Ledare: Mål: Full delaktighet

"Vi är bra på att utveckla individuella stöd och lösningar, men vår kunskap och kompetens skulle i mycket högre utsträckning kunna användas i samhällsplanering och i utveckling av produkter och tjänster."

Sveriges funktionhinderspolitiska mål är att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Jämlikhet, delaktighet, inkludering och mångfald är grundläggande värdeord i ett demokratiskt välfärdssamhälle. Det är vackra ord, ord att värna, ord att vara stolt över. Men tyvärr vet vi att det i många sammanhang stannar vid att bara vara ord. Hindren personer med funktionsnedsättning möter i sin vardag är fortfarande många. Trots ökad inkludering och tillgänglighet är det för många personer med funktionsnedsättning som inte kan delta i samhället på lika villkor och som möter diskriminerande attityder i såväl skola och arbetsliv som i samhällslivet generellt. Så länge personer med funktionsnedsättning systematiskt hindras från att åtnjuta sina mänskliga rättigheter hjälper vackra ord föga.

Enligt Myndigheten för delaktighets senaste uppföljning av funktionshinderspolitiken är samhället fortfarande långt ifrån jämlikt. Barn med funktionsnedsättning är mer stressade över sitt skolarbete, unga personer med funktionsnedsättning är överrepresenterade i gruppen unga som varken arbetar eller studerar och betydligt fler yrkesverksamma personer med funktionsnedsättning upplever att de är psykiskt utmattade efter sitt arbete. Efter decennier av progressiv funktionshinderspolitik och en intensiv kunskapsutveckling inom området borde Sverige kunna bättre än så.

Funktionshinderspolitikens inriktning och genomförande är en viktig fråga för Sveriges Arbetsterapeuter. Huvuddelen av oss medlemmar arbetar med insatser som syftar till att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för barn, unga, vuxna och äldre med funktionsnedsättning. Vår kompetens bidrar till att nå det funktionshinderspolitiska målet – men gör vi tillräckligt?

Kunskapen inom arbetsterapi är i dag omfattande när det gäller vad som skapar en fysisk, kognitiv och kommunikativ tillgänglighet. Vi vet vilka aspekter i den omgivande miljön som påverkar människors förutsättningar för att uppleva delaktighet. Vi har kompetens- och evidensbaserade verktyg för att bedöma den omgivande miljöns inverkan på aktivitet och delaktighet och vi kan bidra med åtgärder för ökad tillgänglighet och användbarhet i den fysiska, sociokulturella och digitala miljön.

Sveriges arbetsterapeuter är betydelsefulla kunskapsbärare inom området tillgänglighet, delaktighet och hälsa. Vi är bra på att utveckla individuella stöd och lösningar, men vår kunskap och kompetens skulle i mycket högre utsträckning kunna användas i samhällsplanering och i utveckling av produkter och tjänster. Då skulle vi i högre grad bidra till ett tillgängligt och universellt utformat samhälle.

Som professionsförbund är det vår skyldighet att verka för en samhällsutveckling som tar sin utgångspunkt i principen om universell utformning, och som bättre tar till­vara arbetsterapeuters kompetens för att nå detta. Det gör vi bland annat genom att lyfta frågan i remissvar, i debattartiklar och i samtal med politiker och andra beslutsfattare.

Det universellt utformade samhället är en betydande förutsättning för en jämlik hälsa och en hållbar utveckling. Tar vi oss dit har vi tagit ett stort steg närmare att nå det funktionshinderspolitiska målet om ett samhälle med jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för alla personer med funktionsnedsättning.

Ida Kåhlin
Förbundsordförande