Arbetsgivaren ger sin syn på situationen

Tidskriften ställde skriftliga frågor om situationen på rehab inom särskilt boende i Malmö stad. Gisela Öst, förvaltningsdirektör för hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen, svarar.

Text: Anki Wenster

Hur har underbemanning och personalomsättning påverkat kvaliteten i rehabiliteringen på Malmö stads särskilda boenden de senaste två åren?

– Det har varit en ansträngd situation för arbetsterapeuter de senaste åren, både utifrån frånvaro kopplad till covid och en hög personalomsättning. Omsättningen har lett till låg kontinuitet av arbetsterapeuter vilket kan påverka patientens upplevelse av kvalitet och trygghet.

Vad är anledningen till att ledningen inte reagerat på personalomsättning och påtalade brister i arbetsmiljön från medarbetarna (resultat av medarbetarsamtal och medarbetarenkäter) som pågått under flera år?

– Ledningen för avdelningen särskilt boende har reagerat. Antalet rehabmedarbetare (sjukgymnast/fysioterapeut och arbetsterapeut) utökades mellan 2018 och 2022 med sju årsarbetare men effekten har inte gett resultat på grund av personalomsättningen. Det är dock inte enbart en resursfråga. Det pågår ett arbete inom flera identifierade områden för att renodla arbetsterapeuternas uppdrag och avlasta dem. Förvaltningen har även märkt av att arbetsterapeuter är en svårrekryterad yrkesgrupp sedan några år tillbaka.

Hur agerar du som förvaltningschef för att utreda den höga personalomsättningen i rehabgruppen och hur redovisas detta konkret för hälsa-, vård- och omsorgsnämnden?

– Som förvaltningsdirektör för en organisation med 5 500 medarbetare stödjer jag förstås den ansvariga avdelningschefen i de processer som redan är igång. För mig är det viktigt att säkerställa att vi har en god facklig samverkan. Ansvarig avdelningschef har träffat representanter för arbetsterapeuternas fackliga organisation och vi har fått bra stöd och återkoppling på att vi är på rätt väg. Sedan i höstas finns en stabil ledning av rehabgruppen som kommer ge positiv påverkan. I april ska hälsa-, vård- och omsorgsnämnden få en redovisning av genomförda insatser och hur arbetet fortlöper.

Hur ser handlingsplanen ut för att gå vidare, behålla personalen i rehabgruppen och förbättra arbetsklimatet?

– Det finns en handlingsplan med målet att vi ska få en rehabenhet som är hållbar över tid utifrån både patient- och medarbetarperspektiv. I höstas genomfördes en tidsstudie för att hitta områden som kan avlasta arbetsterapeuterna. En del saker har dock varit svåra att genomföra fullt ut på grund av covid. Det pågår ett arbete med utveckling av introduktion, uppdragsbeskrivning och teamsamverkan; viktiga områden för att skapa en god arbetsmiljö. Det sker regelbundna avstämningar mellan chef och medarbetare.