Ida Kåhlin, förbundsordförande
Ida Kåhlin, förbundsordförande

Trygg på jobbet

LEDAREN. ”Ingen ska välja bort en karriär som arbetsterapeut på grund av oro för diskriminering eller trakasserier.”

Att inte utsättas för diskriminering är en mänsklig rättighet och en del av den i Sverige grundlagsfästa principen om alla människors lika värde. Trots att vi i Sverige anses ha en utvecklad lagstiftning och ett aktivt strategiskt arbete för allas lika rättigheter och möjligheter är vi tyvärr långt ifrån att nå det politiska målet om ett samhälle fritt från diskriminering. Och det särskilt inom arbetslivet.

Varje dag går hundratusentals personer i Sverige till sina arbeten med oro för att diskrimineras på grund av vem de är eller hur de väljer att leva sina liv. Det kan handla om oro för att väljas bort vid rekrytering, att trakasseras, att missgynnas när arbetsgivaren leder och fördelar arbetet eller vid lönesättning, uppsägning och omplacering. I Diskrimineringsombudsmannens senaste rapport över förekomsten av diskriminering anges att så många som en halv miljon svenskar årligen upplever diskriminering på sin arbetsplats. Oftast på grund av sitt kön, sin etniska tillhörighet eller sin ålder. Det är inte acceptabelt.

Diskriminering må vara ett utbrett och komplext samhällsfenomen som kräver breda och tvärsektoriella angreppssätt, men som facklig organisation har vi i Sveriges Arbetsterapeuter en betydande roll. Det är vårt ansvar att främja allas lika rättigheter och möjligheter, att aktivt verka för ett mer inkluderande arbetsliv och att tillsammans med arbetsgivaren arbeta förebyggande mot diskriminering.

För att tydliggöra förbundets ståndpunkt i dessa viktiga frågor antog förbundsstyrelsen i slutet av förra året ett ställningstagande om lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. Vi vill att alla arbetsterapeuter ska ha en arbetsgivare som i samarbete med oss fackliga organisationer aktivt arbetar förebyggande mot diskriminering och trakasserier. Vi vill att alla arbetsterapeuter ska ha lika möjligheter att kombinera arbetsliv och föräldraskap, lika rätt till heltidsanställning och kompetensutveckling och samma möjligheter vid rekrytering eller antagning till studier. Och vi vill att alla arbetsterapeuter ska ha en lön som motsvarar deras individuella prestation i förhållande till verksamhetens mål, krav och resultat.

Arbetet för att skapa lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet är komplext och måste därför drivas på olika nivåer och i olika fackliga sammanhang beroende på vilken fråga som är aktuell. Därför verkar vi i Sveriges Arbetsterapeuter för att såväl förtroendevalda som enskilda medlemmar ska ha god kunskap och nödvändiga verktyg för att aktivt kunna arbeta med frågorna.

Ingen ska välja bort en karriär som arbetsterapeut på grund av oro för diskriminering eller trakasserier. För oss i Sveriges Arbetsterapeuter är det en självklar utgångspunkt att lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet bidrar till en ökad kvalitet i den arbetsterapeutiska verksamheten. Det handlar om att tillvarata erfarenheter och kompetenser och skapa goda arbetsförhållanden, vilket i förlängningen bidrar till att de personer som är i behov av vår professions kompetens får ett bättre stöd.

Ida Kåhlin
förbundsordförande