Underlag till utvecklad demensstrategi överlämnat

Socialstyrelsen har fått i uppdrag från regeringen att ta fram ett underlag som ska ligga till grund för regeringens arbete med att utveckla den nationella strategin för omsorg om personer med demenssjukdom. Sveriges Arbetsterapeuter har varit en av aktörerna som deltagit i arbetet.

Underlaget överlämnades till regeringen den 29 februari och bygger på erfarenheter och kunskap som inhämtats brett från olika aktörer, bland annat personer med demenssjukdom, närstående, forskare, professionsföreträdare och intresseorganisationer. 

– Vi ser många olika positiva förslag när det gäller prioriterade områden, säger Ida Kåhlin, förbundsordförande för Sveriges Arbetsterapeuter. Det handlar om allt från att öka förutsättningarna för samverkan i den nära vården mellan vård, omsorg och tandvård till att satsa på kompetenshöjande insatser på grund- och vidareutbildning. Att rehabilitering initieras tidigt i sjukdomsförloppet samt satsning på hälsofrämjande och förebyggande insatser är också positivt. Arbetsterapeuter är en viktig yrkesgrupp i såväl förebyggande som tidiga insatser. Nu hoppas vi att regeringen går vidare med förslagen till en utvecklad nationell demensstrategi.

På Socialstyrelsens webbplats kan du läsa mer och ta del av underlaget.