Ida Kåhlin, förbundsordförande
Ida Kåhlin, förbundsordförande

Allas rätt till aktivitet

LEDAREN. ”Även om förslaget om anmälningsplikt fortfarande är under utredning, tänker vi som förbund fortsätta att vara tydliga med var vi står.”

Hur tungt väger några sidor papper? Många av oss skulle nog spontant svara ”inte så mycket”, men om vi i stället frågar ”hur tungt väger orden på några sidor papper”, så blir svaret genast mer komplext. Det beror ju på - på vem som är avsändaren, vem som är mottagaren och i vilket sammanhang orden är skrivna.

Etisk kod för arbetsterapeuter är just bara det – ord på papper – men för mig som arbetsterapeut är det ord som har en särskild betydelse. Det är ord som väger tungt, tyngre än mycket annat. I vår etiska kod återfinns andemeningen i vad det innebär att vara arbetsterapeut. Här beskrivs målet med våra insatser och våra filosofiska grundantaganden om alla människors rätt till hälsa och aktivitet. Etisk kod för arbetsterapeuter är INTE ett juridiskt dokument och åsidosätter INTE svensk lag, men den är VÅRT professionella rättesnöre, den etiska standard som vi som autonom, legitimerad profession har kommit överens om att vi ska följa i vår professionsutövning.

I enlighet med vår etiska kod har vi en skyldighet att uppmärksamma och försöka påverka när det förekommer ojämlikhet i vårt professionella uppdrag. Det är en skyldighet som även åligger Sveriges Arbetsterapeuter som förbund. Att verka mot ojämlikhet är därför en betydande del av förbundets påverkansarbete. Det syns inte minst i vårt stora engagemang för en jämlik tillgång till arbetsterapeutisk kompetens, till hjälpmedel och andra hälsofrämjande, förebyggande, rehabiliterande och habiliterande insatser.

Att vi, liksom många andra professionsförbund med oss, reagerar på förslaget om anmälningsplikt är därför lika naturligt som självklart. Det är inte förenligt med vare sig vår professions etiska kod eller internationella konventioner att vi i vår roll och vårt uppdrag som hälso- och sjukvårdspersonal ska anmäla personer som vi misstänker är i Sverige utan tillstånd. Att göra svåra avvägningar och bedömningar hör till en arbetsterapeuts vardag, men att avgöra om en person är i landet med eller utan tillstånd ska inte vara en av dem. Förslaget om anmälningsplikt är liksom många andra frågor politiskt laddad och låt mig vara tydlig – Sveriges Arbetsterapeuter är en partipolitiskt obunden organisation, men självklart ska vi delta i samhällsdebatten när det gäller frågor som är av betydelse för vår profession.

Även om förslaget om anmälningsplikt fortfarande är under utredning, tänker vi som förbund fortsätta att vara tydliga med var vi står. Rätten till hälsa är en grundläggande mänsklig rättighet och den gäller ALLA, utan åtskillnad. Om anmälningsplikten blir verklighet finns en stor risk att människor inte vågar söka hälso- och sjukvård för allvarliga tillstånd hos sig själva eller sina barn. Det är helt fel väg att gå och kommer att öka ett växande skuggsamhälle. Såväl hälsan som livssituationen för personer i redan svårt utsatta lägen riskerar att försämras, samtidigt som hälso- och sjukvårdens möjligheter att bedriva en patientsäker vård kraftigt begränsas. Det kommer att leda till en ökad etisk stress bland arbetsterapeuter och andra professioner inom hälso- och sjukvården, med en befarad kompetensflykt som följd. Det är mycket allvarliga konsekvenser.

Orden i vår etiska kod väger tungt. Tillsammans står vi i Sveriges Arbetsterapeuter upp för alla människors rätt till aktivitet och hälsa. Vi är arbetsterapeuter, inte gränspoliser!

Ida Kåhlin
Förbundsordförande