Information om förbundets behandling av medlemmarnas personuppgifter

Sveriges Arbetsterapeuter värnar om dina personuppgifter och vi vill att du ska känna dig trygg i hur vi behandlar dem. Den här informationen förklarar hur och varför Sveriges Arbetsterapeuter samlar in och behandlar dina personliga uppgifter. Den beskriver dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Läs och ta del!

Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor om behandlingen av dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Sveriges Arbetsterapeuter är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de uppgifter som lämnas i samband med medlemsansökan. Kontaktuppgifter till Sveriges Arbetsterapeuter är följande:

Sveriges Arbetsterapeuter
Box 760
131 24 Nacka
08-507 488 00
kansli@arbetsterapeuterna.se

Dataskyddsombud

Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att den personuppgiftsansvariga följer dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet ska bland annat också vara kontaktperson för de registrerade och personuppgiftsbiträden och ge råd till kansliets personal, samt samarbeta med tillsynsmyndigheten.

Dataskyddsombud för Sveriges Arbetsterapeuter

Patrik Palmgren, Sweco
dso.arbetsterapeuter@sweco.se

Kategorier av personuppgifter som vi behandlar

Uppgifter som krävs för ett medlemskap i förbundet:

 • Personnummer
 • För- och efternamn
 • Postadress
 • Legitimationsbevis (för dig som är yrkesverksam)
 • Befattning/yrke/utbildning
 • Arbetsgivare/studieort

Uppgifter som är nödvändiga för att upprätthålla rätt service

 • Personnummer
 • För- och efternamn
 • Adress
 • E-post
 • Arbetsgivare/studieort

Automatiskt beslutsfattande

Medlemsavgift utifrån inkomst/ersättning. Om inte uppgift om inkomst/ersättning lämnas kan inte rätt medlemsavgift sättas. Det kan också leda till att rättigheter inskränks, exempelvis inkomstförsäkring och förhandlingshjälp.

Ändamål och rättslig grund för vår behandling av personuppgifter

Uppgifter om medlemskap i en facklig organisation är känsliga personuppgifter där särskilt höga krav ställs.

Sveriges Arbetsterapeuter kommer att använda de uppgifter du lämnar för att administrera ditt medlemskap, tillvarata dina intressen och fullgöra de skyldigheter som vi har mot dig som medlem.

Sveriges Arbetsterapeuter värnar om dina personuppgifter och vi vill att du ska känna dig trygg i hur vi behandlar dem.

För att få behandla personuppgifter krävs laglig grund för behandlingen.

Inom ramen för medlemskapet i Sveriges Arbetsterapeuter behandlas en rad uppgifter för en mängd olika ändamål.

Ändamål

Laglig grund

Genomföra rådgivning, förhandlingar, processer och rättegång – medparts, motparts- och vittnesuppgifter.

Intresseavvägning, varvid Sveriges Arbetsterapeuters berättigade intresse är att kunna företräda medlemmar i förhandlingar, processer, rättegångar m.m. samt för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser

Marknadsföra och opinionsbilda genom bilder och filmer där du medverkar.

Avtal mellan dig och förbundet.

Teckna kollektivavtal och hängavtal. Hantera ansökan om hängavtal.

Intresseavvägning, varvid Sveriges Arbetsterapeuters berättigade intresse är att ge våra medlemmar bra arbetsvillkor och förutsägbarhet.

Tillhandahålla kurser, utbildningar och events inom relevanta fackliga ämnen.

Intresseavvägning, varvid Sveriges Arbetsterapeuters berättigade intresse är att kunna erbjuda relevanta ämnen som berör fler än bara våra medlemmar för att på så sätt ge varandra kunskap och stöd i arbetslivet.

Tillhandahålla kurser, utbildningar och events inom relevanta professions ämnen.

Intresseavvägning, varvid Sveriges Arbetsterapeuters berättigade intresse är att kunna erbjuda relevanta ämnen som berör fler än bara våra medlemmar för att på så sätt ge varandra kunskap och stöd i arbetslivet.

Tillhandahålla informationsträffar och andra insatser på arbetsplatser.

Intresseavvägning, varvid Sveriges Arbetsterapeuters berättigade intresse är att nå ut till arbetsplatser med facklig information och information om kollektivavtalets värde.

Säkerhet för förbundets anställda utifrån hot och våld.

Intresseavvägning, varvid Sveriges Arbetsterapeuters berättigade intresse är att trygga vår personals arbetsmiljö.

Hantera ansökningar till anställning hos Sveriges Arbetsterapeuter.

Intresseavvägning, varvid Sveriges Arbetsterapeuters berättigade intresse är att rekrytera personal.

Teckna leverantörsavtal.

Intresseavvägning, varvid Sveriges Arbetsterapeuters berättigade intresse är att kunna bedriva kostnadseffektiv verksamhet.

Bokföring och redovisning.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse.

 

Sveriges Arbetsterapeuter lämnar inte ut känsliga personuppgifter om dig utan din vetskap eller laglig grund för att upprätthålla medlems avtalet. Vid deltagande i förbundsarrangerade konferenser, utbildningar och seminarium kan förbundet till exempel efterfråga allergier för att säkerställa matpreferenser. I dessa fall får du alltid samtycka till delningen av denna typ av information.

Personuppgiftshantering för specialistutbildningen

Ansökan om individuell utbildningsplan

Under ansökningsprocessen sparas inkomna ansökningshandlingar digitalt, handlingar inkomna per post förvaras i ett låsbart dokumentskåp. Genom att ta del av informationen på ansökningsblanketten bekräftar sökanden att behörig kanslipersonal, specialistråd, bedömare och examinatorer får ta del av handlingarna. Rådet tar del av handlingarna via e-post. Vi strävar efter en säker hantering med lösenordskyddade dokument och krypterad e-post. Utomstående kan ej ta del av handlingarna. Vid fastställd individuell utbildningsplan sparas den slutliga ansökan inklusive bilagor och beslutsbrev. Tidigare insända underlag raderas. Fastställd individuell utbildningsplan är giltig i 3 år från beslutsdatum därefter återsändes handlingarna till sökanden. Ofullständig ansökan eller icke godkänd ansökan sparas ej.

Deltagande i yrkesrollen som specialist

Specialistkursen tillhandahålls via Sveriges Arbetsterapeuters kursportal Akademin. När du söker får du själv registrera dig i Akademin, observera att du då får ta del av hur personuppgiftshanteringen går till samt samtycka till behandlingen direkt i systemet. Har du funderingar kring detta så kontakta oss på kansliet för mer information. Kursuppgifter i portalen delas med övriga kursdeltagare, specialistråd, kanslipersonal, examinatorer och bedömare via behörighetsstyrd inloggning.

Examination

Examination sker på Arbetsterapiforum. Sökanden får själv fylla i de publika uppgifter som krävs för deltagande i examination. Efter examinering arkiveras respektive ansökan, beslutsbrev och intyg i enlighet med specialistordningen. Efter examination registreras även specialistbehörigheten i medlemsregistret.

Ansvarig för sida: Essie Majkowitz, Förbundsjurist essie.majkowitz@arbetsterapeuterna.se

Mottagare av uppgifter

För de tidigare angivna ändamålen kan vi komma att lämna uppgifterna till andra. När det är aktuellt lämnas uppgifter till följande mottagare:

 • Arbetsgivare – exempelvis i samband med lokala löneöversyner eller andra fackliga förhandlingar
 • Skattemyndigheten
 • SPAR – för inhämtande av adressuppgifter
 • De försäkringsbolag som förbundet samarbetar med rörande inkomstförsäkring och gruppförsäkringar
 • Tryckerier och distributionsföretag – när det gäller medlemstidningar och andra trycksaker
 • Andra fackförbund och förhandlingskonstellationer som Sveriges Arbetsterapeuter samarbetar med, exempelvis AkademikerAlliansen och Saco-S
 • Saco
 • Sacoförbund med vilka Sveriges Arbetsterapeuter har avtal om dubbelanslutning
 • Akademikernas a-kassa
 • Av förbundet anlitade leverantörer av IT-stöd

Gemensamt personuppgiftsansvar

Sveriges Arbetsterapeuter har ett gemensamt personuppgiftsansvar med:

 • Akademikernas a-kassa
 • AkademikerAlliansen (anställda inom kommuner och regioner)
 • Saco-S (anställda inom statlig sektor)
 • Saco-P (anställda inom privat sektor)

Det gemensamma personuppgiftsansvaret innebär att du som enskild kan utöva dina rättigheter hos samtliga ovan angivna organisationer. Bakgrunden till det gemensamma personuppgiftsansvaret är bland annat de kollektivavtal, lönestatistik, förmåner i form av exempelvis försäkringar finns.

Lagringstid

Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag och eller kollektivavtal. Därefter raderas eller avidentifieras dina uppgifter på ett säkert sätt, så att de inte längre kan kopplas till dig. Övriga personuppgifter, som är hänförliga till en viss behandling med visst ändamål kommer vi att gallra löpande i enlighet med vår gallringsrutin, så fort ändamålet med behandlingen har upphört.

Vi har exempelvis en skyldighet enligt bokföringslagen att spara allt räkenskapsmaterial i 7 år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

Vi kan även ha en skyldighet enligt kollektivavtalen att föra register över förhandlingar till dess att kollektivavtalet har upphört. Om vi förhandlat fram särskilda villkor som du berörs av kan vi komma att spara vissa personuppgifter för att fullgöra den skyldigheten.

Förekommer dina personuppgifter i ett ärende där vi biträtt dig som medlem genom förhandling eller rättshjälp sparar vi dessa personuppgifter i 10 år efter avslutad aktivitet i enlighet med preskriptionslagen.

Dina rättigheter

Dina rättigheter framgår av GDPR artikel. 15–18, 20, 21, 22. Du kan läsa mer om dem på tillsynsmyndighetens webbplats.

Tillgång

Du har rätt att få bekräftelse på att vi behandlar personuppgifter om dig och du kan begära en kopia av den information vi har om dig genom att kontakta kansli@arbetsterapeuterna.se.

Dataportabilitet – få ur och flytta dina uppgifter

Du har rätt att få ut de personuppgifter om dig som du har lämnat till oss och få dem överförda till annan personuppgiftsansvarig.

Rätta felaktiga uppgifter

Du har rätt att be oss korrigera felaktig information om dig eller komplettera information som är bristfällig.

Ta bort vissa uppgifter

Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter om informationen inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas lagkrav som gör att vi inte kan radera dina uppgifter. Det kan till exempel styras av bokförings- och skattelagstiftning eller konsumenträttslagstiftning.

Invända mot behandling i vissa fall

Du har rätt att invända mot behandlingar som stöder sig mot intresseavvägning. Om Sveriges Arbetsterapeuter inte kan visa att det finns tvingande, berättigade skäl att fortsätta att behandla uppgifterna måste Sveriges Arbetsterapeuter upphöra med behandlingen.

Rätten att lämna klagomål

Du har rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten rörande vår behandling av dina personuppgifter.

Lämna klagomål hos tillsynsmyndighet

Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet över GDPR. Integritetskyddsmyndigheten rekommenderar att du försöker lösa frågan med den personuppgiftsansvarige innan du kontaktar dem. Vi hoppas också att du hör av dig till oss först, så vi får en chans att försöka rätta till eventuella problem. Om du sedan ändå är missnöjd med hur vi har hanterat dina personuppgifter kan du klaga hos tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten är:

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 40 Stockholm
08-657 61 00
imy@imy.se