Illustration: Helena Lunding Hultqvist

Hot och våld ska inte vara en naturlig del av jobbet

KOLL PÅ. Suntarbetslivs nya verktyg Säkerhetsdialogen ska göra det lättare att tala om hot och våld på arbetsplatserna – och ger praktiskt stöd i det förebyggande arbetet.

Text: Katja Alexanderson  Illustration: Helena Lunding Hultqvist

Arga anhöriga som kräver att deras närstående ska få ett visst hjälpmedel. En äldre patient med demens som är aggressiv. Hembesök hos en person med missbruksproblem som har svårt att kontrollera sina känslor. Hotfull e-post och obehagliga samtal. Hot och våld på jobbet kan ta sig många uttryck, men ingen ska behöva vara rädd på jobbet.

– Tyvärr finns det ett behov av att ta fram stöd för att hjälpa arbetsplatserna att förebygga hot och våld. Det är ett viktigt arbetsmiljöområde. Mycket kan förebyggas om du arbetar systematiskt, men inte allt, säger Petra Salino, projektledare för Suntarbetslivs nya verktyg Säkerhetsdialogen.

Petra Salino berättar att hot och våld är ett prioriterat område för parterna och att Suntarbetsliv fick i uppdrag att ta fram ett verktyg för förebyggande arbete. En första omvärldsanalys visade att det saknades stöd för hur medarbetarna kan involveras i säkerhetsarbetet och för hur man kan börja prata om frågorna på arbetsplatserna.

– Vår förstudie visade också att man inte alltid talar om hot och våld på jobbet.

Petra Salino säger att det både kan handla om brist på tid på grund av hög arbetsbelastning och att det kan finnas en inställning att ”lite får man tåla”. Att man förklarar bort det med att patienten eller brukaren mår dåligt och inte riktigt kan hjälpa sitt beteende. 

– Hot och våld ska inte ses som en naturlig del av jobbet. Det ska aldrig accepteras. Även mindre händelser och tillbud behöver rapporteras. Det är viktigt för det förebyggande arbetet att man fångar upp små signaler som oro, olust, ont i magen och rädsla, säger Petra Salino.

Säkerhetsdialogen är gratis och finns på suntarbetsliv.se. Materialet vänder sig till chefer, skyddsombud, HR och säkerhetsansvariga och är framtaget i samverkan med parterna och ämnesexperter på området.

– Säkerhetsdialogen riktar sig till alla olika typer av verksamheter: socialtjänst, skola, vård och omsorg, energibolag … Verktyget är ett smörgåsbord där man kan välja olika delar utifrån sina egna behov.

Säkerhetsdialogen är uppdelad i fyra block: Förebygg, Om något händer, Gruppaktiviteter och Checklistor och stöd. De två första har fokus på information och kunskap medan de andra två är inriktade på görande. Under projektets gång har målgruppen fått testa och komma med återkoppling. Blocket med checklistor är ett resultat av feedbacken och där finns även länkar till olika typer av skyddsronder som påverkar säkerhetsarbetet.

I kunskapsblocken blandas texter och filmer som bland annat lyfter hur hot och våld på jobbet kan ta sig uttryck och hur man arbetar förebyggande för att öka säkerheten. Här finns det också material om systematiskt arbetsmiljöarbete, lagar och föreskrifter samt roller och ansvar. Under vinjetten ”Om något händer” finns råd om hur man kan hantera pågående situationer och även en sektion om vad man gör efter en händelse.

För att komma i gång med Säkerhetsdialogen kan man med fördel ta sig an de fem gruppaktiviteterna. En bra startpunkt är testet för att kartlägga risk- och säkerhetstänkandet på den egna arbetsplatsen. Det finns också gruppaktiviteter för hur man skapar en trygg arbetsplats, rutiner för riskbedömning och för att dela med sig av sina erfarenheter av hot och våld.

– Aktiviteterna inleds med en film som är tänkt att fungera som en dialogstartare för att komma i gång och prata om olika frågor i arbetsgruppen.

Petra Salino hoppas att många ska ha nytta av Säkerhetsdialogen och säger att det är viktigt att avsätta tid för att prata om hot och våld på jobbet.

– Du måste vara beredd på att det kan väcka minnen, och ha möjlighet att ta hand om eventuella reaktioner.