Vilken vecka i Almedalen, tack alla som vi pratat med och för!

Almedalsveckan är en viktig arena för oss i Sveriges Arbetsterapeuter för att lyfta och diskutera frågor som är viktiga för oss och för personer som är i behov av våra insatser.

Först och främst TACK Gotlandskretsen för att vi fick möjlighet att besöka er! Så trevligt och inspirerande.

Vi har under veckan deltagit och medverkat i både panelsamtal, planerade och oplanerade möten med en rad olika samverkansparter, politiker, beslutsfattare, tjänstemän, myndigheter, SKR, andra professionsföreningar och inte minst företrädare för patient- och funktionshindersorganisationer. Vi har lyft vikten av jämlik tillgång till rehabilitering, habilitering och hjälpmedel, vi har poängterat hur angeläget det är att arbetsterapeuter finns med i regionernas arbete med beredskapsplanering och fått medhåll i att intensivvårdsinsatser behöver åtföljas av rehabilitering för att skapa värde för patienterna, vi har lyft det essentiella av hälsofrämjande arbete, insatser för psykisk hälsa och hur allt vårt arbete behöver baseras på bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap och att det därför är otroligt viktigt med reglering av specialisttitlar, fort- och vidareutbildning. Det har även lyfts i flera sammanhang hur betydelsefullt det är att vi har en samsyn när det gäller kunskapsstyrning så att det blir lätt att göra rätt exempelvis när verksamheter ska implementera vårdprogram, nationella riktlinjer eller andra kunskapsbaserade arbetssätt som vid förskrivning av tyngdtäcken. Kort sagt vi har försökt vara överallt och kvalar nog in på ett Marathon varje dag vi varit här.

Vi ser fram emot att fortsätta arbetet under hösten med våra centrala frågor, men först är det snart dags för lite välbehövlig semester med fokus på andra meningsfulla aktiviteter.

Sveriges Arbetsterapeuter önskar er alla en fantastisk sommar!