Illustration: Mostphotos

Aktivitetsbalans för friskare jobbliv

REPORTAGE. Kan arbetsterapi bidra till minskad korttidsfrånvaro och förebygga längre sjukskrivningar? Det testar Falkenbergs kommun i ett projekt där arbetsterapeuten Monica Olsson leder webbinarier i kombination med enskilda samtal.

Text: Katja Alexanderson   Illustration: Mostphotos

Monica Olsson har jobbat i Falkenbergs kommun sedan 2009. I många år var hon på arbetsmarknadsavdelningen, AMA, och mötte personer som stod långt ifrån arbetsmarknaden. Merparten av tiden gick till arbetsförmågebedömningar, men hon saknade att jobba med aktiva åtgärder för att stötta individerna att komma vidare.

– 2017 fick jag gå en Redo-kurs och fick göra mycket av det jag brann för. Jag har hållit åtta kurser utifrån originalmetoden.

Första kursen höll Monica tillsammans med en hälsopedagog som senare började på HR-avdelningen. Efter något år, eller två, hörde kollegan av sig och undrade om Monica ville ha ett sidouppdrag för HR. Det handlade om att arbeta individuellt med medarbetare som kommit tillbaka efter stressrelaterad sjukskrivning eller som hade stressymtom. Monica hoppade på uppdraget och gjorde det under ett par år. Kollegan såg att Monica hade mer att bidra med och för ett år sedan drog HR i gång ett pilotprojekt för att testa om arbetsterapi kan bidra till att minska den höga korttidsfrånvaron i kommunen – och i förlängningen även förebygga långa sjukskrivningar. Personalutvecklarna på HR satte ramarna för upplägget, men Monica har fått fylla det med innehåll.

– Jag började i mars 2022 och fick ganska omgående starta en kurs som jag kallar för Aktivitetsbalans. Den är 16 veckor, med åtta webbinarier med olika teman och däremellan individuella samtal på plats.

Monica berättar att HR-avdelningen identifierar medarbetare med hög korttidsfrånvaro som kan vara aktuella för kursen. Inför och efter kursen har Monica ett samtal med medarbetaren och hens chef.

Temana på de gemensamma webbinarierna är inspirerade av Redo, bland annat handlar det om aktivitetsbalans, -mönster och -värde, sömn och återhämtning (se faktaruta). Monica hade gärna haft gruppträffarna på plats också eftersom det är svårare att få till gruppdynamiken via skärmen, men det är en ekonomisk fråga. Både webbinarierna och de individuella samtalen sker på betald arbetstid.

– Vid varje webbinarium får deltagarna en hemuppgift till de individuella samtalen. Där försöker jag anpassa utifrån medarbetarens behov. Det kan till exempel vara att kartlägga hur mycket tid man lägger på olika aktivitetsområden, hur ens arbete ser ut, titta på uppmuntringar och störningar i vardagen och skriva sömndagbok.

Hittills har hon haft två kurser och utvecklat upplägget efter hand. Bland annat har hon lagt till en uppföljning efter två-tre månader för att stötta deltagarna att upprätthålla nya vanor och beteenden. En annan erfarenhet är att det är bra med blandade grupper från olika typer av verksamheter. Kursutvärderingarna visar att deltagarna uppskattat insatsen, däremot har det gått för kort tid för att mäta effekten på frånvaron.

– Men jag har fått respons från en chef att flera av medarbetarna som deltagit har betydligt mindre frånvaro.

Monica hade hoppats på besked om att kursen ska permanentas redan nu, men kommunen har valt att förlänga pilotprojektet med en tredje kursomgång nu i vår.

– Kruxet är att om HR ska ha råd med min tjänst behöver förvaltningarna betala för insatsen – och det har inte förvaltningscheferna kommit fram till om de vill ännu.

Men hon hoppas och tror att det ska bli verklighet. Både för kommunens och medarbetarnas skull.

– Som arbetsterapeut är mitt mål att medarbetarna ska må bra, både i arbetslivet och utanför.

Utöver kursen har Monica kvar uppdraget att stötta enskilda medarbetare med stressproblem, men hon håller också föreläsningar om aktivitetsbalans på APT:er. Hon gläds åt att Falkenbergs kommun har en vilja att testa nytt och ger henne möjligheten att visa vilken nytta arbetsterapi kan göra.

– Jag tänker att vi alla behöver arbetsterapi. Det jag fick med mig från Redo-kursen kan jag använda i mitt eget liv. 

Kursen Aktivitetsbalans

  • Kursen är 16 veckor lång. Den leds och är utvecklad av arbetsterapeuten Monica Olsson.
  • Max tio deltagare.
  • Åtta webbinarier med temana: aktivitetsbalans, aktivitetsmönster, rutiner, sömn, stress, vila och återhämtning, förändringsarbete/målsättning och aktivitetsvärde.
  • Åtta individuella samtal med arbetsterapeut, med hemuppgift från webbinarierna.
  • Ett uppföljningstillfälle efter två-tre månader.