Arg folkmassa, illustration: Mostphotos

Steg till arbete dränkt i klagomål – många arbetsterapeuter har lämnat

”För många deltagare, för lite arbetsterapeuter”. ”Otillräckligt med datorer, hörlurar, trånga lokaler”. Arbetsterapeuter som jobbar inom Arbetsförmedlingens upphandlade tjänst Steg till arbete, STA, vittnar om en oacceptabel arbetsmiljö hos leverantörerna, både fysiskt och psykosocialt.

Text: Pontus Wikholm  Illustration: Mostphotos

Arbetsförmedlingen har fått över 1 000 klagomål på Steg till arbete sedan starten i september 2023. Tjänsten utförs av externa leverantörer och riktar sig till personer med funktionsnedsättning eller ohälsa som behöver arbetslivsinriktad rehabilitering. Ett antal medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter har kontaktat förbundet på grund av missförhållanden.

– Det är mycket bekymmersamt att en så stor del av arbetsterapeuterna hos leverantörerna uppger att de har en undermålig arbetsmiljö – bristerna handlar om alltifrån ledning och struktur i verksamheten till möjlighet att ha egen kontroll och påverka arbetssituationen. Många har också lämnat uppdragen efter en mycket kort tid på grund av bristerna, säger förbundsordförande Ida Kåhlin.

I utformningen av den nya tjänsten har arbetsterapeuter en central roll. Bedömningar av arbetsförmåga och behov av anpassade åtgärder och stöd ska utföras av arbetsterapeuter anställda hos leverantörer. Arbetsförmedlingens egna arbetsterapeuter ska i och med det nya arbetssättet göra en kvalificerad bedömning av de andra arbetsterapeuternas bedömningar.

Inför att tjänsten skulle sjösättas ökade efterfrågan på arbetsterapeuter i hela landet. Flera hundra arbetsterapeuter söktes under mycket kort tid. Fortfarande i slutet av maj fanns hundratals lediga jobb för arbetsterapeuter på Platsbanken, många av dem inom Steg till arbete.

För att ta reda på mer om problemen skickade Sveriges Arbetsterapeuter ut en enkätundersökning till arbetsterapeuter verksamma hos leverantörer av STA. I början av maj träffade representanter för förbundet Arbetsförmedlingen för att presentera resultatet från undersökningen.

– Vi hade en dialog om den oroande bild som enkäten visar när det gäller förutsättningar för arbetsterapeuters arbete. Arbetsförmedlingen berättade att de prioriterar och avsätter särskilda resurser för uppföljning av den stora mängd klagomål som inkommit, säger Ida Kåhlin.

Bristerna som lyfts i enkäten kommer att kunna användas för framtida utveckling av tjänsten, både inför en ny avtalsperiod och nya upphandlingar, säger Ida Kåhlin. Men för att kunna göra något åt situationen just nu behöver myndigheten knyta problemen till respektive leverantör och ort. Och hänvisar därför alla att lämna klagomål via Arbetsförmedlingens klagomålshantering.

– Samtidigt anser vi inte att det är de anställdas eller allmänhetens ansvar att följa upp en så central insats hos Arbetsförmedlingen. Det måste myndigheten själv ta det största ansvaret för.

Förbundet har skickat rapporten från enkätundersökningen till alla ledamöter i arbetsmarknadsutskottet och till Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson. Ida Kåhlin träffar också brukarorganisationer som Funktionsrätt Sverige för att lyfta hur bristerna inom STA påverkar deras medlemmar. I slutet av maj var hon inbjuden till ett möte där också Arbetsförmedlingens upphandlingsdirektör deltog.

Förbundet har även bett arbetsmarknadsminister Johan Pehrson (L) och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg (L) om ett möte med anledning av alla klagomål.

– Det som sker hos leverantörer runt om i Sverige är ytterst oroande och helt orimligt. Vi har flera gånger skrivit till arbetsmarknadsdepartementet, men de har tackat nej till att träffas. Det är dåligt av de ytterst ansvariga ministrarna att inte ställa upp på en dialog, så att vi tillsammans kan diskutera hur vi på bästa sätt kan agera för att säkerställa att STA leder till verklig förbättring av situationen för personer med funktionsnedsättningar, och för våra medlemmar.

I en debattartikel från slutet av maj uppmanar Sveriges Arbetsterapeuter Arbetsförmedlingens ledning och arbetsmarknadsminister Johan Pehrson att agera.

”Om det finns oseriösa leverantörer behöver det uppmärksammas som en del i det pågående arbetet mot den välfärdsbrottslighet som måste bekämpas.”

 

Röster ur enkäten ”Arbetsterapeuter inom Steg till arbete”

För att samla in kunskap från berörda arbetsterapeuter skickade Sveriges Arbetsterapeuter ut en enkät. Här följer några frisvar från de 131 svarande som är, eller har varit, anställda hos leverantörer inom STA.

Finns tillräckliga förutsättningar att utföra obligatoriska moment? Om nej, vad saknas:

”Tid för genomgång, man kastades in i uppdraget ganska fort.”

”För många deltagare, för lite arbetsterapeuter, ingen avsatt tid för administrativt arbete.”

Finns tillräckliga förutsättningar för observationer i aktivitetsutförande? Om nej, vad saknas:

”... tjänsten uppbyggd på så sätt att AT ska göra väldigt många bedömningar samtidigt. Det går ej som ensam AT.”

”Fler arbetsterapeuter. Fler aktiviteter. Mer material för arbetsstationerna. Mer tid generellt ...”

Upplevelse av fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Fritextsvar:

”Stressigt, tvingas göra saker jag inte tycker känns bra. Ex ljuga för AF.”

”Ingen tid för reflektion, mycket högt dokumentationskrav, ingen möjlighet att leverera kvalitet ...”

Steg till arbete

Steg till arbete riktar sig till personer med funktionsnedsättning eller ohälsa, som behöver arbetslivsinriktad rehabilitering för att få ett jobb eller börja studera. Tjänsten består av arbetsförberedande och matchande insatser och ersätter introduktion till arbete och aktivitetsbaserade utredningsplatser.