Semester

Semesterlagen ger dig rätt till minst 25 dagars semester per år. Kollektivavtalet på din arbetsplats kan ge dig fler semesterdagar. Oavsett om du arbetar heltid eller deltid har du rätt till det antal semesterdagar du får enligt lag och kollektivavtal.

Vem bestämmer när jag ska ha semester?

Du och arbetsgivaren ska gemensamt komma överens om förläggningen av semestern.

Om det inte går att komma överens om hur semesterledighet ska förläggas, bestämmer arbetsgivaren om förläggningen, om inte något annat har avtalats.

Har beslut om förläggning av semesterledigheten träffats på något annat sätt än genom överenskommelse med en arbetstagare eller dennes företrädare, ska arbetsgivaren underrätta arbetstagaren om beslutet. Underrättelsen ska lämnas senast två månader före ledighetens början. Om det finns särskilda skäl, får den lämnas senare, dock om möjligt minst en månad före ledighetens början.

Om inte annat har avtalats, ska semesterledigheten förläggas så, att arbetstagaren får en ledighetsperiod av minst fyra veckor under juni–augusti. Om beviljad semester flyttas eller om du blir tvingad att avbryta din semester ska du kontakta det lokala facket eller Sveriges Arbetsterapeuters medlemsrådgivning.

Sjukskrivning och föräldraledighet

När du är sjukskriven tjänar du in semester under de första 180 kalenderdagarna, precis som om du arbetat.

När du är föräldraledig tjänar du in semester under 120 kalenderdagar, om du är ensamstående förälder så är det istället 180 dagar som är semestergrundande.

Semester under uppsägningstid

När du är uppsagd eller har sagt upp dig själv får arbetsgivaren inte lägga ut semester under uppsägningstiden. Ett undantag är om uppsägningstiden är längre än sex månader. Då har arbetsgivaren rätt att lägga ut semester under uppsägningstiden i samråd med dig.

Om du blivit uppsagd på grund av arbetsbrist, och semestern var bestämd redan innan du fick besked om uppsägning, har du möjlighet att upphäva semestern.

Förskottssemester

Om du jobbar i kommun, region, statlig myndighet eller något annan arbetsplats som Sveriges Arbetsterapeuter har kollektivavtal med kan du ha förskottssemester. Då räknas hela kalenderåret som semestergrundande i förväg. Om du till exempel börjar jobba den 1 januari och tar semester i juli får du semesterlön under hela din semester, fastän du bara hunnit jobba ett halvår. Börjar du senare under våren får du semesterlön beräknat på hur många dagar du beräknas jobba under resten av kalenderåret. Förskottssemestern innebär att du har en skuld till arbetsgivaren om du har fått ersättning i förskott och sedan slutar jobba före årets slut. 

Gå med du också!

Bli medlem