Kretsorganisation och uppdragen i kretsstyrelsen

Sveriges Arbetsterapeuters verksamhet består av ett samspel mellan medlemmarna, kansliet i Stockholm och de förtroendevalda i de 24 kretsarna. Kretsarna har en viktig funktion för att ge struktur och tydlighet åt det lokalfackliga arbetet.

Kretsarnas uppdrag är att samla medlemmarna kring professionsfrågor, driva opinionsbildning på lokal nivå, arbeta med lönebildning och att bistå enskilda medlemmar när de behöver fackligt stöd.

Alla medlemmar i förbundet tillhör en av kretsarna. Kretstillhörigheten styrs i första hand av var arbetsplatsen är belägen. Studentmedlemmar under utbildning till arbetsterapeut tillhör den krets där utbildningen är förlagd. 

Kretsens verksamhet regleras av förbundets stadgar, i Normalstadga för krets, fullmäktigebeslut, förbundsstyrelsen och av de beslut som kretsen fattar på årsmötet. 

Kretsstyrelsen

Kretsens verksamhet leds av kretsstyrelsen, vald av medlemmarna på kretsens årsmöte, som sker under våren varje år. Kretsstyrelsen ansvarar för kretsens verksamhet och har till uppdrag att följa den verksamhetsplan som årsmötet beslutat om.

En kretsstyrelse kan se ut på lite olika sätt, men normalt består den av en ordförande och ett antal ledamöter. 

Några av uppdragen inom kretsstyrelsens är:

 • Kretsordförande
  Kretsordförande väljs direkt av årsmötet. Kretsordförande är normalt den som leder och ansvarar för kretsstyrelsens arbete under verksamhetsåret. Kretsordförande är vanligtvis den som representerar Sveriges Arbetsterapeuter utåt i sin krets och förbundet inåt i kontakter med medlemmar, Sveriges Arbetsterapeuters kansli och förbundsstyrelse. Kretsordförande deltar i förbundet kretsordföranderåd.
 • Kassör
  Enligt Sveriges Arbetsterapeuters stadgar ska kretsen ha någon som är ansvarig för ekonomin. Kassören utses av kretsstyrelsen bland de ledamöter som ingår där. Kassören ansvarar för kretsens bokföring samt in- och utbetalningar enligt kretsstyrelsens beslut och riktlinjer.
 • Sekreterare
  De flesta kretsar har en särskilt utsedd sekreterare. Kretsens sekreterare utses av kretsstyrelsen bland sina ledamöter och ansvarar för protokoll.

Styrelsen ska även samordna arbetet tillsammans med andra kretsuppdrag, till exempel:

 • Lokal ombudsman (LOM)
  Kretsen utser samordnande lokala ombudsmän (LOM) på kommun- och regionnivå inom kretsens geografiska område. LOM:arna ansvarar för genomförandet av kretsens förhandlingar och löneöversyner i kommuner och regioner, samt för att hålla kretsstyrelsen och berörda medlemmar informerade i dessa frågor. 
 • Arbetsmiljöstrateg
  Arbetsmiljöstrategen är samordnare för kretsens arbetsmiljöarbete. Uppdragets innehåll utvecklas i samverkan med kretsstyrelsen och anpassas efter lokala förutsättningar och behov.
 • Professionsstrateg
  Professionsstrategen är samordnare för kretsens professionsstrategiska arbete och en resurs till kretsens ordförande. Uppdragets innehåll utvecklas i samverkan med kretsstyrelsen och anpassas efter lokala förutsättningar och behov.

Kretshandbok

Kretshandboken är ett stöd för kretsen och innehåller information om de olika uppdragen, kretsens arbete och uppbyggnad.

Lokala ombud och skyddsombud

Medlemmarna i Sveriges Arbetsterapeuter kan välja företrädare till många olika roller. Av den lokala fackliga organisationen på arbetsplatsen väljs lokala ombud och skyddsombud. Det är dock formellt kretsen som ska göra anmälan till arbetsgivaren och till förbundets kansliet om nytt skyddsombud.

Anmälan av ny facklig förtroendeman

Det är kretsen som anmäler fackliga förtroendemän till Sveriges Arbetsterapeuters kansli för registrering i medlemsregistret. Använd den här blanketten för att anmäla facklig förtroendeman eller skyddsombud.

Vill du veta mer och engagera dig?

Är du nyfiken på vad som är på gång i din krets eller skulle du vilja engagera dig i det fackliga arbetet? Titta in på din krets lokala sida, där finns information om mötesdatum, kontaktuppgifter och annat som är aktuellt i just din krets. Kontakta din kretsstyrelse för att få veta mer om hur du kan engagera dig! 

Du är också alltid välkommen att kontakta förbundet centralt på kansli@arbetsterapeuterna.se.