Ledare: Ett förbund av medskapare

”Vi behöver med­skapande för att vår rörelse inte ska stanna av, för att vi ska fortsätta utvecklas och vara en hållbar organisation.”

Vi arbetsterapeuter arbetar varje dag med att skapa förutsättningar för att människor ska kunna vara delaktiga i för dem meningsfulla aktiviteter. Vi vet att delaktighet i aktivitet är viktigt - en grundläggande förutsättning för individens hälsa och utveckling. Individens rätt till aktivitet och delaktighet ska vara självklar i ett demokratiskt samhälle och något som alltid ska främjas och skyddas.

Delaktighet är ett begrepp som ständigt funnits med mig under mina drygt 20 år som arbetsterapeut – i mitt kliniska arbete med personer med intellektuell funktionsnedsättning, i min forskning och när jag i undervisning möter blivande arbetsterapeuter. Likaså i mitt uppdrag som förbundsordförande för Sveriges Arbetsterapeuter. Det låter möjligen lite nördigt – men jag är besjälad av begreppet delaktighet och kanske är ni fler som känner som jag.

I mitt arbete för förbundet tar sig denna besjälning olika uttryck. Betydelsen av delaktighet är förstås alltid med när förbundet driver opinion kring arbetsterapeuters arbete och professionens ovärderliga roll i strävan efter ett jämlikt och hållbart samhälle. Men delaktighetsbegreppets innebörd är minst lika närvarande i det interna arbetet, det vill säga hur vi organiserar oss och kommunicerar inom förbundet.

Under mina snart sex år som ordförande har förbundets strategiska plan innefattat tre katalyserande strategier. De ska bidra till att vi får fart, att vi får luft under vingarna och därmed lyckas med vårt uppdrag att visa värdet av arbetsterapi och driva nolltolerans mot ett ohälsosamt arbetsliv. Vi ska ta kommandot, vi ska initiera kloka samarbeten och interagerande och vi ska öka medskapandet bland oss medlemmar. De två förstnämnda strategierna är förstås jätteviktiga för att vi ska nå framgång som förbund, men de är ingenting om vi tappar bort medskapandet.

Medskapande är ett ord som är nära besläktat med begreppet delaktighet. Medskapande är en förutsättning för att vi som medlemsbaserad organisation ska kunna bibehålla vår energi. Vi behöver med­skapande för att vår rörelse inte ska stanna av, för att vi ska fortsätta utvecklas och vara en hållbar organisation. De katalyserande strategierna är uppmaningar till oss själva som vi ständigt behöver påminna oss om. Och de gör skillnad – vi har flyttat fram våra positioner, inte minst när det gäller att öka medskapandet.

Ett tydligt och glädjande exempel på det är det rekordstora antalet motioner som nu lämnats in till förbundets fullmäktige i november. Andra exempel är det fördubblade antalet nomineringar till Årets arbetsterapeut samt att nästan 11 procent av oss medlemmar har någon form av förtroendeuppdrag. I jämförelse med andra fack- och professionsförbund betraktar vi oss ibland som små, men vi är ett förbund med hög delaktighet. Det ger oss muskler. Vi är ett förbund som drivs av övertygelsen att vägen till framgång kräver bränsle i form av engagemang, dialog och involvering. Vi är ett förbund av medskapare.

Ida Kåhlin
Förbundsordförande