsterapeuter värnar om dina personuppgifter och vill att du ska känna dig trygg i hur de behandlas.

Den här informationen förklarar hur och varför Sveriges Arbetsterapeuter samlar in och behandlar dina personliga uppgifter. Den beskriver dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Läs och ta del!

Du är alltid välkommen att kontakta förbundet vid eventuella frågor om behandlingen av dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Sveriges Arbetsterapeuter är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de uppgifter som förbundet tar del av.

Kontaktuppgifter till Sveriges Arbetsterapeuter är följande:

Sveriges Arbetsterapeuter
Box 760
131 24 Nacka
08-507 488 00
kansli@arbetsterapeuterna.se

Dataskyddsombud

Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att den personuppgiftsansvariga följer dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet ska bland annat också vara kontaktperson för de registrerade och personuppgiftsbiträden och ge råd till kansliets personal samt samarbeta med tillsynsmyndigheten.

Dataskyddsombud för Sveriges Arbetsterapeuter

Patrik Palmgren, Sweco
dso.arbetsterapeuter@sweco.se

Hur Sveriges Arbetsterapeuter kan ta del av personuppgifter

Förbundet kan ta del av personuppgifter från dig själv, eller någon annan, till exempel i samband med påbörjad medlemsansökan, i samband med seminarier, jobbansökan eller anmälan till informationsmejl. Förbundet kommer också att ta del av dina personuppgifter i samband med förhandlingar där förbundet företräder sina medlemmar.

Uppgifterna kan inkomma till förbundet från:

 • Dig själv
 • Dig själv när du besöker webbsidan och godkänner förbundets Cookiespolicy
 • Bolag som förbundet anlitar för marknadsundersökningar
 • Att vara medpart, motpart eller vittne i en process som rör Sveriges Arbetsterapeuter eller Sveriges Arbetsterapeuters medlemmar
 • Att vara arbetsgivarföreträdare
 • Att delta i någon av Sveriges Arbetsterapeuters kampanjer eller opinionsbildande åtgärder
 • Att delta i kurs, utbildning eller event som anordnats av Sveriges Arbetsterapeuter
 • Att teckna avtal med Sveriges Arbetsterapeuter om till exempel leverantörstjänster, eller
 • Att besöka Sveriges Arbetsterapeuters lokaler  

Sammanställning av de lagliga grunder som är aktuella för Sveriges Arbetsterapeuters verksamhet

För att få behandla personuppgifter krävs att det finns laglig grund för behandlingen.

Nedan finner du vilka lagliga grunder som förbundet tillämpar:

 • Samtycke – du har lämnat ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.
 • Avtal – behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan dig och Sveriges Arbetsterapeuter eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett sådant avtal ingås.
 • Intresseavvägning – behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för ändamål som rör Sveriges Arbetsterapeuter eller tredje parts berättigade intressen, förutsatt att dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter inte väger tyngre.

Det finns personuppgifter som är extra känsliga. För att få behandla dessa krävs ytterligare lagstöd. Lagstödet som Sveriges Arbetsterapeuter tillämpar gällande känsliga personuppgifter är:

 • Samtycke – du har uttryckligen lämnat ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål.
 • Inom arbetsrätten med mera – behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att Sveriges Arbetsterapeuter eller du själv ska kunna fullgöra skyldigheter eller utöva särskilda rättigheter inom arbetsrätten eller inom områdena social trygghet och socialt skydd.
 • Berättigad facklig verksamhet – behandlingen av dina personuppgifter utförs internt inom ramen för Sveriges Arbetsterapeuters berättigade verksamhet med lämpliga skyddsåtgärder.
 • Rättsligt anspråk – behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Ändamål och laglig grund för förbundets behandling av personuppgifter

Ändamål

Laglig grund

Genomföra rådgivning, förhandlingar, processer och rättegång – medparts, motparts- och vittnesuppgifter.

Intresseavvägning, varvid Sveriges Arbetsterapeuters berättigade intresse är att kunna företräda medlemmar i förhandlingar, processer, rättegångar med mera samt för att förbundet ska kunna fullgöra sina rättsliga förpliktelser

Marknadsföra, kommunicera och opinionsbilda genom bilder, filmer och andra personuppgifter när du medverkar.

Avtal mellan dig och förbundet. I vissa fall samtycken.

Teckna kollektivavtal och hängavtal. Hantera ansökan om hängavtal.

Intresseavvägning, varvid Sveriges Arbetsterapeuters berättigade intresse är att ge sina medlemmar bra arbetsvillkor och förutsägbarhet.

Tillhandahålla kurser, utbildningar och events inom relevanta fackliga ämnen.

Intresseavvägning, varvid Sveriges Arbetsterapeuters berättigade intresse är att kunna erbjuda relevanta ämnen som berör fler än bara medlemmarna för att på så sätt utbyta kunskap och stöd i arbetslivet.

Tillhandahålla kurser, utbildningar och events inom relevanta professionsrelaterade ämnen.

Intresseavvägning, varvid Sveriges Arbetsterapeuters berättigade intresse är att kunna erbjuda relevanta ämnen som berör fler än bara medlemmarna för att på så sätt utbyta kunskap och stöd i arbetslivet.

Tillhandahålla informationsträffar och andra insatser på arbetsplatser.

Intresseavvägning, varvid Sveriges Arbetsterapeuters berättigade intresse är att nå ut till arbetsplatser med facklig information och information om kollektivavtalets värde.

Säkerhet för förbundets anställda utifrån hot och våld.

Intresseavvägning, varvid Sveriges Arbetsterapeuters berättigade intresse är att trygga sin personals arbetsmiljö.

Hantera ansökningar till anställning hos Sveriges Arbetsterapeuter.

Intresseavvägning, varvid Sveriges Arbetsterapeuters berättigade intresse är att rekrytera personal.

Teckna leverantörsavtal.

Intresseavvägning, varvid Sveriges Arbetsterapeuters berättigade intresse är att kunna bedriva kostnadseffektiv verksamhet.

Bokföring och redovisning.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse.


Sveriges Arbetsterapeuter lämnar inte ut känsliga personuppgifter om dig utan din vetskap eller laglig grund för att upprätthålla medlems avtalet. Vid deltagande i förbundsarrangerade konferenser, utbildningar och seminarium kan förbundet t.ex. efterfråga allergier för att säkerställa matpreferenser. I dessa fall får du alltid samtycka till delningen av denna typ av information.

Värvning av potentiella medlemmar

Enligt Sveriges Arbetsterapeuters stadgar ska förbundet bland annat ta till vara och främja medlemmarnas fackliga, ekonomiska, yrkesmässiga och samhälleliga intressen. För att kunna göra det behöver förbundet ha många medlemmar. Ju fler medlemmar desto starkare part blir förbundet på den svenska arbetsmarknaden. När Sveriges Arbetsterapeuter värvar medlemmar behöver vi göra nedanstående behandlingar.

 Ändamål

Laglig grund

Behandla din medlemsansökan efter intresseanmälan.

Behandlingen är nödvändig för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett avtal (medlemskapet) ingås.

Kontakta dig i värvningssyfte efter att du har deltagit i någon av Sveriges Arbetsterapeuters kampanjer.

Behandlingen sker endast efter inhämtande av särskilt samtycke från dig.

Marknadsföra medlemskapet och värva nya medlemmar, att rikta marknadsföring efter intresse från dig via till exempel en kampanjsida eller sökordsbaserad annonsering, att kontakta dig i värvningssyfte efter tips från bland annat en kollega, vän eller förtroendevald hos Sveriges Arbetsterapeuter.

Intresseavvägning, varvid förbundets berättigade intresse är att kunna marknadsföra medlemskapet och bli en starkare kraft på arbetsmarknaden genom att optimera marknadsföringskampanjer.

Hantera avbrutna medlemsansökningar genom att kontakta dig för att klargöra huruvida du hade för avsikt att bli medlem eller inte, att hantera inkomna frågor om kampanjer med mera.

Intresseavvägning, varvid förbundets berättigade intresse är att få dig att fullfölja medlemsansökan för att få fler medlemmar.

Bokföring och redovisning.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse.

 
Sveriges Arbetsterapeuters mottagare av personuppgifter

I vissa fall ger Sveriges Arbetsterapeuter externa företag eller organisationer i uppdrag att behandla personuppgifter för förbundets räkning, så kallade personuppgiftsbiträden. Förbundet anlitar bara personuppgiftsbiträden som ger tillräckliga garantier för att GDPR följs och dina rättigheter skyddas.

För de tidigare angivna ändamålen kan förbundet komma att lämna uppgifterna till andra. När det är aktuellt lämnas uppgifter till följande mottagare:

 • Arbetsgivare – exempelvis i samband med lokala löneöversyner eller andra fackliga förhandlingar
 • Skattemyndigheten
 • SPAR – för inhämtande av adressuppgifter
 • De försäkringsbolag som förbundet samarbetar med rörande inkomstförsäkring och gruppförsäkringar
 • Resebyråer – vid bokning av resor till och från kurser, konferenser och eller andra evenemang
 • Tryckerier och distributionsföretag – när det gäller medlemstidningar och andra trycksaker
 • Andra fackförbund och förhandlingskonstellationer som Sveriges Arbetsterapeuter samarbetar med, till exempel AkademikerAlliansen och Saco-S
 • Saco
 • Sacoförbund med vilka Sveriges Arbetsterapeuter har avtal om dubbelanslutning
 • Akademikernas a-kassa
 • Av förbundet anlitade leverantörer av IT- och kommunikationsstöd

Gemensamt personuppgiftsansvar

Det gemensamma personuppgiftsansvaret innebär att du som enskild kan utöva dina rättigheter hos samtliga nedan angivna organisationer. Bakgrunden till det gemensamma personuppgiftsansvaret är bland annat de kollektivavtal, lönestatistik, förmåner i form av till exempel försäkringar finns.

Sveriges Arbetsterapeuter har ett gemensamt personuppgiftsansvar med:

 • Saco
 • AkademikerAlliansen (anställda inom kommuner och regioner)
 • Saco-S (anställda inom statlig sektor)
 • Saco-P (anställda inom privat sektor)

Lagringstid

Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller så länge som förbundet måste lagra dem enligt lag eller kollektivavtal. Därefter raderas eller avidentifieras dina uppgifter på ett säkert sätt, så att de inte längre kan kopplas till dig. Övriga personuppgifter, som är hänförliga till en viss behandling med visst ändamål, kommer förbundet att gallra löpande i enlighet med förbundets gallringsrutin, så fort ändamålet med behandlingen har upphört.

Förbundet har exempelvis en skyldighet enligt bokföringslagen att spara allt räkenskapsmaterial i 7 år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

Förbundet kan även ha en skyldighet enligt kollektivavtalen att föra register över förhandlingar till dess att kollektivavtalet har upphört. Om förbundet förhandlat fram särskilda villkor som du berörs av kan förbundet komma att spara vissa personuppgifter för att fullgöra den skyldigheten.

Förekommer dina personuppgifter i ett ärende där förbundet biträtt dig som medlem genom förhandling eller rättshjälp sparas dessa personuppgifter i 10 år efter avslutad aktivitet i enlighet med preskriptionslagen.

Dina rättigheter

Dina rättigheter framgår av GDPR artikel. 15–18, 20, 21, 22. Du kan läsa mer om dem på tillsynsmyndighetens webbplats.

Tillgång

Du har rätt att få bekräftelse på att förbundet behandlar personuppgifter om dig och du kan begära en kopia av den information vi har om dig genom att kontakta kansli@arbetsterapeuterna.se.

Dataportabilitet – få ut och flytta dina uppgifter

Du har rätt att få ut de personuppgifter om dig som du har lämnat till förbundet och få dem överförda till annan personuppgiftsansvarig.

Rätta felaktiga uppgifter

Du har rätt att be förbundet korrigera felaktig information om dig eller komplettera information som är bristfällig.

Ta bort vissa uppgifter

Du har rätt att begära att förbundet raderar dina personuppgifter om informationen inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas lagkrav som gör att de inte kan raderas. Det kan till exempel styras av bokförings- och skattelagstiftning eller konsumenträttslagstiftning.

Invända mot behandling i vissa fall

Du har rätt att invända mot behandlingar som stöder sig mot intresseavvägning. Om Sveriges Arbetsterapeuter inte kan visa att det finns tvingande, berättigade skäl att fortsätta att behandla uppgifterna måste Sveriges Arbetsterapeuter upphöra med behandlingen.

Rätten att lämna klagomål

Du har rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten rörande förbundets behandling av dina personuppgifter.

Lämna klagomål hos tillsynsmyndighet

Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet gällande personuppgiftsförordningen. Integritetskyddsmyndigheten rekommenderar att du försöker lösa frågan med den personuppgiftsansvarige innan du kontaktar dem. Vi hoppas också att du hör av dig till förbundet först, så att förbundet får en chans att försöka rätta till eventuella problem. Om du därefter ändå är missnöjd med hur dina personuppgifter hanteras, kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 40 Stockholm
08-657 61 00
imy@imy.se


Texten uppdaterad: 10 maj, 2022