Tillsammans för en god arbetsterapi

LEDARE. ”Klart är att i ett bistrare ekonomiskt läge och med stora utmaningar gällande kompetensförsörjning kommer det bli än viktigare att vi som fack- och professionsförbund bevakar och verkar för bibehållen kvalitet i våra verksamheter.”

God fortsättning är något vi ofta och gärna säger till varandra i början av ett nytt år. I detta sammanhang används ordet god för att önska välgång och lycka. Vi vill signalera att vi vill den vi möter väl. Inom hälso- och sjukvård och omsorg ser vi ofta god-ordet användas i begreppet god vård, som kommit att bli den sammanfattande benämningen på insatser av hög kvalitet. Enligt Socialstyrelsen innebär god vård insatser som är säkra, individanpassade, kunskapsbaserade, jämlika, tillgängliga och effektiva. I tillägg till detta ingår att insatserna ska utföras i ett hållbart system, där framtida möjligheter att erbjuda god vård i så hög grad som möjligt säkerställs.

Många av de begrepp som återfinns i Socialstyrelsens ramverk för god vård har länge varit centrala inom det kvalitetsarbete som kontinuerligt utförs inom svensk hälso- och sjukvård, och därmed även inom arbetsterapi. Begreppen fanns med redan under 1990-talet när förbundet fastställde sin första kvalitetspolicy och frågor kring kvalitet inom arbetsterapi har sedan dess varit högt upp på agendan inom Sveriges Arbetsterapeuter.

I samband med förbundets fullmäktige i november antogs ett nytt ställningstagande om kvalitet i arbetsterapi. Dokumentet utgår från sju olika kvalitetsdimensioner, som i mångt och mycket återspeglar de områden som återges i Socialstyrelsens ramverk för god vård, men med en tydlig koppling till arbetsterapeuters professionsutövning – och det oavsett om verksamheten bedrivs inom hälso- och sjukvårdens område eller ej.

Intentionen är att detta ska bli ett grunddokument för alla arbetsterapeuter och arbetsterapeutstudenter, på motsvarande sätt som etisk kod och kompetensbeskrivningarna. Här tydliggörs förbundets syn på kvalitet, arbetsgivarens ansvar, men också det egna yrkesansvaret när det gäller kvalitet i professionsutövningen. Vi vill att dokumentet ska vara både en utgångspunkt för förbundets opinionsbildande arbete och ett stöd till arbetsterapeuter och arbetsgivare när det gäller utveckling av kvalitet i de arbetsterapeutiska insatserna.

Vi vet att Välfärdssverige står inför stora utmaningar. Vissa var tydliga redan innan covid-19 gjorde sin entré för två år sedan, medan andra har accelererats av pandemins konsekvenser. Klart är att i ett bistrare ekonomiskt läge och med stora utmaningar gällande kompetensförsörjning kommer det att bli än viktigare att vi som fack- och professionsförbund bevakar och verkar för bibehållen kvalitet i våra verksamheter. Vi måste tillsammans ta alla tillfällen i akt att synliggöra de olika dimensioner som behöver beaktas för att säkerställa hög kvalitet i våra insatser. Jag är övertygad om att vårt nya kvalitetsdokument kommer att bli ett värdefullt stöd i det arbetet, för såväl enskilda medlemmar som för förtroendevalda och arbetsgivare.

Att önska varandra god fortsättning brukar vi sluta göra några dagar in i januari, men som förbund kommer vi att fortsätta önska och verka för en god arbetsterapi – varje dag, hela året. En arbetsterapi som är kunskapsbaserad, personcentrerad, säker, effektiv, jämlik, tillgänglig och hållbar. Det är ett av våra nyårslöften.

Ida Kåhlin
Förbundsordförande