Ida Kåhlin. Foto: Pontus Wikholm
Ida Kåhlin, förbundsordförande

Ledare: Let’s talk about sex

LEDARE. ”Vår kompetens och kunskap behövs och det är dags att vi på allvar låter insatser för sexuell hälsa bli en självklar del i vår professionsutövning.”

Att uppleva sexuell hälsa är betydelsefullt för alla, men det kan vara en särskild utmaning för den som lever med sjukdom eller funktionsnedsättning. Stöd för att finna eller återta sin sexuella hälsa kan handla om kunskap kring hur exempelvis en sjukdom påverkar sexualiteten, eller om mediciner, kompensatoriska åtgärder och hjälpmedel. Oavsett insats handlar det om att erbjuda stöd kring hur en person ska kunna nå en sexuell hälsa utifrån sina behov, möjligheter och önskemål.

Vid förbundets senaste fullmäktige var sexuell hälsa en av de frågor som debatterades flitigast från talarstolen. Både studenter och yrkesverksamma fullmäktigedelegater propagerade för att arbetsterapeuters kompetens inte används i tillräcklig utsträckning inom detta område, men även att vi som profession i stor utsträckning saknar kompetens att jobba med frågan. Att synliggöra och verka för en förändring gällande detta var ett uppdrag som förbundsstyrelsen fick med sig från fullmäktiges delegater.

Som ett led i det arbetet inkluderades särskilda frågor om sexuell hälsa i den medlemsenkät som vi i våras genomförde kring arbetsterapeuters insatser inom regionsdriven och kommunal primärvård. Kartläggningen visar att endast fem procent av arbetsterapeuterna arbetar med frågor som rör detta område, och detta oavsett om det är regionen eller kommunen som är huvudman. I samma undersökning framkommer även att sexuell hälsa är ett av de områden där arbetsterapeuter uppmärksammar att ett stort behov finns för insatser, men att dessa behov inte blir tillgodosedda. Detta resultat var kanske inte så överraskande, men det ger oss ”svart på vitt” att sexuell hälsa är ett område där vi som profession kan och behöver göra mer.

När man talar om sexuell hälsa fastnar många i tanken om att det enbart handlar om själva ”sexet” som sådant. Ur ett arbetsterapeutiskt aktivitetsperspektiv är detta förstås ett alltför snävt synsätt. Sexuell hälsa involverar en lång rad olika aktiviteter och aktivitetsmiljöer. Därmed omfattas också många olika typer av arbetsterapeutiska insatser. Det kan röra sig om energibesparande tekniker eller hjälpmedel för förflyttning och personlig vård, men det viktigaste är kanske ändå att vi börjar inkludera perspektiv på sexuell hälsa i våra kartläggningsmetoder.

I december 2020 presenterade Folkhälsomyndigheten en nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter – SRHR-strategin, med det övergripande målet att skapa en god, jämlik och jämställd sexuell och reproduktiv hälsa i hela befolkningen. Bland strategins åtgärdsområden återfinns bland annat att säkerställa kompetens hos berörda yrkesgrupper och skapa en jämlik och tillgänglig vård, stöd och behandling.

SRHR-strategin angår oss arbetsterapeuter i allra högst grad och det behöver vi som profession tydliggöra och synliggöra. Vår kompetens och kunskap behövs och det är dags att vi på allvar låter insatser för sexuell hälsa bli en självklar del i vår professionsutövning.

Sexuell hälsa är en grundläggande del av den allmänna hälsan och välbefinnandet under människans hela liv, såväl fysiskt, psykiskt som socialt. Det handlar om mänskliga rättigheter i allmänhet och om ett värdigt liv med jämlik tillgång till hälsa i synnerhet.

Ida Kåhlin
Förbundsordförande