Sveriges Arbetsterapeuter jublar över ny utredning om en förbättrad elevhälsa!

"Äntligen! Sveriges Arbetsterapeuter har under mycket lång tid drivit på frågan om hur elevhälsan ska kunna stärkas för att möta elevers behov och skapa en mer inkluderande och hälsofrämjande skola. Denna utredning skapar verkligen möjligheter för oss att kunna bidra med vår kunskap och kompetens inom området", konstaterar en mycket glad Ida Kåhlin, Sveriges Arbetsterapeuters förbundsordförande.

En särskild utredare ska analysera och föreslå hur elevhälsan kan stärkas i syfte att bättre tillgodose elevernas behov. Även regleringen om stödinsatser i skolan ska ses över. Utredningen är mycket bred och fokuserar på flera områden samtidigt som utredningstiden är kort.

Elevhälsans uppdrag är i dag relativt oreglerat när det gäller innehåll och varierar stort mellan olika kommuner avseende både innehåll samt vilka professioner som ingår. Regeringen konstaterar att nuvarande reglering av elevhälsan skapar ett alltför ensidigt fokus på att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål på bekostnad av insatser för elevers fysiska och psykiska hälsa i allmänhet. Regeringen vill att utredningen om en förbättrad elevhälsa tar fasta på perspektivet om hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt som även inkluderar goda levnadsvanor. Insatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa bland barn och unga är en avgörande investering, både för individen och för samhället som helhet. Elevhälsans medicinska, psykologiska och psykosociala uppdrag med fokus på elevernas fysiska och psykiska hälsa behöver därför tydliggöras och stärkas. Utgångspunkten är att elevhälsan ska bidra till god fysisk och psykisk hälsa hos barn och unga.

Utifrån detta så är Sveriges Arbetsterapeuter särskilt glada över den del i utredningsdirektivet som ger utredaren i uppdrag att se över elevhälsans syfte och uppdrag, föreslå hur elevhälsans medicinska, psykologiska och psykosociala insatser kan stärkas och föreslå vilka kompetenser som ska ingå i elevhälsan.

Socialminister Jakob Forssmed uttrycker att arbetsterapeuter, fysioterapeuter och logopeder kan ha särskild kompetens som passar väl in i elevhälsans arbete och kan stödja elever utifrån deras behov och förutsättningar.

I direktivet till utredaren framgår även att kunskap ska inhämtas bland annat från de olika professionsorganisationerna. Vi ser fram emot att bidra!

Åsa Lundqvist är utredningens särskilda utredare och uppdraget ska redovisas senast den 7 mars 2025.

Utredningsdirektivet i sin helhet kan du läsa här.