Ledare: Ett starkt förbund

”Att vara ett starkt förbund i ständig utveckling kräver även att vi är flexibla och hela tiden redo att ompröva vad vi tror att vi vet.”

Sveriges Arbetsterapeuters fullmäktige 2021 är nu genomfört. Efter två dagar med bra, konstruktiva och framtidsorienterade diskussioner har delegater från våra 24 kretsar och vår studentorganisation tillsammans fastställt förbundets vision, huvudstrategier och de fyra områden vi särskilt ska fokusera på fram till och med 2024. Vi ska visa vägen mot ett vardagsliv i balans, mot en god och nära vård, mot en digital utveckling och delaktighet, och mot en livslön som speglar arbetsterapeuters kompetens och värde. Stort tack för alla värdefulla inspel och medskick till oss i förbundsstyrelsen från både motioner och efterföljande dialog.

Nu är det tid att ladda om. Det är dags för verkstad – att göra politik och verksamhet av alla de viktiga beslut som fattades under fullmäktige.

Men i det arbete som nu ska till är det oerhört viktigt att vi aldrig tappar bort vårt grunduppdrag – att tillvarata och driva arbetsterapeuters fackliga och yrkesmässiga intressen. I förbundets nya visions- och strategidokument för 2022–2024 beskrivs utgångspunkten för detta arbete. För att vi ska kunna genomföra vårt grunduppdrag på bästa tänkbara sätt och nå största möjliga framgång krävs att vi är ett starkt förbund i ständig utveckling.

Ett starkt förbund i ständig utveckling behöver många medlemmar bakom sig. Det skapar större möjligheter att påverka och förändra vår omvärld. Förbundet har de senaste åren ökat sitt medlemsantal och vi är i dag fler än vi varit någonsin tidigare, men vi måste nu hålla i och fortsätta verka för att alla arbetsterapeuter ska känna sig hemma i Sveriges Arbetsterapeuter, oavsett var de utövar sitt yrke eller vilken titel de har.

Ett starkt förbund i ständig utveckling kräver också en stark och ändamålsenlig lokal verksamhet där såväl enskilda medlemmar som förtroendevalda kan skapa aktivitet och engagemang, men även en aktiv studentverksamhet som bidrar till att säkerställa och forma förbundets framtid samt lägger grunden för ett yrkeslivslångt engagemang och medskapande inom förbundet. Ni studenter är otroligt viktiga för vårt förbund – nu och i framtiden.

Att vara ett starkt förbund i ständig utveckling kräver även att vi är flexibla och hela tiden redo att ompröva vad vi tror att vi vet. Vi behöver därför kontinuerligt se över vårt arbetssätt och vår centrala och lokala organisation, för att säkerställa att vi på bästa sätt matchar de behov som vi medlemmar har, och effektivt stödjer såväl enskilda medlemmar som våra förtroendevalda.

För att lyckas med vårt grunduppdrag behöver vi som förbund även finnas på de arenor och i de sammanhang där förutsättningarna för vår profession formas. På dessa arenor påverkar vi vår omvärld och arbetsterapins utveckling samt arbetar för att arbetsterapeuters villkor i arbetslivet förbättras. Det gör vi genom att bevaka, driva opinion och utbilda kring områden som är strategiskt viktiga för oss arbetsterapeuter – frågor som rör forskning, utbildning, professionsutveckling, yrkeslivslångt lärande, arbetsmiljö och lönebildning.

Med utgångspunkten att vara ett starkt förbund i ständig utveckling, och med siktet inställt på vår vision och våra fokusområden, tar vi oss nu an fullmäktigeperioden 2022–2024. Jag tackar ödmjukast för förtroendet att få leda vårt fina förbund i ytterligare tre år och önskar er alla riktigt fina helger och ett gott nytt år.

Ida Kåhlin
Förbundsordförande